Deklaracja dostępności serwisu Powiat Ciechanowski

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Powiat Ciechanowski zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Powiat Ciechanowski.

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-31

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Niedostępne elementy i treści

 • Brak opisów tekstowych dla elementów multimedialnych (filmy, animacje, nagranie dźwiękowe).
 • Na stronie są elementy graficzne które przekazują informacje i nie zawierają opisów dotyczących ich zawartości, w przypadku linków graficznych brak opisu ich wyglądu lub funkcji, brak też opisów alternatywnych.
 • Na stronie znajdują się dokumenty niedostępne cyfrowo i bez opisów alternatywnych.
 • Informacje przekazywane kolorem nie mają obok siebie informacji tekstowej umożliwiającej zrozumienie wyróżnienia.
 • Linki tekstowe nie spełniają wskazanych wymogów widoczności.
 • Dodatkowe informacje, pojawiające się gdy kursor przemieszcza się nad elementem interfejsu lub gdy element interfejsu przyjmuje fokus nie są w pełni kontrolowane przez użytkownika.
 • Brak tekstowej alternatywy multimediów niedostępnych za pomocą klawiatury.
 • Brak odpowiedników do zarządzania zdarzeniami dla klawiatury i myszki.
 • Brak ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce.
 • Brak w linku do pobrania dokumentu informacji o jego formacie, rozmiarze i języku
 • Brak możliwości pełnego nawigowania klawiaturą.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Pielech, adres poczty elektronicznej dostepnosc.cyfrowa@ciechanow.powiat.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 729055945. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Starosta Ciechanowski

Adres organu odwoławczego: Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

Adres e-mail organu odwoławczego: dostepnosc.cyfrowa@ciechanow.powiat.pl

Telefon organu odwoławczego: 729055900

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Dostępność budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ulicy 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

Dojazd komunikacją publiczną

Do Starostwa można dojechać autobusami miejskimi linii:

 • 0,1,2,3,4 - przystanek „17 Stycznia/Warszawska”;
 • 1,2,3,4,7 - przystanek „Plac Jana Pawła II”;
 • 1,8,10,11 - przystanek „Pułtuska/11 Pułku”.

Dostosowanie parkingów

Do budynku Starostwa jest jeden wjazd i dwa wyjazdy. Parkingi znajdują się przed budynkiem Starostwa, są bezpłatne dla interesantów. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oraz dla osób ze szczególnymi potrzebami wyznaczone są blisko budynku. Wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla rodzin z małymi dziećmi.

Dostępność wejść do budynku

Do budynku można wejść z dwóch stron:

 • od ulicy 17 Stycznia 7 – wejście dostępne także dla osób z niepełnosprawnością ruchową – winda zewnętrzna lub schody z obustronnymi barierkami.
 • od parkingu z tyłu budynku – 2 wejścia schodami dla osób sprawnych ruchowo.

W budynku znajduje się:

 • tablice informacyjne przy windzie na parterze i na IV piętrze (informacja napisana alfabetem Braille`a dla osób niewidomych),
 • pasy dla niewidomych, które są wyczuwalne pod stopami, widoczne dla osób słabowidzących znajdują się na IV piętrze,
 • kierunkowskaz informacyjny - parter,
 • pętla indukcyjna, tłumacz on-line języka migowego w Biurze Obsługi Mieszkanców - parter,
 • tabliczki przy drzwiach z imieniem i nazwiskiem pracownika, numerem pokoju, wydziałem,

tabliczki napisane są też alfabetem Braille`a dla osób niewidomych na IV piętrze ,

 • kącik dla dzieci znajduje się na parterze i na IV piętrze,
 • pokój dla matki z dzieckiem, w którym można przewinąć jak i nakarmić dziecko, znajduje się na IV piętrze po prawej stronie od wind w NFZ obsługa klienta, jednocześnie pokój ten służy jako pokój wyciszenia w razie potrzeby,
 • kącik wypoczynkowy na parterze.

Dostępność korytarzy i schodów

Korytarze dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostęp do pomieszczeń jest swobodny. Obiekt wyposażony jest w schody. Budynek ma 6 kondygnacji, posiada 4 piętra.
Dostępność wind

Winda zewnętrzna/platforma umożliwia wjazd na parter. Znajduje się obok schodów wejściowych po lewej stronie do wejścia głównego budynku. Dwie windy wewnętrzne znajdują się w holu głównym około 10 metrów od wejścia głównego. Windy dostosowane są dla osób ze szczególnymi potrzebami. W windzie są poręcze oraz instalacja głosowa podająca kolejność pięter. Klawiatura przycisków w windzie zawiera napisy w alfabecie Braille`a dla osób niewidomych.

Pomoc przeszkolonego pracownika

Punkt informacyjny znajduje się na parterze w holu po lewej stronie od wejścia głównego. Pracownik udzieli wszelkich informacji w tym o usługach świadczonych dla interesantów, lokalizacji wydziałów oraz sposobie przemieszczania się po budynku. Pomoże w wypełnieniu druku. Wszyscy pracownicy Starostwa zostali przeszkoleni z profesjonalnej obsługi interesanta z niepełnosprawnościami.

Dostępny elektroniczny system kolejkowy

W Wydziale Komunikacji i Transportu uruchomiony na parterze jest elektroniczny system kolejkowy. Dostępna jest również pełna obsługa interesantów przez internet. https://bezkolejki.eu/spciechanow . Można samemu zapisać się na wizytę w Wydziale Komunikacji w zakresie np. rejestracji pojazdów czy wydania prawa jazdy. Numer kolejki wyświetlany jest na monitorze wraz z komunikatem głosowym.

Dostępność informacji głosowych

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność dla osób posługujących się językiem migowym

W Starostwie dostępna jest usługa wideotłumacza z tłumaczem języka migowego. Usługa jest realizowana na bieżąco i jest bezpłatna dla interesanta. Z usługi można korzystać w Biurze Obsługi Mieszkańców na parterze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Osoba posługująca się językiem migowym może przy sobie mieć kartkę z napisem „Potrzebuje tłumacza”. W przypadku braku połączeń lub awarii, można usługę na tłumacza języka migowego zgłosić na piśmie 3 dni przed wizytą w Starostwie.

Dostępność pętli indukcyjnej

W budynku Starostwa jest pętla indukcyjna, która znajduje się na parterze w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Dostępność załatwiania spraw w jednym miejscu

W Biurze Obsługi Mieszkańców zostawisz lub odbierzesz pismo w swojej sprawie. Otrzymasz specjalne druki, które będą potrzebne do załatwienia sprawy w Starostwie.

Dostępność toalet

Na parterze i na czwartym piętrze jest toaleta dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność wstępu z psem asystującym

Osoba z psem opiekunem czy z psem przewodnikiem ma prawo wstępu do budynku. Pies musi mieć uprząż i certyfikat potwierdzający status psa asystującego oraz zaświadczenie o szczepieniach weterynaryjnych.

Dostępność apteczek i udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej

Apteczki pierwszej pomocy znajdują się na 6 kondygnacjach budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.

 1. Poziom -1 - Pomieszczenie nr 08
 2. Parter       - Biuro Obsługi Mieszkańców
 3. Piętro I     - Pokój nr 107
 4. Piętro II    - Pokój nr 204
 5. Piętro III   - Pokój nr 325
 6. Piętro IV  - Hol przy windach – kluczyk w pokoju 325

Na IV piętrze znajduje się krzesło ewakuacyjne.

Dostępność alternatywna

Informacje o dostępie alternatywnym znajdują się na stronie internetowej Starostwa: https://stciechanow.bip.org.pl w zakładce: Dostępność.

Dostępność budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ulicy Wyzwolenia 10a, 06-400 Ciechanów - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dojazd komunikacją publiczną

Do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji można dojechać miejskimi autobusami linii:

 • 0, 1, 4 , przystanek „17 Stycznia – BGŻ”;
 • 4, 5 ,7, 10,11   -  przystanek „17 Stycznia –LO”;
 • 2, 3, 4, 5, 9,11 -  przystanek „Kraszewskiego – Biedronka”.

Dostosowanie parkingu

Blisko budynku znajduje się bezpłatny parking dla interesantów jak i jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność wejścia do budynku

Wejście do budynku usytuowane jest od strony ulicy Wyzwolenia. Dostęp do budynku dla osób sprawnych ruchowo. Osoby z niepełnosprawnością ruchową obsługiwane są na parterze w Biurze Obsługi Mieszkańców w budynku Starostwa przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Dostępność korytarzy i schodów

Budynek wyposażony jest w schody prowadzące na trzy piętra. Pomieszczenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji znajdują się na I piętrze.

Dostępność wind i pochylni

Winda w budynku dochodzi tylko do parteru. W budynku nie ma pochylni.

Dostępność dla osób posługujących się językiem migowym

Dostępna jest usługa wideotłumacza z tłumaczem języka migowego. Usługa jest realizowana na bieżąco i jest bezpłatna dla interesanta. Można z usługi korzystać w Starostwie Powiatowym przy ulicy 17 Stycznia 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. W przypadku braku połączeń lub awarii, można usługę na tłumacza języka migowego zgłosić na piśmie 3 dni przed wizytą w Starostwie.

Pomoc przeszkolonego pracownika

Na I piętrze w pokoju 101 pracownik udzieli pomocy w przemieszczaniu się po budynku oraz udzieli kompleksowej informacji. Pracownicy zostali przeszkoloni z profesjonalnej obsługi interesanta z niepełnosprawnościami.

Dostępność pętli indukcyjnej

W budynku nie ma pętli indukcyjnej. Osoby słabosłyszące obsługiwane są w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie w budynku Starostwa na parterze.

Dostępność toalet

Toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność wstępu z psem opiekunem i z psem przewodnikiem

Osoba z psem opiekunem lub psem przewodnikiem ma prawo wstępu do budynku.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021 r

Raport o stanie zapewnienia dostępnosci podmiotu publicznego 2021 r. (w formie tekstu)

 

 

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony