Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

 

 

 

Szablon_2-1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


plakat 18.11.2021.jpg

Powiat Ciechanowski w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 55 624 305, 00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 40 374 335, 00 zł.

 


 

kombatant_ 2_ 06.07.2021.PNG

 

Powiat Ciechanowski pozyskał grant dla Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Łączna wysokość pozyskanego grantu wynosi 43 661,62 zł, z tego:

- ze środków europejskich – 36 749,99 zł

- ze środków dotacji celowej – 6 911,63 zł


kombatant 06.07.2021.PNG

 

Powiat Ciechanowski pozyskał grant dla Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32 w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Łączna wysokość pozyskanego grantu wynosi 38 884,92 zł, z tego:

- ze środków europejskich – 32 729,44 zł

- ze środków dotacji celowej – 6 155,48 zł

 


Powiat Ciechanowski pozyskał grant dla Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32 w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Łączna wysokość pozyskanego grantu wynosi 27 387,43 zł, z tego:

- ze środków europejskich – 23 052,00 zł

- ze środków dotacji celowej – 4 335,43 zł


 

 

Powiat Ciechanowski pozyskał grant dla Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Łączna wysokość pozyskanego grantu wynosi 39 569,41 zł, z tego:

- ze środków europejskich – 33 305,57 zł

- ze środków dotacji celowej – 6 263,84 zł

 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,  Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet Inwestycyjny PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.


 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet Inwestycyjny PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. 


 

 

Głównym celem Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Powiat Ciechanowski przeznacza pozyskane środki na zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnej nauki tj. zakup 100 laptopów oraz zakup środków ochrony indywidualnej (maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych).

 


 

 
AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY
W POWIECIE CIECHANOWSKIM (II)


Beneficjent projektu – Powiat Ciechanowski
Realizator – Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie
Całkowita wartość projektu – 4 785 726,96 zł
w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich – 4 023 650,10 zł
Okres realizacji – 01.01.2016 – 31.12.2017

     Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim.
 
W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

  • usługi w zakresie poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy,
  • szkolenia,
  • staż,
  • bon na zasiedlenie,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

 

______________________________________________________________________

AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY
W POWIECIE CIECHANOWSKIM (I)Beneficjent projektu – Powiat Ciechanowski
Realizator – Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie
Całkowita wartość projektu – 2 154 100,00
w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich – 1 815 500,00 zł
Okres realizacji – 01.01.2015 – 31.12.2015

     Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim.

 W ramach projektu realizowano są następujące formy wsparcia:

  • usługi w zakresie poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy – 240 osób,
  • szkolenia – 40 osób,
  • staż – 150 osób,
  • bon na zasiedlenie – 20 osób,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 30 osób.

 

MP/24.05.2017

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony