Logo Komunikacja Bez Barier

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 

 

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych zostanie zrealizowane zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów- Opinogóra – Długołęka – Zielona na odcinku Opinogóra – Długołęka do granicy powiatu od km7+180,00 do km 11+350,00”.

Zakres prac obejmuje rozbudowę dwóch odcinków drogi o łącznej długości 4,860 km poprzez:

- wzmocnienie i poszerzenie jezdni,

- przebudowę skrzyżowań i  zjazdów indywidualnych do nieruchomości sąsiadujących z drogą,

- przebudowę przepustów poprzecznych pod drogą wraz z odbudową rowów przydrożnych

- wykonanie nowych poboczy,

- wprowadzenie nowej organizacji ruch wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym oraz urządzeniami poprawiającymi stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Całkowita wartość inwestycji 3 891 924,62 zł, w tym dofinansowanie 2 724 347,23 zł.

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów

 

Powiat Ciechanowski z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg pozyskał dofinansowanie w kwocie 1 480 635,50 na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk- Gąsocin – Ciechanów na odcinku od km 17+836,00 do km 18+417,80”.

Przebudowa drogi przewiduje poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni, wykonanie zjazdów na posesje, budowę chodnika dla pieszych oraz zatoki postojowej. Planuje się przebudowę siedmiu skrzyżowań z drogami gminnymi oraz uporządkowanie zieleni przydrożnej. Droga zostanie odwodniona poprzez kanalizację deszczową i rowy przydrożne.

Całkowita wartość zadania wynosi 2 115 193,58 zł.

Powrót na początek strony