Informacja Starosty Ciechanowskiego

W związku z brakiem akceptacji porozumienia w sprawie warunków określenia współpracy pomiędzy Starostwem Powiatowym, a Gminą Miejską w zakresie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa z dniem 1 marca 2019 roku wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać w miejscu wskazanym przez organ podatkowy właściwy w sprawach tejże opłaty tj. Prezydenta Miasta Ciechanów.

Powrót na początek strony