Radni byli w tej sprawi jednomyślni

Rada Powiatu pozytywnie oceniła wykonanie budżetu powiatu za 2017 rok i udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu

Ilustracja do artykułu ses00000000000000000.jpg

Źródło: CiechTivi.pl


Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podczas sesji uzyskał od Rady Powiatu absolutorium za wykonanie budżetu za 2017 rok. Sposób realizacji budżetu został też pozytywnie oceniony przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Komisję Rewizyjną i Komisję Budżetową Rady.

Za przyjęciem sprawozdania i udzieleniem skwitowania Zarządowi

głosowali wszyscy radni obecni na sesji (20 radnych).

- Sesja absolutoryjna jest najważniejszą sesją w roku. Ważniejszą nawet, niż sesja budżetowa, ponieważ w przypadku przyjmowania budżetu na kolejny rok wiele założeń jest planowanych, określone są kierunki działania, a co za tym idzie zbudowanie dobrego budżetu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Natomiast wykonani budżetu to nie tylko podsumowanie pracy Zarządu Powiatu, ale też Starostwa Powiatowego, samorządowych jednostek organizacyjnych, pracowników i osób nimi zarządzających – powiedział podczas wystąpienia starosta ciechanowski Sławomir Morawski.

Szef Zarządu Powiatu podkreślił, że każde stanowisko Zarządu, podjęta uchwała, czy też przygotowanie projektów uchwał Rady Powiatu wymagają dokładnej analizy wspartej opiniami wielu wydziałów, sekretarza i skarbnika powiatu. Zaraz dodał, że dzięki tym zasadom, które realizuje jako przewodniczący Zarządu, wszystkie uchwały przyjmowane są jednogłośnie.

Dalej starosta powiedział, że aby zapewnić sprawne funkcjonowanie Starostwa, jednostek powiatowych, realizację wszystkich zadań, które wynikają z jego kompetencji, Zarząd Powiatu wielokrotnie na swoich posiedzeniach, w roku 2017 dokonywał bieżących analiz wpływów i wydatków budżetu powiatu. Jednocześnie szczegółowo i na bieżąco analizował dochody i wydatki wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu. W trakcie roku Zarząd przyjął i przedłożył Radzie 26 uchwał zmieniających budżet powiatu w 2017 roku.

- Dodajmy, iż uchwalony budżet 2017 roku, po stronie dochodów wyniósł 95 mln zł, a po stronie wydatków ponad 92 mln zł i był budżetem nadwyżkowym. Nadwyżka w kwocie 3 mln 300 tys. zł przeznaczona została na spłatę zobowiązań (wcześniej zaciągniętych kredytów). W wyniku zmian w ciągu roku budżet po stronie dochodów pozostał na tym samym poziomie (95 mln zł), ale już po stronie wydatków wzrósł do 97 mln zł. Zwiększenie wydatków dotyczyło głównie wydatków na inwestycje. Dzięki temu zrealizowano 9 inwestycji drogowych, w tym jedną dokumentację oraz rozpoczęto dwie inwestycje zapisane na lata 2017-2018 – mówił starosta.

Wykonano również IV etap przebudowy elewacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku głównego dawnego hotelu „Polonia” z adaptacją na potrzeby Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie. Ta inwestycja została już zakończona i rozliczona.

Zarząd Powiatu spłacał – zgodnie z zawartymi umowami – zobowiązania wobec banków. W powiecie ciechanowskim łączne spłaty wraz z odsetkami w roku 2017 stanowiły zaledwie 3,46 proc. planowanych dochodów.

Starosta S. Morawski podkreślił również, że Zarząd Powiatu w sposób racjonalny i oszczędny wydatkował środki finansowe. Podejmowane działania zwiększyły wpływy do budżetu powiatu, co w konsekwencji pozwoliło na realizację wszystkich zamierzeń nakreślonych w planie budżetu na rok 2017.


Radni podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu zapoznali się z oceną zasobów pomocy społecznej powiatu ciechanowskiego za 2017 rok i przyjęli uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2018.

Radni zgłosili też interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

BTW

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony