Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

 

 

 

W ramach VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych powiat ciechanowski pozyskał 13 mln zł.

Uzyskane środki pozwolą Powiatowi Ciechanowskiemu na przeprowadzenie następujących zadań:

 

ZADANIE 1: Rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.

2023-10-09-dofinansowanie-PCKiSz-v2.jpg

Celem zadania inwestycyjnego jest kompleksowa przebudowa istniejącego budynku Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie m.in. o nową salę kinową na ok. 150 osób z zapleczem, niezależnym wejściem oraz powiększenie istniejących części ogólnodostępnych, w tym Galerii im. Bolesława Biegasa.

 

Zakres rzeczowy zadania obejmować będzie ponadto m.in.:

 

 • przebudowę i modernizację istniejącej sali kinowej,
 • modernizację instalacji wod.-kan.,
 • modernizację instalacji elektrycznej,
 • modernizację instalacji grzewczej,
 • modernizację i budowę wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
 • wzmocnienie konstrukcji istniejącego budynku pod montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • montaż i instalacja paneli fotowoltaicznych,
 • montaż windy oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

 

Uzyskana kwota dofinansowania: 8.000.000,00 zł

 

Przewidywana wartość inwestycji: ok. 8.890.000,00 zł

Wkład własny: ok. 890.000,00 zł

Procentowy udział własny powiatu w realizacji inwestycji: 10%

 

ZADANIE 2: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie

2023-10-09-dofinansowanie-DPS-v2.jpg

 

Zakres inwestycji obejmuje gruntowną modernizację energetyczną budynku „A”
w kompleksie obiektów  Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie przy ul. Krucza 32.

Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

W ramach działania przewiduje się m.in.:

 • modernizację instalacji centralnego ogrzewania,
 • modernizację instalacji systemu ciepłej wody użytkowej,
 • ocieplenie stropów/stropodachów,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych budynków,
 • wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wymianę oświetlenia na nowe oprawy LED wraz z dostosowaniem istniejącego oświetlenia do obowiązujących przepisów,
 • wymianę instalacji elektrycznej związanej z zasilaniem instalacji oświetleniowej,
 • montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne budynków.

 

Uzyskana kwota dofinansowania: 3.000.000,00 zł

Przewidywana wartość inwestycji: ok. 3.330.000,00 zł

Wkład własny: ok. 330.000,00 zł

Procentowy udział własny powiatu w realizacji inwestycji: 10%

 

ZADANIE 3: Przebudowa drogi powiatowej nr 1236W Opinogóra–Pałuki–Nieradowo, na odcinku Czernice–Pałuki

 

2023-10-09-dofinansowanie-drogi-v2.jpg

Planowana inwestycja dotyczy ostatniego, trzeciego etapu zaprojektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 1236W Opinogóra–Pałuki–Nieradowo, na odcinku od km 0+000,00 do km 3+432,12 znajdującej się na terenie gminy Opinogóra Górna. W poprzednich latach zrealizowane zostały dwa etapy inwestycji, w skład których wchodził odcinek o łącznej długości 1510 mb. Do wykonania pozostał odcinek o długości 1920 mb od miejscowości Czernice do miejscowości Pałuki przez miejscowość Bogucin.

Przebudowa ostatniego odcinka drogi powiatowej nr 1236W, obejmuje zakres prac takich jak m.in.:

 • poszerzenie jezdni do szerokości 5,5 m,
 • wykonanie poboczy z kruszywa (szer. 0,75m),
 • wykonanie odwodnienia w postaci rowów przydrożnych,
 • budowa chodnika w miejscowości Bogucin o długości ok. 220 mb.

 

Uzyskana kwota dofinansowania: 2.000.000,00 zł

Przewidywana wartość inwestycji: 2.105.263,16 zł

Wkład własny: 105.263,16 zł

Procentowy udział własny powiatu w realizacji inwestycji: 5%


Powiat Ciechanowski pozyskał dofinansowanie na realizację trzech projektów ze środków PEFRON- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Łączna wartość dofinansowania wyniesie 217.750,81 zł.

2023-10-03-dofinansowanie-drogi-v1.jpg

 

Dzięki pozyskanym środkom finansowym poniższe obiekty budowlane zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych:

Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie

W ramach realizacji projektu w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie, dostosowany zostanie hol budynku do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami poprzez m.in. zakup i montaż platformy schodowej.

Uzyskana kwota dofinansowania: 14.948,17 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 18.685,21 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie

W ramach realizacji projektu w Powiatowym Zarządzie Dróg wybudowana zostanie pochylnia z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami wraz z wyznaczeniem miejsca postojowego dla samochodów osobowych użytkowanych przez osoby z niepełnosprawnościami.

Uzyskana kwota dofinansowania: 28.000,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 35.000,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

W ramach realizacji projektu w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie dostosowane zostaną dwie toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dla osób niewidomych i słabowidzących na I i II piętrze budynku zamontowane zostaną tablice tyflograficzne z opisami w alfabecie Braille’a

Uzyskana kwota dofinansowania: 174.802,64 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 218.503,30 z zł.

Celem programu „Dostępna przestrzeń publiczna” jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej, informacji i komunikacji, a także technologii, urządzeń oraz usług powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, na zasadzie równości z innymi osobami.

 


Remont drogi powiatowej nr 3017W w miejscowości Zygmuntowo na odcinku: od skrzyżowania z DK 7 do granicy powiatu ciechanowskiego (długość: 1015 mb).

2023-10-03-dofinansowanie-drogi-v1.jpg

W ramach zadania przeprowadzony zostanie remont drogi powiatowej polegający m.in. na:

 • wymianie nawierzchni bitumicznej,
 • wymianie uszkodzonych nabrzeży i krawężników,
 • wymianie nawierzchni z kostki brukowej na chodnikach i zjazdach,
 • odmuleniu rowów przydrożnych,
 • odtworzeniu lub wykonaniu przepustów pod zjazdami.

W ramach poprawy odwodnienia drogi wymienione zostaną także przepusty betonowe w chodniku na przepusty z rur PVC. Planowane jest również umocnienie krawędzi jezdni poprzez ustawienie krawężników wtopionych, wyrównaniu i uzupełnieniu poboczy z kruszywa łamanego o odpowiedniej frakcji.

 • Długość odcinka drogi objętej zadaniem (w km): 1,015
 • Całkowita wartość zadania: 1.979.123,12 zł
 • Uzyskana kwota dofinansowania: 1.583.298,49 zł
 • Wkład własny: 395.824,63 zł

 


Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin-Ośrodek – Łukowo – Mosaki na odcinku: od DK 60 do granicy powiatu ciechanowskiego (długość: 2364 mb)

 

2023-10-03-dofinansowanie-drogi-v2.jpg

W ramach zadania przeprowadzona zostanie przebudowa drogi powiatowej polegająca m.in. na:

 • poszerzeniu jezdni do 6m,
 • ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej na całej szerokości drogi,
 • przebudowie chodnika na długości ok. 425 m.,
 • odnowieniu oznakowania pionowego i wykonaniu oznakowania poziomego.
 • Długość odcinka drogi objętej zadaniem (w km): 2,364
 • Całkowita wartość zadania: 4.872.435,60 zł
 • Uzyskana kwota dofinansowania: 3.897.948,48 zł
 • Wkład własny: 974.487,12 zł

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Powiat Ciechanowski pozyskał dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 350.000,00 zł na realizacje zadania związanego z renowacją organów w Parafii św. Józefa w Ciechanowie- Fara.

ORGANY FARA.jpg

W ramach zadania przeprowadzona zostanie renowacja i konserwacja zabytkowych organów kościelnych. Prospekt organowy pozostaje niezmieniony od czasu powstania instrumentu. Organy pochodzą z 1928 r. Były już kilkukrotnie remontowane - ostatnio w 1999 r. Obecnie wymagają gruntownej renowacji.

 Zakres planowanych prac renowacyjnych obejmuje m.in.:

 • renowację kontuaru,
 • renowację silnika,
 • renowację miecha,
 • renowację piszczałek drewnianych,
 • renowację wiatrówki,
 • odrobaczenie elementów drewnianych.

 

Całkowita wartość zadania: 357.142,86 zł

Wkład własny: 7.142,86 zł

Uzyskana kwota dofinansowania: 350.000,00 zł


Rządowe wsparcie dla lokalnych inwestycji drogowych !

W ramach ogłoszonego naboru o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 Powiat Ciechanowski otrzymał 4 762 199,41 złotych na remont drogi powiatowej Nr 1247W Ojrzeń- Nowe Miasto (do granicy powiatu).

 

fundusz rozwoju dróg.jpg

W ramach złożonego w lutym br. wniosku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie w/w zadanie obejmować będzie:

 • wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokości 5,5 m,
 • utwardzenie poboczy o szer. 1m kruszywem łamanym;
 • oczyszczenie i odmulenie rowów przydrożnych;
 • wymianę 2 szt. przepustów pod koroną drogi;
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomowego w technologii grubowarstwowej;
 • remont chodnika na długości 920 mb poprzez wymianę istniejących elementów: kostka betonowa, krawężniki, obrzeża, elementy odwodnienia. 

 

Całkowita wartość zadania: 5 952 749,27

Kwota dofinansowana: 4 762 199,41

Środki własne: 1 190 549,86

Przewidywany czas realizacji  zadania: do kwietnia 2024 roku.


Dofinansowanie na nowe pokrycie dachowe Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Powiat Ciechanowski otrzymał 231 476,00 zł dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dofinansowanie będzie obejmowało nowe pokrycie dachowe zabytkowego budynku, dawnego Hotelu Polonia, a obecnie siedziby Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie- wpisany do rejestru zabytków pod nr. A-1183.

biblioteka.jpg

Zakres prac został określony w oparciu o protokół okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu, przeprowadzony w październiku 2022r.

W ramach inwestycji wykonane zostaną prace rozbiórkowe i naprawcze:

 1. Położona zostanie nowa izolacja, warstwa ocieplenia i papa termozgrzewalna oraz wykończenia z blachy w celu zabezpieczenia przed zaciekaniem wody deszczowej.
 2. Usunięte zostaną zacieki na ścianach w pomieszczeniach na II piętrze oraz na klatce schodowej. Zakres prac obejmował będzie wymianę zaplamionych płyt  gipsowo kartonowych, wysuszenie i uzupełnienie tynków oraz malowanie.
 3. Usunięte zostaną zacieki oraz odświeżone powłoki malarskie ściany licowej schodów zewnętrznych
 4. Naprawione zostanie pęknięcie miedzy ścianą budynku a murem ogrodzenia

Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu. Inwestycja będzie realizowana w formule zaprojektuj wybuduj, co narzuci na wykonawcę konieczność wykonania:- projektu wykonawczego wraz z kosztorysami, wykonanie robót rozbiórkowo – naprawczych objętych projektem wykonawczym, Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

W ramach inwestycji świadczone będą również usługi nadzoru inwestorskiego przez wykonawcę wybranego w postępowaniu przetargowym w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia opóźnień w realizacji, nienależytego wykonania robót budowlanych oraz eliminacji konieczności wykonania poprawek.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2024-12-30

Całkowita wartość zadania to 236 200,00 zł

Pozostałe środki zostaną zabezpieczone w budżecie Powiatu – kwota 4 724,00 zł


Otrzymaliśmy ponad 3 mln zł dofinansowania na budowę Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej.

 

Powiat Ciechanowski otrzymał ponad 3 mln zł dofinansowania na budowę Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej z Rządowego Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Centra Opiekuńczo – Mieszkalne”.

2023-06-12-Budowa Powiatowego-Centrum-Opieki-Wytchnieniowej.jpg

 

Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej to bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców Powiatu Ciechanowskiego.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Centra Opiekuńczo – Mieszkalne” w kwocie 3 252 098,50 zł w Powiecie Ciechanowskim powstanie pierwsza placówka zajmująca się opieką wytchnieniową - czyli zapewnieniem opieki czasowej dla osób chorych i niepełnosprawnych wymagających opieki.

 

Planowany koszt realizacji zadania: 5 008 211,60zł

Dotacja: 3 235 999,00zł

Wkład własny: 1 772 212,60zł


OLIMPIA – program budowy przyszkolnych hal sportowych

Powiat Ciechanowski pozyskał 2 349 410,00 złotych na zadanie „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie.

 

olimpia.jpg

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki naboru Programu budowy przyszkolnych hal sportowych, wśród których beneficjentem został Powiat Ciechanowski!

Celem Programu Olimpia jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej. Ma on za zadanie realizację cywilizacyjnej konieczności poprawy dostępu do infrastruktury sportowej, w szczególności dzieciom. Jednocześnie umożliwi to sportowy rozwój młodzieży oraz aktywność fizyczną osób z pozostałych grup społecznych.

W ramach zadania inwestycyjnego planowane jest wybudowanie wielofunkcyjnego boiska wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji z zapleczem sanitarno-szatniowym i trybunami, na których zamontowane zostaną ławki z siedziskami dla ok. 100 osób.

Boisko zostanie wyposażone w kosze do koszykówki, bramki do siatkówki i piłki ręcznej. Przy budynku utworzone zostaną miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

Przy realizacji inwestycji planuje się także zakup strzelnicy laserowej, która umożliwi prowadzenie zajęć strzeleckich oraz sceny mobilnej wraz z wykładziną ochronną na boisko, dzięki czemu w obiekcie będzie możliwe organizowanie wydarzeń również o charakterze kulturalnym.

 

Całkowita wartość inwestycji: 3.356.300,00 zł

Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 2.349.410,00 zł

Środki pochodzące z budżetu Powiatu Ciechanowskiego: 1.006.890,00 zł

 


TABLICA-dofinansowane-ze-środków-2023-02-28.jpg

Zakończyliśmy realizację inwestycji związanej z przebudową drogi nr 1241W Ciechanów - Młock - Wola Młocka - Luszewo przejście przez Wolę Młocką odcinek od km 16+805,00 do km 17+547,00. Zrealizowany zakres prac to: wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni, wykonanie nowej konstrukcji z jezdnią o szerokości 6m, budowę obustronnych chodników, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę istniejących zjazdów, wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego. Zadanie dofinansowano z państwowych funduszy celowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Gminy Glinojeck.

318531842_589521103176296_5139954124638149920_n.jpg

 318537153_589521353176271_5646793555685057874_n.jpg

 

 


 

WZOR-INFORMACJI-NA-TABLICE-OGLOSZEN_1_.jpg

 

Zakończyliśmy realizację inwestycji związanej z utworzeniem ścieżki edukacyjno- ekologicznej  w DPS w Ciechanowie w ramach programu 2022-EE-1 pn. „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej”. W ramach zadania zostały zakupione elementy edukacyjne w postaci kostek wiedzy, labirynty, tablice edukacyjne, puzzle. Otwarcie ścieżki odbyło się podczas pikniku edukacyjnego dla mieszkańców PDS przy ul. Kruczej i ich rodzin. Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu w wysokości 70 312,50 zł otrzymanemu w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

311877312_185151007358397_975600843399588750_n.jpg

311588622_185151484025016_6401883942235845389_n.jpg

311586532_185151627358335_2137766503222857171_n.jpg


Nasielsk - Gąsocin-1.jpg

Zakończyliśmy realizację inwestycji związanej z przebudową drogi Nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów – w miejscowości Gąsocin. W ramach zadania zostały wybudowane, zjazdy, chodniki, wykonano nową nawierzchnię i niezbędne instalacje. Dodatkowo został wybudowany chodnik do wiaduktu kolejowego i zwiększono ilość miejsc postojowych przy Kościele Parafialnym w Gąsocinie. Zadanie dofinansowano z państwowych funduszy celowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  Generalnym Wykonawcą była Firma Strabag Sp. z o.o., inwestycję prowadził i nadzorował Powiatowy Zarząd Dróg
w Ciechanowie .

                  292230488_459973059464435_7722620105141940419_n(1).jpg

293724824_459973346131073_5229593615610308342_n — kopia.jpg

 


logo-na-www_przycięte.jpg

            Przebudowa drogi powiatowej nr 1241W Ciechanów-Młock-Wola Młocka-Luszewo przejście przez Wolę Młocką.

 

Powiat Ciechanowski z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg pozyskał dofinansowanie w kwocie 1 937 449,54 na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1241W Ciechanów-Młock-Wola Młocka-Luszewo przejście przez Wolę Młocką na odcinku od km 16+805,00 do km 17+547,00”.

Przebudowa drogi obejmuje wzmocnienie i poszerzenie jezdni, wykonanie zjazdów na posesje oraz budowę chodnika dla pieszych. Planuje się przebudowę trzech skrzyżowań z drogą powiatową nr 1234W oraz dwiema drogami gminnymi. Droga zostanie odwodniona poprzez kanalizację deszczową i rowy przydrożne. Wzmocnione i utwardzone kruszywem zostaną pobocza wzdłuż drogi.

Planowana wartość zadania wynosi 2 794 550,00 zł.


logo-na-www_przycięte.jpg

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych zostanie zrealizowane zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów- Opinogóra – Długołęka – Zielona na odcinku Opinogóra – Długołęka do granicy powiatu od km7+180,00 do km 11+350,00”.

Zakres prac obejmuje rozbudowę dwóch odcinków drogi o łącznej długości 4,860 km poprzez:

- wzmocnienie i poszerzenie jezdni,

- przebudowę skrzyżowań i  zjazdów indywidualnych do nieruchomości sąsiadujących z drogą,

- przebudowę przepustów poprzecznych pod drogą wraz z odbudową rowów przydrożnych

- wykonanie nowych poboczy,

- wprowadzenie nowej organizacji ruch wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym oraz urządzeniami poprawiającymi stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Całkowita wartość inwestycji 3 891 924,62 zł, w tym dofinansowanie 2 724 347,23 zł.


logo-na-www_przycięte.jpg

Wirtualna strzelnica w Powiecie Ciechanowskim

W Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie powstanie wirtualna strzelnica, która będzie służyć uczniom  szkół, prowadzącym działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa oraz organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na rzecz obronności państwa.

Powiat Ciechanowski pozyskał na ten cel z Ministerstwa Obrony Narodowej środki w kwocie 114 400,00 zł. Koszt całego przedsięwzięcia to 143 000,00 zł.


 

logo-na-www_przycięte.jpg

Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów

 

Powiat Ciechanowski z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg pozyskał dofinansowanie w kwocie 1 480 635,50 na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk- Gąsocin – Ciechanów na odcinku od km 17+836,00 do km 18+417,80”.

Przebudowa drogi przewiduje poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni, wykonanie zjazdów na posesje, budowę chodnika dla pieszych oraz zatoki postojowej. Planuje się przebudowę siedmiu skrzyżowań z drogami gminnymi oraz uporządkowanie zieleni przydrożnej. Droga zostanie odwodniona poprzez kanalizację deszczową i rowy przydrożne.

Całkowita wartość zadania wynosi 2 115 193,58 zł.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony