Logo Komunikacja Bez Barier

Deklaracja dostępności serwisu _Powiat Ciechanowski

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej _Powiat Ciechanowski zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego _Powiat Ciechanowski.

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-31

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-04-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Strona zawiera infografiki, do których nie przygotowano jeszcze opisu tekstu alternatywnego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Pielech, adres poczty elektronicznej dostepnosc.cyfrowa@ciechanow.powiat.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 729055945. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Starosta Ciechanowski

Adres organu odwoławczego: Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

Adres e-mail organu odwoławczego: dostepnosc.cyfrowa@ciechanow.powiat.pl

Telefon organu odwoławczego: 729055900

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ulicy 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

Dojazd komunikacją publiczną. Do Starostwa można dojechać autobusem miejskim linii:

    przystanek „17 Stycznia/Warszawska 01” : O, 1, 4, M,
    przystanek „Plac Jana Pawła II 02” : 1, 2, 3, 7,
    przystanek „Pułtuska/11 Pułku UL 01 : 8, 10, 11.

Dostosowanie parkingów

Do budynku Starostwa jest jeden wjazd i dwa wyjazdy. Parkingi są  bezpłatne dla Mieszkańców oraz pracowników, znajdują się  przed i za budynkiem Starostwa. Wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.  Miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnością są usytuowane blisko wejścia do obiektu.

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście do budynku możliwe jest z dwóch stron:

    wejście od strony ul. 17 Stycznia –  dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo – winda zewnętrzna  lub  schody z obustronnymi  barierkami.
    wejście od parkingu – 2 wejścia schodami tylko dla osób sprawnych ruchowo.

Dostęp do wszystkich pomieszczeń znajdujących się na parterze jest swobodny. W budynku na parterze znajduje się:

    tablica informacyjna przy windzie,
    kierunkowskazy wskazujące kierunek ruchu
    tabliczki wskazujące funkcję osoby zatrudnionej w danym miejscu obok  drzwi.

Dostosowanie korytarzy i schodów

Korytarze budynku dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Obiekt wyposażony jest w schody wewnętrzne prowadzące na piętra budynku oraz dwie windy wewnętrzne, pozwalające na skomunikowanie parteru z wyższymi  kondygnacjami. Budynek posiada - 4 piętra.

Dostosowanie wind

Winda zewnętrzna/platforma umożliwia wjazd na parter. Znajduje się obok schodów do wejścia głównego od ul. 17 Stycznia. Dwie windy wewnętrzne dostosowane są dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność pochylni

W budynku nie ma pochylni.

Dostępność dla osób posługujących się językiem migowym

W Starostwie dostępna jest usługa wideotłumacza z tłumaczem języka migowego.  Usługa jest realizowana na bieżąco i jest bezpłatna dla interesanta. Można z usługi korzystać w Biurze Obsługi Mieszkańca na parterze przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie, od poniedziałku  do piątku w godz. 8:00-16:00.

Dostępność informacji głosowych i pomoc przeszkolonego pracownika

Na parterze w recepcji – w punkcie informacji  pracownik udzieli pomocy w przemieszczaniu się po budynku oraz udzieli kompleksowej informacji itp.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Dostępność toalet

Na parterze jest toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność wstępu z psem asystującym

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu.
Informacja o dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ulicy Wyzwolenia 10a, 06-400 Ciechanów (Powiatowy Ośrodek Zasobu Geodezyjno–Kartograficznego)

 

Dojazd komunikacją publiczną

Do Powiatowego Ośrodka Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego można dojechać  autobusem miejskim linii:

    przystanek „Sienkiewicza/Spółdzielcza 01”: 0, 1, 4 i 5
    przystanek „Sienkiewicza/Spółdzielcza 02”: 1, 4, 5 i 7
    przystanek „17 Stycznia – BGŻ 01”: 0, 1, 2, 3, 4 i 11
    przystanek „17 Stycznia –LO 02: 4, 5 ,7, 10 i 11
    przystanek „Kraszewskiego – Biedronka 02”: 2, 3, 4, 5, 9 i 11

Dostosowanie parkingów

Do budynku Powiatowego Ośrodka Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego jest jeden wjazd i jeden wyjazd. Bezpłatny parking dla interesantów oraz pracowników znajduje się przed budynkiem Starostwa. Wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Miejsce postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnością jest usytuowane blisko wejścia do obiektu.

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście do budynku usytuowane jest od strony ulicy Wyzwolenia. Dostęp do budynku tylko dla osób sprawnych ruchowo.

Osoby niepełnosprawne ruchowo są obsługiwane w Biurze Obsługi Mieszkańca w głównym budynku Starostwa przy ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów.

Dostosowanie korytarzy i schodów

Obiekt wyposażony jest tylko w schody wewnętrzne prowadzące na piętra budynku. Budynek posiada 3 piętra (pomieszczenia Powiatowego Ośrodka Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego znajdują się I piętrze).

Dostosowanie wind

Budynek nie posiada wind.

Dostępność pochylni

W budynku nie ma pochylni.

Dostępność dla osób posługujących się językiem migowym

W Powiatowym Ośrodku Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego dostępna jest usługa wideotłumacza z tłumaczem języka migowego.  Usługa jest realizowana na bieżąco i jest bezpłatna dla interesanta. Można z usługi korzystać w pok. 101 na I piętrze przy ul. Wyzwolenia 10a w Ciechanowie, od poniedziałku  do piątku w godz. 8:00-16:00.

Dostępność informacji głosowych i pomoc przeszkolonego pracownika

Na I piętrze w pok. 101 pracownik udzieli pomocy w przemieszczaniu się po budynku oraz udzieli kompleksowej informacji itp.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Dostępność toalet

Toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność wstępu z psem asystującym

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Starostwa.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021 r

Raport o stanie zapewnienia dostępnosci podmiotu publicznego 2021 r. (w formie tekstu)

 

 

 

Powrót na początek strony