Pomoc odbędzie się w ramach projektu pn. „Centrum Innowacji FIRE dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw”

Cały proces będzie wspierany przez grono kilkunastu osób z dużym doświadczeniem biznesowym, technologicznym, sprzedażowym a także rzeczników patentowych

Ilustracja do artykułu glinojeck_ulotka2.jpg

Fundacja Centrum Innowacji FIRE zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa mazowieckiego, znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju do korzystania z wysokospecjalistycznych usług doradczych świadczonych przez akredytowaną Instytucję Otoczenia Biznesu, takich jak:

• doradztwo technologiczne, audyt technologiczny, rozpoznanie cech innowacyjnych produktu i technologii;
• doradztwo biznesowe w zakresie procesu wdrażania technologii i strategii rozwoju (licencja, sprzedaż, utworzenie spółki, w tym spin-off),
• usługi w zakresie komercjalizacji technologii, w tym w zakresie koordynacji przebiegu projektów od fazy pomysłu do momentu uzyskiwania zysków z ich komercjalizacji;
• doradztwo marketingowe (analizy rynkowe, strategie marketingowe i sprzedażowe, promocja produktów/usług).

Brokering technologii, w szczególności:

• przegląd stanu techniki dla technologii stosowanej przez przedsiębiorcę, poszukiwanie nowszych, bardziej zaawansowanych i dostępnych dla przedsiębiorców rozwiązań, których wdrożenie podniesie konkurencyjność ich działalności,
• identyfikację zespołów badawczych oferujących zastosowanie nowszych, bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych możliwych do implementacji przez grupy przedsiębiorców oraz inicjalizację projektów badawczych,
• poszukiwanie potencjalnych klientów/kooperantów,
• poszukiwanie partnerów biznesowych przedsięwzięcia,
• pośrednictwo w nawiązaniu kontaktów i reprezentację w negocjacjach.

Ponadto będą to także usługi w zakresie zarządzania prawami własności intelektualnej (IP):

• określenie właściwego rodzaju ochrony prawnej (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, ochrona know-how) i opracowaniem strategii ochrony IP, wyznaczeniem strategicznych kierunków działań właściciela praw do rozwiązania w zakresie ochrony IP,
• przeprowadzenie kompleksowej analizy tzw. stanu techniki – badania literatury światowej, patentów, publikacji z wykorzystaniem najlepszych dostępnych baz danych;
• przeprowadzenie badania czystości i zdolności patentowej,
• określenie zakresu terytorialnego ochrony własności przemysłowej – dokonanie wyboru krajów, na terenie których rozwiązanie winno być chronione (w oparciu o analizę rynkową dla nowych produktów, usług i procesów i ocenę szans rynkowych dla planowanych rozwiązań),
• doradztwo w zakresie nabycia własności intelektualnej – pomoc w zakresie zakupu patentów i innych praw majątkowych;
• informowanie o dostępnych dla przedsiębiorców źródłach finansowania projektów badawczych i wdrożeniowych;
• coaching i mentoring dla przedsięwzięć preinkubowanych i inkubowanych,
• szkolenia specjalistyczne,
• współpraca przedsiębiorców z jednostkami badawczo-rozwojowymi – od identyfikacji potrzeb badawczych do usług prototypowania.

Wsparcie będzie udzielane w ramach projektu pn. „Centrum Innowacji FIRE dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw”, który jest finansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu – Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP – Typ projektów Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie, a także o szczegółach aplikowania przez przedsiębiorców oraz dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej Fundacji http://innowacje.org.pl/pl/o-nas/

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony