Deklaracja dostępności serwisu Powiatu Ciechanowskiego

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Powiatu Ciechanowskiego zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Powiatu Ciechanowskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-31

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-02-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

STAN DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dostosowanie strony internetowej do wymagań WCAG 2.1 - w trakcie realizacji.

Niedostępne elementy i treści

 • Brak opisów tekstowych do większości elementów multimedialnych (filmy, animacje, nagranie dźwiękowe).
 • Na stronie są elementy graficzne które przekazują informacje i nie zawierają opisów dotyczących ich zawartości, w przypadku linków graficznych brak opisu ich wyglądu lub funkcji, brak też opisów alternatywnych.
 • Na stronie znajdują się dokumenty niedostępne cyfrowo i bez opisów alternatywnych.
 • Informacje przekazywane kolorem nie mają obok siebie informacji tekstowej umożliwiającej zrozumienie wyróżnienia.
 • Linki tekstowe nie spełniają wskazanych wymogów widoczności.
 • Dodatkowe informacje, pojawiające się gdy kursor przemieszcza się nad elementem interfejsu lub gdy element interfejsu przyjmuje fokus nie są w pełni kontrolowane przez użytkownika.
 • Brak tekstowej alternatywy multimediów niedostępnych za pomocą klawiatury.
 • Brak odpowiedników do zarządzania zdarzeniami dla klawiatury i myszki.
 • Brak ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce.
 • Brak w linku do pobrania dokumentu informacji o jego formacie, rozmiarze i języku
 • Brak możliwości pełnego nawigowania klawiaturą.
 • Brak linku oceny dostępności cyfrowej.
 • Brak komunikatorów internetowych i usług MMS.
 • Brak dostosowania w skali LRV.

Wyłączenia:

Większość obrazów i zdjęć nie jest opatrzona tekstem alternatywnym.W bieżących materiałach tego typu publikowanych na stronie internetowej powiatu dokładamy staranności, aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostepności.

Na stronie mogą być opublikowane dokumenty, które podlegają wyłączeniu na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 5 lit.b Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostepności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (tj.Ustawy nie stosuje się do nastepujących elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych:których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji , do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony).

W sytuacji zainteresowania danym plikiem prosimy o kontakt pod adresem:dostepnosc.cyfrowa@ciechanow.powiat.pl.Dołożymy starań by udostępnić potrzebną treść.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-02-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Pielech, adres poczty elektronicznej dostepnosc.cyfrowa@ciechanow.powiat.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 729 055 945. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Starosta Ciechanowski

Adres organu odwoławczego: Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

Adres e-mail organu odwoławczego: dostepnosc.cyfrowa@ciechanow.powiat.pl

Telefon organu odwoławczego: 729 055 900

Dostępność architektoniczna

Dostępność budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ulicy 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

Dostępność architektoniczna

Dojazd komunikacją publiczną

Do Starostwa można dojechać autobusami miejskimi linii:

 • 0,1,2,3,4 - przystanek „17 Stycznia/Warszawska”;
 • 1,2,3,4,7 - przystanek „Plac Jana Pawła II”;
 • 1,8,10,11 - przystanek „Pułtuska/11 Pułku”.

Dostosowanie parkingów

Do budynku Starostwa jest jeden wjazd i dwa wyjazdy.Parkingi znajdują się przed budynkiem Starostwa, są bezpłatne dla interesantów. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oraz dla osób ze szczególnymi potrzebami wyznaczone są blisko budynku. Wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla rodzin z małymi dziećmi.
 

Dostępność wejść do budynku

Przy wejściu głównym zamontowany jest dzwonek powiadamiający dla osób mających problem z otwieraniem drzwi.

Rozkład pomieszczeń w sposób dotykowy, wizualny - tablica tyflograficzna - poziom I i IV
 

Do budynku można wejść z dwóch stron:

 • od ulicy 17 Stycznia 7 - wejście dostępne także dla osób z niepełnosprawnością ruchową - winda zewnętrzna lub schody z obustronnymi barierkami.
 • od parkingu z tyłu budynku - 2 wejścia schodami dla osób sprawnych ruchowo.
   

W budynku znajduje się:

 • tablica informacyjna przy windzie tylko na parterze i na IV piętrze (informacja napisana alfabetem Braille`a dla osób niewidomych),
 • pasy dla niewidomych, które są wyczuwalne pod stopami, widoczne dla osób słabowidzących znajdują się tylko na IV piętrze,
 • kierunkowskaz informacyjny - tylko parter,
 • pętla indukcyjna w Biurze Obsługi Mieszkańców i recepcji, tłumacz on-line języka migowego w Biurze Obsługi Mieszkańców - parter,
 • tabliczki przy drzwiach z imieniem i nazwiskiem pracownika, numerem pokoju, wydziałem nie są dostępne dla wszystkich osób ze szczególnymi potrzebami, tabliczki napisane alfabetem Braille`a dla osób niewidomych tylko na IV piętrze,
 • kącik dla dzieci znajduje na parterze i na IV piętrze,
 • pokój dla matki z dzieckiem, w którym można przewinąć jak i nakarmić dziecko, znajduje się  tylko na IV piętrze po prawej stronie od wind w oddziale NFZ /obsługa klienta, jednocześnie pokój ten służy jako pokój wyciszenia,
 • kącik wypoczynkowy mieści się na parterze.
   

Dostępność korytarzy i schodów

Korytarze dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich z wyjątkiem pięter I i III, gdzie są małe przeszkody w postaci mebli biurowych. Dostęp do pomieszczeń jest swobodny. Obiekt wyposażony jest w schody. Budynek ma 6 kondygnacji, posiada cztery piętra.

Obiekt wyposażony jest w schody oznakowane tylko w jednym ciągu i tylko dla wchodzących. Brak oznakowania dla schodzących osób słabowidzących.

Poręcze tylko po jednej stronie schodów. Częściowe  oznakowanie poręczy systemem Breille’a.

Oznakowanie kondygnacji tylko częściowe.

Brak właściwego oświetlenia korytarzy.

Brak ścieżek dotykowych.

Kontrast kolorystyczny zapewniony na parterze, piętrze I, II i IV.

Zlikwidowane progi na poziomach: 0, I, II i IV. Częściowo pozostały na piętrze II i III.

Ścieżka fakturowa doprowadzająca do windy tylko na IV piętrze.

Piktogramy - tylko na piętrze I.
 

Dostępność wind

Winda zewnętrzna/platforma umożliwia wjazd na parter. Znajduje się obok schodów wejściowych po lewej stronie do wejścia głównego budynku. Dwie windy wewnętrzne znajdują się w holu głównym około 10 metrów od wejścia głównego. Windy są małych rozmiarów. Ograniczenie możliwości manewru dla osób na wózku. W windzie są poręcze oraz instalacja głosowa podająca kolejność pięter. Klawiatura przycisków w windzie zawiera napisy w alfabecie Braille`a dla osób niewidomych.

Brak oznaczeń kondygnacji przy windach.
 

Ewakuacja osób ze specjalnymi potrzebami

Brak szczegółowego planu ewakuacji osób niepełnosprawnych w wersji dostępnej dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Częściowe wyposażenie w sprzęt ewakuacyjny dla osób ze specjalnymi potrzebami .

Częściowe przygotowanie budynku do ewakuacji osób ze specjalnymi potrzebami.

Krzesło ewakuacyjne jest na piętrze IV.

Brak asystentów ewakuacji.

 

Dostępność informacyjno -komunikacyjna  

Pomoc przeszkolonego pracownika

Punkt informacyjny znajduje się na parterze w holu po lewej stronie od wejścia głównego. Pracownik udzieli wszelkich informacji w tym o usługach świadczonych dla interesantów, lokalizacji wydziałów oraz sposobie przemieszczania się po budynku. Pomoże w wypełnieniu druku. Wszyscy pracownicy Starostwa zostali przeszkoleni z profesjonalnej obsługi interesanta z niepełnosprawnościami.

Ograniczony dostęp punktu informacyjnego dla osób na wózku i osób o małym wzroście oraz słabowidzących.

W punkcie informacyjnym znajduje się pętla indukcyjna. W celu kompatybilności z systemem należy uruchomić cewkę indukcyjną w aparacie słuchowym.

Dostępny elektroniczny system kolejkowy

W Wydziale Komunikacji i Transportu uruchomiony na parterze jest uruchomiony elektroniczny system kolejkowy. Dostępna jest również pełna obsługa interesantów przez Internet. https://bezkolejki.eu/spciechanow , gdzie można też zapisać się na wizytę w Wydziale Komunikacji w zakresie np. rejestracji pojazdów czy wydania prawa jazdy. Numer kolejki wyświetlany jest na monitorze wraz z komunikatem głosowym.

Dostępność informacji głosowych

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność dla osób posługujących się językiem migowym

W Starostwie dostępna jest usługa wideotłumacza z tłumaczem polskiego języka migowego i systemowego języka migowego. Usługa jest realizowana na bieżąco i jest bezpłatna dla interesanta. Z usługi można korzystać w Biurze Obsługi Mieszkańców na parterze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Osoba posługująca się językiem migowym może przy sobie mieć kartkę z napisem „Potrzebuję tłumacza”. W przypadku braku połączeń lub awarii, można usługę na tłumacza języka migowego zgłosić na piśmie 3 dni przed wizytą w Starostwie.

Brak dostępności  dla osób posługujących się alfabetem Lorma i językiem dotykowym.

Dostępność pętli indukcyjnej

W budynku Starostwa jest pętla indukcyjna, która znajduje się na parterze w Biurze Obsługi Mieszkańców i w recepcji. Informujemy, że w celu kompatybilności z systemem należy uruchomić cewkę indukcyjną w aparacie słuchowym.

Dostępność załatwiania spraw w jednym miejscu

W Biurze Obsługi Mieszkańców zostawisz lub odbierzesz pismo w swojej sprawie. Otrzymasz specjalne druki, które będą potrzebne do załatwienia sprawy w Starostwie. Brak dostępności druków ETR.

Dostępność toalet

Na parterze i na czwartym piętrze jest toaleta dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym dla osób z niepełnosprawnością.

Na piętrze II w trakcie realizacji.

Dostępność wstępu z psem asystującym

Osoba z psem opiekunem lub psem przewodnikiem ma prawo wstępu do budynku. Pies nie musi posiadać kagańca ale musi posiadać uprząż z napisem "pies asystujący". Powinien też posiadać aktualną kartę szczepień, zaświadczenie o przeszkoleniu na psa przewodnika. Właściciel ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenie mienia podmiotu publicznego.

Dostępność apteczek i udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej

Apteczki pierwszej pomocy znajdują się na 6 kondygnacjach budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.

 1. Poziom -1 - Pomieszczenie nr 08
 2. Parter       - Biuro Obsługi Mieszkańców
 3. Piętro I     - Pokój nr 107
 4. Piętro II    - Pokój nr 204
 5. Piętro III   - Pokój nr 325
 6. Piętro IV  - Hol przy windach – kluczyk w pokoju 325

Na IV piętrze znajduje się krzesło ewakuacyjne.

Dostępność alternatywna

Informacje o dostępie alternatywnym znajdują się na stronie internetowej Starostwa w zakładce Dostępność.www.ciechanow.powiat.pl/pl/dostepnosc/dostep-alternatywny-3.html

Dostępność budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ulicy Wyzwolenia 10a, 06-400 Ciechanów - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dojazd komunikacją publiczną

Do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji można dojechać miejskimi autobusami linii:

 • 0, 1, 4 , przystanek „17 Stycznia – BGŻ”;
 • 4, 5 ,7, 10,11   -  przystanek „17 Stycznia –LO”;
 • 2, 3, 4, 5, 9,11 -  przystanek „Kraszewskiego – Biedronka”.

Dostosowanie parkingu

Blisko budynku znajduje się bezpłatny parking dla interesantów jak i jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność wejścia do budynku

Wejście do budynku usytuowane jest od strony ulicy Wyzwolenia. Dostęp do budynku dla osób sprawnych ruchowo. Osoby z niepełnosprawnością ruchową obsługiwane są na parterze w Biurze Obsługi Mieszkańców w budynku Starostwa przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Dostępność korytarzy i schodów

Budynek wyposażony jest w schody prowadzące na trzy piętra. Pomieszczenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji znajdują się na I piętrze.

Dostępność wind i pochylni

Winda w budynku dochodzi tylko do parteru. W budynku nie ma pochylni.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Dostępność dla osób posługujących się językiem migowym

Dostępna jest usługa wideotłumacza z tłumaczem języka migowego. Usługa jest realizowana na bieżąco i jest bezpłatna dla interesanta. Można z usługi korzystać w Starostwie Powiatowym przy ulicy 17 Stycznia 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. W przypadku braku połączeń lub awarii, można usługę na tłumacza języka migowego zgłosić na piśmie 3 dni przed wizytą w Starostwie.

Pomoc przeszkolonego pracownika

Na I piętrze w pokoju 101 pracownik udzieli pomocy w przemieszczaniu się po budynku oraz udzieli kompleksowej informacji. Pracownicy zostali przeszkoleni z profesjonalnej obsługi interesanta z niepełnosprawnościami.

Dostępność pętli indukcyjnej

W budynku nie ma pętli indukcyjnej. Osoby słabosłyszące obsługiwane są w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie w budynku Starostwa na parterze.

Dostępność toalet

Toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność wstępu z psem opiekunem i z psem przewodnikiem

Osoba z psem opiekunem lub psem przewodnikiem ma prawo wstępu do budynku.

Osoba z psem opiekunem lub psem przewodnikiem ma prawo wstępu do budynku. Pies nie musi posiadać kagańca ale musi posiadać uprząż z napisem "pies asystujący". Powinien też posiadać aktualną kartę szczepień, zaświadczenie o przeszkoleniu na psa przewodnika. Właściciel ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenie mienia podmiotu publicznego.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021 r

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021 r. (w formie tekstu)

 

 

 

Aplikacje mobilne

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie nie posiada Aplikacji mobilnych.

Koordynatorzy dostępności

Koordynatorzy do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie:
Monika Gwoździk - Sekretarz Powiatu, numer telefonu - 729-055-948
Andrzej Kalinowski - Kierownik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej, numer telefonu - 729-055-922
Pracownik ds.osób niepełnosprawnych - numer telefonu - 729 -055-932
Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony