Logo Komunikacja Bez Barier

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO, Starosta Ciechanowski informuje, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Ciechanowski – Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, z siedzibą przy ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów,

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email: daneosobowe@ciechanow.powiat.pl, tel. 23 672 34 85.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, a także na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym,

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania z wyłączeniem celów statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przeszłych roszczeń Administratora,

6. posiada Pani/Pan, w przypadkach określonych przepisami prawa, prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,

8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

9. Podane dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego

10. Pani/Pana dane nie będą służyły profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji

 

Szczegółowe klauzule informacyjne dotyczące poszczególnych spraw realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej dostępnej TUTAJ.

Powrót na początek strony