Walory turystyczne

     Walory przyrodniczo-krajobrazowe, szczególnie nad rzeką Wkrą  (gm. Glinojeck) i Łydynią (gm. Regimin) oraz cenne zabytki dziedzictwa kulturowego,  tj. zespoły sakralne, dworki i parki zabytkowe rozmieszczone na całym obszarze powiatu umożliwiają rozwój turystyki  i rekreacji.
Odwiedzając powiat ciechanowski, można skorzystać z oferty hoteli, pensjonatów, ośrodków sportowych, ale również w coraz większym zakresie z oferty gospodarstw agroturystycznych. Wysoki standard pokoi, doskonała kuchnia, czyste środowisko  i możliwość bezpośredniego z nim obcowania stwarza doskonałe warunki do odpoczynku.
W powiecie dużą wagę przywiązuje się do stworzenia warunków dla rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Do ważniejszych obiektów sportowych zlokalizowanych w  Ciechanowie należą: stadion sportowy, hala sportowa przy ul. Kraszewskiego, hotel, kryta pływalnia, hala widowiskowo-sportowa do gier zespołowych, basen otwarty, kąpielisko “Krubin”. Na terenie powiatu na szczególną uwagę zasługuje również Miejsko - Gminny Stadion w  Glinojecku  oraz  nowa hala sportowa  z trybunami na 350 miejsc i zapleczem socjalnym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. W gminach powiatu powstały również nowoczesne boiska tzw. „Orliki”.

Na terenie powiatu zlokalizowane są dwa rezerwaty przyrody:

 • "LEKOWO" - Rezerwat przyrody "Lekowo" utworzony został w 1979 r, na powierzchni 5,31 ha.
  Nazwa rezerwatu "Lekowo" jest jednocześnie nazwą uroczyska leśnego, w którym położony jest rezerwat. Obejmuje on niewielki fragment starodrzewu dębowego - pochodzenia naturalnego, położonego na terenie leśnictwa "Lekowo", Nadleśnictwo Ciechanów.
  Zgodnie z podziałem administracyjnym, obszar rezerwatu położony jest na terenie gminy Regimin, wsi Pniewo-Czeruchy.
  Wygodny jest dojazd do rezerwatu - leży on bowiem przy szosie Niedzbórz - Unikowo - Pniewo Czeruchy - Ciechanów. Od strony północnej wita turystów tablica informacyjna a wzdłóż zachodniej granicy rezerwatu biegnie gruntowa droga (którą można spacerować, nie wolno wieżdżać samochodem).
  Las rezerwatowy i sąsiednie, w okresie przedwojennym należały do Ordynacji Opinogórskiej, w 1945 zostały upaństwowione i weszły w skład Nadleśnictwa Ciechanów.
  Przypuszcza się (brak danych) że lasy objęte ochroną powstały z samosiewu po przeprowadzeniu cięć przerębowych. Całą powierzchnię rezerwatu zajmuje drzewostan z panującym dędem bezszypułkowym - Quercus sessils, w wieku 160 - 200 lat i domieszką sony  Pinus sylvestris o podobnym wieku.
  W części południowej obiektu występuje dolne piętro z dębem i grabem w wieku 35 - 50 lat. W okapie drzeowstanu dominuje grab i spotyka się pojedyńcze sztuki dębu bezszypułkowego, lipy drobnolistnej i klonu pospolitego.
  Występujące tu krzewy to podrosty grabu, leszczyny, trzmieliny brodawkowej, kruszyny, rzadziej - szakłaku, derenia, róży i głogu.
  Dla runa charakterystyczna jest dwuaspektowość. Bardzo wyraźny jest aspekt wiosenny z dominacją zawilca, turzycy palczastej i fiołka leśnego. Aspekt letni tworzą później kwitnące: groszek wiosenny, konwalia majowa, jastrzębiec leśny, borówka czernica, kostrzewa owcza.
  Spośród roślin objętych ochroną całkowitą spotyka się tu lilie złotogłów i grzyby - sromotnik bezwstydny oraz szmaciaka gałęzistego, a objętych ochroną częściowo - kruszynę pospolitą, pierwiosnkę lekarską i konwalię majową. Rezerwat z uwagi na swoja małą powierzchnię jest głównie ostoją drobnych zwierząt: większym ssakom służy raczej jako miejsce wypoczynku i żerowisko podczas podejmowanych przez nie wędrówek na terenie całego kompleksu leśnego.
  Tylko w rezerwacie "Lekowo" i niedaleko położonym "Modła" można spotkać stare potężne dęby, ostatnie w okolicach Ciechanowa.

 • "MODŁA" - Rezerwat przyrody Modła utworzony został w 1979 r. na powierzchni 9,36 ha. Rezerwat położony jest na terenie Nadleśnictwa Ciechanów, leśnictwa Lekowo, we wsi Modła, w gminie Regimin. Rezerwat został utworzony dla zachowania i ochrony fragmentu starodrzewu sosnowo-dębowego oraz miejsca lęgowego bociana czarnego. Prawie całą powierzchnię rezerwatu zajmują, bowiem drzewostany z panującym dębem bezszypułkowym –Quercus sessilis, w wieku około 160-200 lat. Sosna stanowi tylko domieszkę. W okapie drzewostanu dominuje grab, ale spotyka się pojedyncze egzemplarze dębu bezszypułkowego, lipy drobnolistnej, klonu zwyczajnego i jaworu. Wśród krzewów występują: grab, jawor, leszczyna, trzmielina, kruszyna, rzadko – róSa, głóg i jałowce. W runie dominują: zawilec gajowy, turzyca palczasta, fiołek leśny, występuje też narecznica samcza, konwalia majowa, konwalijka dwulistna, borówka brusznica, kostrzewa owcza, trzcinnik leśny. Wśród występujących tu grzybów dwa są pod całkowitą ochroną gatunkową: sromotnik bezwstydny i szmaciak gałęzisty.
  Na terenie rezerwatu jest gniazdo bociana czarnego, które przez wiele lat było zasiedlone. Gniazdo nie jest obecnie zamieszkałe. Bocian czarny spotykany jest na terenie rezerwatu, ale gniazduje poza jego obszarem na terenie uroczyska „Lekowo”. Rezerwat stanowi też ostoję dla innej zwierzyny: ptaków i ssaków, które korzystają chętnie z naturalnego zbiornika wodnego położonego w środku rezerwatu.
  Rezerwat położony jest wśród lasów penetrowanych przez grzybiarzy. Na jego terytorium – pozyskiwanie wszelkich roślin – w tym konwalii czy grzybów jest zabronione.


W roku 1997 i 1998 na terenie Uroczyska Ościsłowo staraniem Nadleśnictwa Ciechanów utworzono  „Leśną Ścieżkę Przyrodniczą”.  Prezentowany obiekt został zaprojektowany w formie dwóch pętli – dużej o długości około 6 kilometrów i małej – jako skrócony fragment trasy dla młodszych dzieci.
Na trasie ścieżki umieszczono 33 tablice tematyczne.
W celu zilustrowania prezentowanych zagadnień rozmieszczono na szlaku urządzenia i materiały wykorzystywane w gospodarce leśnej.


Głównym elementem tematycznym ścieżki jest prezentacja zagadnień wynikających z prowadzenia gospodarki leśnej. Drugą grupę tematyczną stanowią przystanki przedstawiające ciekawe gatunki roślin, dotyczące rozpoznawania podstawowych gatunków drzew i krzewów, opisujące osobliwości przyrody nieożywionej. Problematyka leśnej ścieżki przyrodniczej, projektowanej w Nadleśnictwie Ciechanów adresowana jest głównie do młodzieży ze szkół średnich i podstawowych. Mając jednak na uwadze zaniedbania jakie obserwuje się w społeczeństwie pod względem świadomości i wiedzy przyrodniczej, starano się nadać jej charakter uniwersalny z myślą o całych rodzinach.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony