Wsparcie dla rodzin w 2017 roku

O dofinansowanie w ramach rządowego programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 r. mogą ubiegać się gminy i powiaty z województwa mazowieckiego

Ilustracja do artykułu cyberprzemoc_wojewoda3.jpg

Gminy mogą otrzymać do 2 100 zł na miesięczne wynagrodzenie asystenta rodziny, a powiaty do 2 000 zł na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Wnioski można składać do 4 maja w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

Celem rządowego programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności związane z wychowaniem dzieci oraz zmniejszenie liczby nieletnich umieszczanych w pieczy zastępczej. Zakłada również rozwój sieci koordynatorów wspierających rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Skierowany jest do gmin i powiatów, których obowiązkiem jest realizacja tych zadań wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Konkurs ogłosił Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 20 kwietnia 2017 r.

Dofinansowaniu w ramach programu mogą podlegać jedynie koszty wynagrodzenia asystentów rodziny do kwoty maksymalnej wynoszącej 2 100 zł brutto miesięcznie lub 1 500 zł brutto (w przypadku umowy zlecenia) i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej do kwoty maksymalnie wynoszącej 2 000 zł brutto miesięcznie lub 1 400 zł brutto (w przypadku umowy zlecenia). Możliwa będzie refundacja kosztów poniesionych od stycznia 2017 r.

Wymagany jest finansowy udział środków samorządów. Musi on stanowić odpowiedni udział procentowy wynagrodzenia brutto. W przypadku zatrudnienia na etat – minimum 33 proc., natomiast w przypadku umowy zlecenia – minimum 50 proc. Dofinansowaniu nie podlegają koszty delegacji, dojazdu oraz wyposażenia miejsca pracy.

Wnioski należy przesłać w formie papierowej i elektronicznej wypełniając formularz zapotrzebowania do 4 maja 2017 r. (liczy się data wpływu do urzędu wojewódzkiego) na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, z dopiskiem na kopercie Zapotrzebowanie na „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”, oraz pocztą elektroniczną na adres: bkosmalska-balik@mazowieckie.pl.

Na podstawie inf. Ewy Filipowicz - rzecznika prasowego wojewody mazowieckiego

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony