Rolnictwo w powiecie

Rolnictwo wraz z gospodarką żywnościową jest podstawową dziedziną gospodarki powiatu. Tereny użytkowane rolniczo stanowią ok. 76 tys.  ha użytków rolnych tj. 72 % ogólnej powierzchni powiatu.  Grunty najlepsze jakościowo zaliczane do II i III klasy bonitacyjnej zajmują ok. 33 % użytków rolnych, średnie kl. IV - ok.35%. Grunty słabe jakościowo kl. V i VI stanowią 32 % użytków rolnych. W strukturze władania użytków rolnych dominuje sektor prywatny.

     W powiecie ciechanowskim wg danych statystycznych  ze spisu rolnego przeprowadzonego w 2010 roku liczba gospodarstw rolnych ogółem wynosi: 6 649, w tym:

- liczba gospodarstw do 1 ha - 1 343,

- liczba gospodarstw powyżej 1 ha - 5 306,  tym o powierzchni:
- do 5 ha  - 1 566
- 5 – 10 ha  - 1 290
- 10 - 15 ha  - 913
- 15 ha i więcej  -1 537
     Faktyczną działalność rolniczą prowadzi 5 751 gospodarstw. W pozostałych gospodarstwach właściciele nie prowadzą działalności rolniczej. Struktura obszarowa gospodarstw jest zróżnicowana. Coraz więcej powstaje gospodarstw dużych obszarowo. Średnia wielkość gospodarstwa ogółem wynosi - 12,54 ha, indywidualnego - 12,31 ha.

Teren powiatu znajduje się na obszarze Zielonych Płuc Polski, co jednocześnie określa kierunek jego rozwoju poprzez wdrażanie zasad ekorozwoju, do których zalicza się wprowadzenie proekologicznych zasad gospodarowania zasobami przyrodniczymi, aktywizację gospodarki poprzez wszechstronne i racjonalne wykorzystanie zasobów i walorów przyrodniczych oraz wzrost poziomu cywilizacyjnego.
Przestrzenne rozmieszczenie wiodących kierunków produkcji rolnej wynikające z uwarunkowań przyrodniczych, zainwestowania rolniczego, struktury obszarowej gospodarstw i zasobów siły roboczej stwarzają możliwości: rozwoju produkcji zbóż konsumpcyjnych i paszowych; uprawy roślin przemysłowych, szczególnie w gminach: Opinogóra Górna, Gołymin-Ośrodek, Grudusk, hodowli bydła i trzody chlewnej.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony