Jego celem jest promocja twórczości Aleksandra Świętochowskiego

Do wzięcia udziału w konkursie literackim zapraszają: Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie oddział w Gołotczyźnie, Związek Literatów na Mazowszu i Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie

Ilustracja do artykułu aleksander_swiętochowski.jpg

Regulamin konkursu „O Laur Posła Prawdy”

Cel konkursu:

– promocja twórczości Aleksandra Świętochowskiego – wybitnego pozytywisty polskiego, który w Gołotczyźnie pod Ciechanowem żył, tworzył i zmarł, a spoczywa na pobliskim cmentarzu w Sońsku,

– konfrontacja twórczości literackiej,

– integracja środowisk literackich,

– prezentacja Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

– I – dla uczniów szkół ponadpodstawowych

– II – dla dorosłych

Konkurs adresowany jest do osób niezrzeszonych lub będących członkami związków twórczych, z kraju i z zagranicy, piszących w języku polskim.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do 15 maja 2017 r., z dopiskiem „O Laur Posła Prawdy” i „kategorii I lub II”, na adres organizatora, jednego utworu (opowiadanie, nowela, esej) o objętości do 5 stron standardowego maszynopisu, inspirowanego twórczością Aleksandra Świętochowskiego, nigdzie wcześniej nie publikowanego i nie nagradzanego, w trzech egzemplarzach, wyłącznie w maszynopisie.

Każdy utwór należy opatrzyć godłem, dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną takim samym pseudonimem, zawierającą dane o autorze: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres i telefon.

Prace konkursowe w dwóch kategoriach: I i II ocenia powołane przez organizatorów Jury, w skład którego wchodzą literaci i znawcy twórczości Aleksandra Świętochowskiego. Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne, a w przypadku uczniów – rzeczowe, ufundowane przez organizatorów i sponsorów. O wynikach zostaną poinformowane tylko osoby nagrodzone.

Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody nie odebrane osobiście przez osoby nagrodzone przechodzą na rzecz organizatorów.

Ogłoszenie wyników, uhonorowanie laureatów oraz prezentacja nagrodzonych utworów nastąpi 8 czerwca 2017 r., podczas „XXVIII Wiosny Literatury” w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i kosztów przejazdu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do druku wybranych utworów w pokonkursowym tomie literackim oraz do cytowania ich w mediach, bez dodatkowej zgody na nieodpłatną publikację.

Utwory należy nadesłać na adres:
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie,
Oddział Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie
ul.Świętochowskiego16
06-430 Gołotczyzna
tel./ fax 23 672 53 46 (MSM–Ciechanów)
23 671 30 78 (Oddz. w Gołotczyźnie)

e – mail: muzeum.pozytywizmu@wp.pl

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony