Każdy z nas może przyczynić się do ochrony środowiska

Większa ekologiczna świadomość, czy też zwykła oszczędność? Niezależnie od powodów faktem jest, że na Mazowszu zużywa się mniej wody

Ilustracja do artykułu woda.jpg

W 2015 r. w województwie mazowieckim pobór wody na zaspokojenie potrzeb gospodarki narodowej i ludności wyniósł 2,8 tys. hm3, tj. o 5% mniej niż w 2014 r. Największą ilość wody (86%) pobrano na cele produkcyjne. Na cele eksploatacji sieci wodociągowej zużyto 11%, a pozostałe 3% wykorzystano do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz napełniania i uzupełniania stawów.

Większość pobranej wody wraca jako ścieki. W 2015 r. do wód i do ziemi odprowadzono łącznie 2,4 tys. hm3 ścieków przemysłowych (spadek o 6% w porównaniu z 2014 r.) i 205,3 hm3 ścieków komunalnych (wzrost o 2%). Ich przetwarzaniem zajmowały się 434 oczyszczalnie (115 przemysłowych oraz 319 komunalnych). W Warszawie było ich 10, z czego 5 przemysłowych i 5 komunalnych.

Zagrożeniem dla środowiska są również pyłowe i gazowe zanieczyszczenia powietrza, pochodzące zwłaszcza z zakładów uznanych za szczególnie uciążliwe dla jego czystości. Na terenie województwa mazowieckiego w 2015 r. zakłady takie wyemitowały łącznie 3,9 tys. ton zanieczyszczeń pyłowych i 128,4 tys. ton zanieczyszczeń gazowych (bez CO2).

Na podstawie inf. Urząd Statystyczny w Warszawie

BTW

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony