Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych

o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ  NR 1237W CIECHANÓW – OPINOGÓRA GÓRNA – DŁUGOŁĘKA
NA ODCINKU OD KM 0+004,00 DO KM6+500,00”


Beneficjent Projektu – Powiat Ciechanowski
Realizator – Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie
Okres realizacji –  do 15 czerwca 2019 roku
Całkowita wartość projektu – 9 498 601,09 zł
w tym dotacja celowa z budżetu województwa mazowieckiego 4 200 000,00 zł

Przebudowa drogi będzie miała wpływ na bezpośredni wzrost inwestycji w subregionie poprzez poprawę  spójności komunikacyjnej z drogami wyższych kategorii, zwiększenie możliwości transportowych poprzez zwiększenie nośności przebudowanego mostu przez rzekę Sonę w miejscowości Kąty. Realizacja inwestycji pozytywnie zmieni sytuację na lokalnym rynku pracy w powiecie ciechanowskim i w północnej części subregionu ciechanowskiego. Przebudowana droga poprawiając dostępność do znajdujących się przy niej terenów przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową, spowoduje rozwój budownictwa mieszkaniowego na obszarze między Ciechanowem a Opinogórą. Przedsięwzięcie realizowane będzie w partnerstwie z Gminą Miejską Ciechanów oraz Gminą Opinogóra Górna.
Obecnie droga ma nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości od 3,5 do 5 m, z licznymi uszkodzeniami – pęknięciami krawędziowymi, spękaniami siatkowymi i zapadnięciami. Nie posiada kanalizacji deszczowej, chodnika ani ścieżki rowerowej.

Zakres przebudowy obejmuje:

  • wzmocnienie i poszerzenie jezdni do szerokości 6 m na odcinku o długości 6,496 km,
  • przebudowę 12 skrzyżowań i 110 zjazdów,
  • wykonanie sieci kanalizacji deszczowej o długości 706 metrów,
  • budowę ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego o łącznej długości 6 496 metrów,
  • przebudowę most na rzece Sona Zachodnia w miejscowości Kąty oraz przebudowę 11 przepustów poprzecznych,
  • uporządkowanie zieleni przydrożnej
  • wprowadzenie nowej organizacji ruchu, wraz z oznakowaniem pionowym, poziomym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.
Powrót na początek strony