Oświata w powiecie

Na terenie powiatu znajdują się przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i policealne oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
W Ciechanowie funkcjonują 3 licea ogólnokształcące i 4 zespoły szkół  ponadgimnazjalnych, prowadzone przez Powiat Ciechanowski. Na terenie powiatu  jest również Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, Liceum Ogólnokształcące  im. S. Reymonta w Glinojecku oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej w Gołotczyźnie.
Młodzież może zdobyć przygotowanie w następujących zawodach:
- w  Zespole Szkół nr 1 im. Gen. J. Bema: technik elektryk/technik energetyk, technik informatyk, technik logistyk, technik teleinformatyk/ technik cyfrowych procesów graficznych;
- w Zespole Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza: technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa/ techni8k spedytor;
- w Zespole Szkół nr 3 im. S. Staszica: technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik/ technik mechanik;
- w Zespole Szkół Technicznych (ZST) im. S. Płoskiego: technik budownictwa/technik organizacji reklamy.
       W ZS nr 3 i ZST  funkcjonują  klasy wielozawodowe. Wydatki na oświatę i edukację  stanowią średnio ok. 44% wydatków bieżących Powiatu.

Starostwo Powiatowe od 2008 roku cyklicznie organizuje Subregionalne Targi Edukacji i Pracy, które mają na celu wsparcie młodzieży w planowaniu kształcenia i rozwoju kariery zawodowej oraz przedstawienie możliwości zatrudnienia w subregionie ciechanowskim.
Wśród uczelni w Ciechanowie największą popularnością cieszy się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.  Młodzież studiuje tam na kierunkach: ekonomia, elektronika i telekomunikacja, pedagogika, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn,  pielęgniarstwo, rolnictwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Ponadto PWSZ posiada w programie kształcenia ustawicznego ofertę studiów podyplomowych. W Ciechanowie znajduje się również Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie - Wydział Zarządzania w Ciechanowie oraz Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony