Krajowe źródła finansowania

W ramach VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych powiat ciechanowski pozyskał 13 mln zł.

Uzyskane środki pozwolą Powiatowi Ciechanowskiemu na przeprowadzenie następujących zadań:

 

ZADANIE 1: Rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.

2023-10-09-dofinansowanie-PCKiSz-v2.jpg

Celem zadania inwestycyjnego jest kompleksowa przebudowa istniejącego budynku Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie m.in. o nową salę kinową na ok. 150 osób z zapleczem, niezależnym wejściem oraz powiększenie istniejących części ogólnodostępnych, w tym Galerii im. Bolesława Biegasa.

 

Zakres rzeczowy zadania obejmować będzie ponadto m.in.:

 • przebudowę i modernizację istniejącej sali kinowej,
 • modernizację instalacji wod.-kan.,
 • modernizację instalacji elektrycznej,
 • modernizację instalacji grzewczej,
 • modernizację i budowę wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
 • wzmocnienie konstrukcji istniejącego budynku pod montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • montaż i instalacja paneli fotowoltaicznych,
 • montaż windy oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

 

Uzyskana kwota dofinansowania: 8.000.000,00 zł

Przewidywana wartość inwestycji: ok. 8.890.000,00 zł

Wkład własny: ok. 890.000,00 zł

Procentowy udział własny powiatu w realizacji inwestycji: 10%

 

ZADANIE 2: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie

2023-10-09-dofinansowanie-DPS-v2.jpg

Zakres inwestycji obejmuje gruntowną modernizację energetyczną budynku „A”  w kompleksie obiektów  Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie przy ul. Krucza 32.

Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

 

W ramach działania przewiduje się m.in.:

 • modernizację instalacji centralnego ogrzewania,
 • modernizację instalacji systemu ciepłej wody użytkowej,
 • ocieplenie stropów/stropodachów,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych budynków,
 • wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wymianę oświetlenia na nowe oprawy LED wraz z dostosowaniem istniejącego oświetlenia do obowiązujących przepisów,
 • wymianę instalacji elektrycznej związanej z zasilaniem instalacji oświetleniowej,
 • montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne budynków.

 

Uzyskana kwota dofinansowania: 3.000.000,00 zł

Przewidywana wartość inwestycji: ok. 3.330.000,00 zł

Wkład własny: ok. 330.000,00 zł

Procentowy udział własny powiatu w realizacji inwestycji: 10%

 

ZADANIE 3: Przebudowa drogi powiatowej nr 1236W Opinogóra–Pałuki–Nieradowo, na odcinku Czernice–Pałuki

 

2023-10-09-dofinansowanie-drogi-v2.jpg

Planowana inwestycja dotyczy ostatniego, trzeciego etapu zaprojektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 1236W Opinogóra–Pałuki–Nieradowo, na odcinku od km 0+000,00 do km 3+432,12 znajdującej się na terenie gminy Opinogóra Górna. W poprzednich latach zrealizowane zostały dwa etapy inwestycji, w skład których wchodził odcinek o łącznej długości 1510 mb. Do wykonania pozostał odcinek o długości 1920 mb od miejscowości Czernice do miejscowości Pałuki przez miejscowość Bogucin.

Przebudowa ostatniego odcinka drogi powiatowej nr 1236W, obejmuje zakres prac takich jak m.in.:

 • poszerzenie jezdni do szerokości 5,5 m,
 • wykonanie poboczy z kruszywa (szer. 0,75m),
 • wykonanie odwodnienia w postaci rowów przydrożnych,
 • budowa chodnika w miejscowości Bogucin o długości ok. 220 mb.

 

Uzyskana kwota dofinansowania: 2.000.000,00 zł

Przewidywana wartość inwestycji: 2.105.263,16 zł

Wkład własny: 105.263,16 zł

Procentowy udział własny powiatu w realizacji inwestycji: 5%


Powiat Ciechanowski pozyskał dofinansowanie na realizację trzech projektów ze środków PEFRON- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Łączna wartość dofinansowania wyniesie 217.750,81 zł.

2023-10-05-dostępna-przestrzeń-www.jpg

Dzięki pozyskanym środkom finansowym poniższe obiekty budowlane zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych:

Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie

W ramach realizacji projektu w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie, dostosowany zostanie hol budynku do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami poprzez m.in. zakup i montaż platformy schodowej.

Uzyskana kwota dofinansowania: 14.948,17 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 18.685,21 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie

W ramach realizacji projektu w Powiatowym Zarządzie Dróg wybudowana zostanie pochylnia z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami wraz z wyznaczeniem miejsca postojowego dla samochodów osobowych użytkowanych przez osoby z niepełnosprawnościami.

Uzyskana kwota dofinansowania: 28.000,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 35.000,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

W ramach realizacji projektu w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie dostosowane zostaną dwie toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dla osób niewidomych i słabowidzących na I i II piętrze budynku zamontowane zostaną tablice tyflograficzne z opisami w alfabecie Braille’a

Uzyskana kwota dofinansowania: 174.802,64 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 218.503,30 z zł.

Celem programu „Dostępna przestrzeń publiczna” jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej, informacji i komunikacji, a także technologii, urządzeń oraz usług powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, na zasadzie równości z innymi osobami.

 


Remont drogi powiatowej nr 3017W w miejscowości Zygmuntowo na odcinku: od skrzyżowania z DK 7 do granicy powiatu ciechanowskiego (długość: 1015 mb).

2023-10-03-dofinansowanie-drogi-v2.jpg

W ramach zadania przeprowadzony zostanie remont drogi powiatowej polegający m.in. na:

 • wymianie nawierzchni bitumicznej,
 • wymianie uszkodzonych nabrzeży i krawężników,
 • wymianie nawierzchni z kostki brukowej na chodnikach i zjazdach,
 • odmuleniu rowów przydrożnych,
 • odtworzeniu lub wykonaniu przepustów pod zjazdami.

W ramach poprawy odwodnienia drogi wymienione zostaną także przepusty betonowe w chodniku na przepusty z rur PVC. Planowane jest również umocnienie krawędzi jezdni poprzez ustawienie krawężników wtopionych, wyrównaniu i uzupełnieniu poboczy z kruszywa łamanego o odpowiedniej frakcji.

 • Długość odcinka drogi objętej zadaniem (w km): 1,015
 • Całkowita wartość zadania: 1.979.123,12 zł
 • Uzyskana kwota dofinansowania: 1.583.298,49 zł
 • Wkład własny: 395.824,63 zł


Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin-Ośrodek – Łukowo – Mosaki na odcinku: od DK 60 do granicy powiatu ciechanowskiego (długość: 2364 mb)

2023-10-03-dofinansowanie-drogi-v2.jpg

W ramach zadania przeprowadzona zostanie przebudowa drogi powiatowej polegająca m.in. na:

 • poszerzeniu jezdni do 6m,
 • ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej na całej szerokości drogi,
 • przebudowie chodnika na długości ok. 425 m.,
 • odnowieniu oznakowania pionowego i wykonaniu oznakowania poziomego.
 • Długość odcinka drogi objętej zadaniem (w km): 2,364
 • Całkowita wartość zadania: 4.872.435,60 zł
 • Uzyskana kwota dofinansowania: 3.897.948,48 zł
 • Wkład własny: 974.487,12 zł

 


Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Powiat Ciechanowski pozyskał dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 350.000,00 zł na realizacje zadania związanego z renowacją organów w Parafii św. Józefa w Ciechanowie- Fara.

fundusz rozwoju dróg.jpg

W ramach zadania przeprowadzona zostanie renowacja i konserwacja zabytkowych organów kościelnych. Prospekt organowy pozostaje niezmieniony od czasu powstania instrumentu. Organy pochodzą z 1928 r. Były już kilkukrotnie remontowane - ostatnio w 1999 r. Obecnie wymagają gruntownej renowacji.

 Zakres planowanych prac renowacyjnych obejmuje m.in.:

 • renowację kontuaru,
 • renowację silnika,
 • renowację miecha,
 • renowację piszczałek drewnianych,
 • renowację wiatrówki,
 • odrobaczenie elementów drewnianych.

 

Całkowita wartość zadania: 357.142,86 zł

Wkład własny: 7.142,86 zł

Uzyskana kwota dofinansowania: 350.000,00 zł

 


Rządowe wsparcie dla lokalnych inwestycji drogowych !

W ramach ogłoszonego naboru o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 Powiat Ciechanowski otrzymał 4 762 199,41 złotych na remont drogi powiatowej Nr 1247W Ojrzeń- Nowe Miasto (do granicy powiatu).

 

biblioteka.jpg

W ramach złożonego w lutym br. wniosku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie w/w zadanie obejmować będzie:

• wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokości 5,5 m,

• utwardzenie poboczy o szer. 1m kruszywem łamanym;

• oczyszczenie i odmulenie rowów przydrożnych;

• wymianę 2 szt. przepustów pod koroną drogi;

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomowego w technologii grubowarstwowej;

• remont chodnika na długości 920 mb poprzez wymianę istniejących elementów: kostka betonowa, krawężniki, obrzeża, elementy odwodnienia. 

 

Całkowita wartość zadania: 5 952 749,27

Kwota dofinansowana: 4 762 199,41

Środki własne: 1 190 549,86

Przewidywany czas realizacji  zadania: do kwietnia 2024 roku.


Dofinansowanie na nowe pokrycie dachowe Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Powiat Ciechanowski otrzymał 231 476,00 zł dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dofinansowanie będzie obejmowało nowe pokrycie dachowe zabytkowego budynku, dawnego Hotelu Polonia, a obecnie siedziby Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie- wpisany do rejestru zabytków pod nr. A-1183.

biblioteka.jpg

Zakres prac został określony w oparciu o protokół okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu, przeprowadzony w październiku 2022r.

W ramach inwestycji wykonane zostaną prace rozbiórkowe i naprawcze:

 1. Położona zostanie nowa izolacja, warstwa ocieplenia i papa termozgrzewalna oraz wykończenia z blachy w celu zabezpieczenia przed zaciekaniem wody deszczowej.
 2. Usunięte zostaną zacieki na ścianach w pomieszczeniach na II piętrze oraz na klatce schodowej. Zakres prac obejmował będzie wymianę zaplamionych płyt  gipsowo kartonowych, wysuszenie i uzupełnienie tynków oraz malowanie.
 3. Usunięte zostaną zacieki oraz odświeżone powłoki malarskie ściany licowej schodów zewnętrznych
 4. Naprawione zostanie pęknięcie miedzy ścianą budynku a murem ogrodzenia

Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu. Inwestycja będzie realizowana w formule zaprojektuj wybuduj, co narzuci na wykonawcę konieczność wykonania:- projektu wykonawczego wraz z kosztorysami, wykonanie robót rozbiórkowo – naprawczych objętych projektem wykonawczym, Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

W ramach inwestycji świadczone będą również usługi nadzoru inwestorskiego przez wykonawcę wybranego w postępowaniu przetargowym w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia opóźnień w realizacji, nienależytego wykonania robót budowlanych oraz eliminacji konieczności wykonania poprawek.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2024-12-30

Całkowita wartość zadania to 236 200,00 zł

Pozostałe środki zostaną zabezpieczone w budżecie Powiatu – kwota 4 724,00 zł


Otrzymaliśmy ponad 3 mln zł dofinansowania na budowę Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej.

Powiat Ciechanowski otrzymał ponad 3 mln zł dofinansowania na budowę Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej z Rządowego Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Centra Opiekuńczo – Mieszkalne”.

2023-06-12-Budowa Powiatowego-Centrum-Opieki-Wytchnieniowej.jpg

Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej to bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców Powiatu Ciechanowskiego.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Centra Opiekuńczo – Mieszkalne” w kwocie 3 252 098,50 zł w Powiecie Ciechanowskim powstanie pierwsza placówka zajmująca się opieką wytchnieniową - czyli zapewnieniem opieki czasowej dla osób chorych i niepełnosprawnych wymagających opieki.

 

Planowany koszt realizacji zadania: 5 008 211,60zł

Dotacja: 3 235 999,00zł

Wkład własny: 1 772 212,60zł

 


OLIMPIA – program budowy przyszkolnych hal sportowych

Powiat Ciechanowski pozyskał 2 349 410,00 złotych na zadanie „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie.

olimpia.jpg

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki naboru Programu budowy przyszkolnych hal sportowych, wśród których beneficjentem został Powiat Ciechanowski!

Celem Programu Olimpia jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej. Ma on za zadanie realizację cywilizacyjnej konieczności poprawy dostępu do infrastruktury sportowej, w szczególności dzieciom. Jednocześnie umożliwi to sportowy rozwój młodzieży oraz aktywność fizyczną osób z pozostałych grup społecznych.

W ramach zadania inwestycyjnego planowane jest wybudowanie wielofunkcyjnego boiska wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji z zapleczem sanitarno-szatniowym i trybunami, na których zamontowane zostaną ławki z siedziskami dla ok. 100 osób.

Boisko zostanie wyposażone w kosze do koszykówki, bramki do siatkówki i piłki ręcznej. Przy budynku utworzone zostaną miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

Przy realizacji inwestycji planuje się także zakup strzelnicy laserowej, która umożliwi prowadzenie zajęć strzeleckich oraz sceny mobilnej wraz z wykładziną ochronną na boisko, dzięki czemu w obiekcie będzie możliwe organizowanie wydarzeń również o charakterze kulturalnym.

 

Całkowita wartość inwestycji: 3.356.300,00 zł

Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 2.349.410,00 zł

Środki pochodzące z budżetu Powiatu Ciechanowskiego: 1.006.890,00 zł

 


 młodzieżowe media.png

Okres realizacji – 01.06.2023 r. – 01.05.2024 r.

Całkowita wartość zadania  – 25 000,00 zł, w tym:


- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. ,,Mazowsze dla Młodzieży”  -  22 500,00 zł

- wkład własny -   2 500,00 zł.

 

W ramach realizacji zadania zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt do nagrywania, roll’up i ścianka oraz programy do edycji nagrań oraz projektowania grafik, zostaną również wydrukowane plakaty i ulotki promujące nowe kanały Młodzieżowej Rady Powiatu Ciechanowskiego. Ponadto zostaną przeprowadzone szkolenia z montażu filmów
i umieszczania treści w mediach społecznościowych dla Młodzieżowych Radnych
i wolontariuszy interesujących się dziennikarstwem.

 


 

mrpc.jpg

Okres realizacji – 08.08.2022 r. – 30.11.2022 r.

Całkowita wartość zadania  – 21 500,00 zł, w tym:


- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. ,,Mazowsze dla Młodzieży”  -  18 700,00 zł

- wkład własny -   2 800,00 zł.

 

W ramach realizacji zadania powołana Młodzieżowa Rada Powiatu Ciechanowskiego I kadencji  będzie uczestniczyła w szkoleniach i warsztatach , które m.in. pomogą Radnym w wystąpieniach publicznych, nauczą ich krytycznego myślenia, pracy zespołowej oraz kreatywności. W ramach realizacji zadania zostanie przeprowadzone również szkolenie dla Opiekuna Młodzieżowej Rady Powiatu Ciechanowskiego w celu podniesienia jego kompetencji oraz zostaną opracowane i przekazane młodzieżowym radnym materiały edukacyjne.

 


Bez tytułu.png

Okres realizacji – 01.06.2022 r. – 31.12.2022 r.

Całkowita wartość zadania  – 600 000,00 zł, w tym:


- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu ,,Mazowsze dla sportu 2022” -  300 000,00 zł

- wkład własny -   300 000,00 zł.

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie finansowana jest z  Programu ,,Mazowsze dla sportu 2022’. Planowana inwestycja przewiduje utworzenie boiska o wymiarach 24x44 m. Przewiduje się trzy podstawowe funkcje boiska: boisko do piłki ręcznej, boisko do koszykówki i boisko do siatkówki.

Boisko wykorzystywane będzie przez uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie, a w godzinach popołudniowych obiekt będzie ogólnodostępny.

 


wirtualna strzelnica.PNG

Wirtualna strzelnica w Powiecie Ciechanowskim

W Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie powstanie wirtualna strzelnica, która będzie służyć uczniom  szkół, prowadzącym działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa oraz organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na rzecz obronności państwa.

Powiat Ciechanowski pozyskał na ten cel z Ministerstwa Obrony Narodowej środki w kwocie 114 400,00 zł. Koszt całego przedsięwzięcia to 143 000,00 zł.

 


przebudowa_2.PNG

Okres realizacji – 01.07.2021 r. – 31.10.2021 r.

Przewidywany koszt realizacji przedsięwzięcia – 348 676,71 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych -  100 000,00 zł;

- wkład własny - 248 676,71 zł.                                                                 

 

Realizacja zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3428W Ostaszewo – Kałęczyn od km 0+000,00 do km 0+600,00” polega na wykonaniu nawierzchni drogi z betonu asfaltowego na powierzchni 2 740,00 m2 i długości 600,00 m, zlokalizowanej na terenie gminy Sońsk w obrębie ewidencyjnym Koźniewo Wielkie na działce nr 143.


przebudowa_1.PNG

Okres realizacji – 01.07.2021 r. – 31.10.2021 r.

Przewidywany koszt realizacji przedsięwzięcia  – 388 993,82 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych -  150 000,00 zł;

- wkład własny - 238 993,82 zł.                                                                 

 

Realizacja zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3428W Ostaszewo – Kałęczyn od km 0+600,00 do km 1+200,00” polega na wykonaniu nawierzchni drogi z betonu asfaltowego na powierzchni 3 110,10 m2 i długości 600,00 m, zlokalizowanej na terenie gminy Sońsk w obrębie ewidencyjnym Koźniewo Wielkie na działce nr 143.

 

ścieżka-rowerowa-logo-zaakceptowane ok.jpg

Okres realizacji – 02.03.2020 r. – 30.06.2022 r.

Całkowita wartość zadania  – 7 380 000,00 zł, w tym:


- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju -  4 000 000,00 zł

- wkład własny -   3 380 000,00 zł.

 

Budowa ścieżki rowerowej z Ciechanowa do Gołotczyzny  o długości około 12 km wraz z parkiem rekreacyjno - poznawczym to projekt realizowany w ramach programu  „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Ścieżka przebiegać ma przez malownicze tereny leśne i będzie się łączyć z istniejącą ścieżką rowerową prowadzącą do kąpieliska Krubin. Nowy ciąg komunikacyjny umożliwi m.in. bezpieczny dojazd rowerem do Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie. Uzupełnieniem projektu będzie stworzenie, na sąsiadującej bezpośrednio z Muzeum Pozytywizmu działce, parku rekreacyjno-poznawczego. Będzie się w nim mieścił wodny i edukacyjny plac zabaw. Prezentowane będą m.in. ciekawostki i rozwiązania techniczne z okresu rewolucji przemysłowej. W ramach projektu powstaną również: park wynalazców, pełnowymiarowe boisko do gry w bule, wielofunkcyjna wiata i duża przestrzeń dla imprez plenerowych. Nie zabraknie niewielkiej górki saneczkowej.


Info-na-stronę ok.jpg

Okres realizacji – 01.02.2022 r. – 31.08.2023 r.

Całkowita wartość zadania  – 5 123 917,79 zł, w tym:


- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju -  3 074 350,67 zł

- wkład własny - 2 049 567,12 zł.

 

Otrzymane dofinansowanie w ramach „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” to możliwość realizacji kolejnej długo wyczekiwanej inwestycji. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351 znajdującej się na terenie gminy wiejskiej Ciechanów (przejście przez miejscowość Rydzewo) pozwoli na zdecydowaną poprawę spójności komunikacyjnej, poprzez sieć dróg powiatowych z drogą krajową nr 60. Zakres rzeczowy planowanej inwestycji to m.in. nowa nawierzchnia, kanalizacja deszczowa czy chodniki i zjazdy.


Beneficjent Projektu – Powiat Ciechanowski


Okres realizacji – 21.07.2020 r. – 31.12.2020 r.

Całkowita wartość projektu – 67 120,00 zł, w tym:
- dotacja celowa z budżetu województwa mazowieckiego  - 48 000,00 zł
- wkład własny – 19 120,00 zł

Stacja meteorologiczna, która powstała w Gminie Grudusk jest pierwszym na terenie powiatu ciechanowskiego narzędziem dedykowanym rolnikom. Mamy nadzieję, że w dobie coraz częściej występujących anomalii pogodowych, aparatura pomiarowa, w którą jest wyposażona, będzie wspomagać rolników w planowaniu bieżących prac polowych i zabiegów agrotechnicznych.

Zbierane i udostępniane dane obejmują temperaturę, prędkość i kierunek wiatru, ilość opadów, wilgotność powietrza, usłonecznienie.

Zebrane dane analizuje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, z którym Powiat nawiązał współpracę.

Zakładka do danych przekazywanych przez stację wkrótce pojawi się na stronie internetowej Starostwa, tymczasem jej pracę można śledzić pod linkiem:


http://meteor.iung.pulawy.pl/view2.php?u=Humięcino


Okres realizacji – 08.07.2020 r. – 31.10.2020 r.

Całkowita wartość zadania  – 732 499,10 zł, w tym:
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych      -  237 300,00 zł

- dofinansowanie gminy Opinogóra Górna                       – 100 000,00 zł
- wkład własny                                                                  – 395 199,10 zł.

 

Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1237 W Ciechanów – Opinogóra – Długołęka – Zielona na odcinku Opinogóra Długołęka do granicy powiatu od km 12 + 350,00 do km 13 + 0,40,00 (długość 690,00 mb)” polegała na wykonaniu drogi z mieszanki matyksow – grysowej na powierzchni 4 140,00 m2 i długości 690 m, zlokalizowanej w Długołęce na terenie gminy Opinogóra Górna.


Projekty współfinansowane ze środków budżetu państwa
w ramach programu wieloletniego pod nazwą
"Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016 - 2019"

 

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1240W Ciechanów - Modła - Niedzbórz - Drogiszka - Dalnia

na odcinku ul. Kwiatowej w Ciechanowie”

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa
w ramach programu wieloletniego pod nazwą
,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"• Wartość projektu – 3 181 919,07 zł
• Dofinansowanie z Budżetu Państwa – 1 590 959,00 zł

Inwestycja zrealizowana została w okresie od 06.04.2018r. do 06.10.2018r.

Przedmiot dofinansowania wyżej wymienionego zadania obejmował realizację min .:

• rozbudowę drogi na odcinku o łącznej długości - 670,00 mb,
• wykonanie 655,00 mb kanalizacji deszczowej,
• budowę dwukierunkowej ścieżka rowerowa na odcinku o długości 644,00 mb,
• budowę chodnika na odcinku o długości 701 mb,
• oświetlenie ulicy - 18 opraw LED na 18 słupach,
• wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego ulicy.

___________________________________________________________________________________

Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa
w ramach programu wieloletniego pod nazwą

,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

 • Wartość projektu: 6 016 774,96 zł
 • Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 2 821 680,00 zł

Inwestycja zrealizowana została w okresie od 06.03.2017r. do 27.11.2017r.

Przedmiot dofinansowania wyżej wymienionego zadania obejmował realizację m.in.:

 • rozbudowę drogi na odcinku o łącznej długości 2049,00 mb,
 • wykonanie 3796 m kanalizacji deszczowej,
 • budowę chodnika na odcinku o długości 3810,00 mb,
 • wykonanie 82 zjazdów,
 • budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej na odcinku o długości 1967,00 mb,
 • wykonanie 2 przystanków komunikacyjnych,
 • przebudowę 7 skrzyżowań,
 • oświetlenie drogi - montaż 190 opraw oświetleniowych LED na 137 słupach,
 • uporządkowanie zieleni przydrożnej.


Projekt wpółfinansowany ze środków budżetu państwa
w ramach programu wieloletniego pod nazwą

„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”


Wartość projektu:  2 251 239,21 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 125 619,00 zł

Inwestycja zrealizowana została w okresie od 29.03.2016 do 16.08.2016 r.

Przedmiot dofinansowania wymienionego zadania obejmował realizację m.in.:

 • przebudowy dogi na odcinku o łącznej długości 1701 mb,
 • budowy chodnika na odcinku o długości 912,30 mb,
 • budowy ścieżki rowerowej na odcinku o długości 1315 mb,
 • 1 zatoki autobusowej  wyposażonej w peron,
 • przebudowy 4 skrzyżowań.

Na podstawie informacji:
Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie

MP

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony