Walory przyrodnicze

Powiat ciechanowski według podziału Polski na dzielnice  klimatyczne należy do tzw. Krainy Wielkich Dolin – dzielnicy środkowej o dość korzystnych warunkach. Leży w obrębie jednostki tektonicznej zwanej wzniesieniami mazowiecko-suwalskimi. Posiada wiele walorów  kulturowych, krajoznawczych i przyrodniczych. Czyste powietrze, bogata przeszłość historyczna – to  tylko niektóre z elementów zasługujących na uwagę turystów.
Powierzchnia ewidencyjna lasów w powiecie ciechanowskim wynosi 17 922 ha, w tym lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa  jest 8 231 ha (są to lasy osób fizycznych, wspólnot gruntowych, spółdzielni, kościołów, spółek prawa handlowego, gmin itp.).
Wskaźnik lesistości w powiecie ciechanowskim wynosi 16,9 %.  W poszczególnych gminach jest on zróżnicowany: od 36,5 % w gminie Glinojeck, 29,4 % w gminie Ojrzeń, 25,3 % w gminie Regimin, 18,2 % w gminie Ciechanów, 12,9 % w gminie Sońsk, do  4,7 % w gminie Grudusk, 3,3 % w gminie Gołymin-Ośrodek i 3,5 % w gminie Opinogóra Górna. W porównaniu do ubiegłych lat wskaźniki lesistości systematycznie rosną. Potencjalne możliwości wzrostu lesistości występują głownie  w gminach Glinojeck i Ojrzeń, a także w gminie wiejskiej Ciechanów.
    Cennym bogactwem ziemi ciechanowskiej są obszary chronione, tj. Krośnicko – Kosmowski Obszar Chronionego Krajobrazu i Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu, które stanowią ok. 37% powierzchni powiatu (39,7 tys. ha). Zwarty kompleks tych obszarów leży pomiędzy doliną rzeki Wkry a doliną rzeki Łydyni w jej dolnym i górnym biegu. Dolina Wkry jest korytarzem ekologicznym o znaczeniu krajowym. W lesistej zachodniej części gm. Regimin istnieją 2 rezerwaty przyrody:
•    Modła o pow. 9,36 ha - utworzony został dla zachowania i ochrony fragmentu starodrzewu sosnowo- dębowego oraz miejsca lęgowego bociana czarnego;
•    Lekowo o pow. 5,31  ha – jest jednocześnie nazwą uroczyska leśnego, w którym położony jest rezerwat. Obejmuje on niewielki fragment starodrzewu dębowego pochodzenia naturalnego.

Wody powierzchniowe (płynące i stojące) zajmują powierzchnię 1970 ha. Teren powiatu ciechanowskiego leży prawie w całości w zlewni rzeki Wkry.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony