Absolutorium dla Zarządu Powiatu Ciechanowskiego

Rada Powiatu rozpatrzyła Raport o stanie powiatu ciechanowskiego za 2018 rok, pozytywnie oceniła wykonanie budżetu powiatu za 2018 rok oraz udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu

Ilustracja do artykułu DSC07291-2.jpg

Sesja absolutoryjna jest najważniejszą sesją w roku.
Po raz pierwszy od początku funkcjonowania powiatu,  Rada Powiatu Ciechanowskiego rozpatrywała Raport o stanie powiatu ciechanowskiego za 2018 rok.  Zgodnie z przepisem art. 30a ust 1 i 2 ustawy o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu, obejmujący podsumowanie działalności zarządu  w roku poprzednim, w szczególności realizacje polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.  Raport zgodnie z zapisami ustawy był rozpatrzony w pierwszej kolejności przed  sprawozdaniem budżetowym.  Jak podkreślił Przewodniczący Rady Powiatu – Raport wraz formularzem zgłoszenia uwag publikowany był w Biuletynie Informacji Publicznej. Mieszkańcy powiatu  mieli możliwość zabrania głosu podczas debaty na dzisiejszej sesji.  W wymaganym terminie, tj. do 26 kwietnia br. nie  wpłynęło żadne zgłoszenie od mieszkańców o zabranie głosu.  Raport podsumowała Pani Starosta Joanna Potocka –Rak, podziękowała jednocześnie wszystkim,  za dotychczasową pracę i zaangażowanie w bieżącej działalności oraz  przygotowanie opracowania. Radni jednogłośnie  (21 głosów za) podjęli uchwałę w przedmiocie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

W dalszej kolejności  Radni rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdanie finansowe powiatu ciechanowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok. Wykonanie budżetu to nie tylko podsumowanie pracy Zarządu Powiatu, ale też Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu ciechanowskiego.  Sposób realizacji budżetu został pozytywnie oceniony przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Komisję Rewizyjną i Komisję Budżetowo-Finansową Rady. Za przyjęciem sprawozdania i udzieleniem absolutorium Zarządowi głosowali wszyscy radni obecni na sesji (21 radnych).

Podczas dzisiejszej sesji radni rozpatrzyli również projekty i podjęli uchwały w sprawach:

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego,
- zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok,
- ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu ciechanowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na 10 lat lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy
- zmiany uchwały Nr VI/2/18/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
- zmiany uchwały Nr VI/1/6/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Ciechanowskiego, określenia przedmiotu ich działania, ustalenia liczby członków i składu osobowego
- zmiany uchwały Nr VI/1/7/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu Ciechanowskiego

Szczegółowa relacja z sesji dostępna jest pod adresem    https://www.youtube.com/watch?v=FgrOjV3t5v0

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony