Nabór wniosków w ramach FIO-Mazowsze Lokalnie potrwa do 20 marca

W tegorocznym konkursie dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego, wspartych zostanie ok. 150 projektów kwotą ponad 675 tys. zł.

Ilustracja do artykułu plak.jpg

To już czwarta edycja konkursu dedykowana młodym organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym z Mazowsza, w którym można uzyskać mikrodotację w wysokości do 5 tysięcy złotych. W ramach tegorocznej edycji programu FIO-Mazowsze Lokalnie czeka ponad 675 tysięcy złotych, z czego aż 65 % środków będzie przeznaczonych na realizację inicjatyw oddolnych, 30% na wsparcie rozwoju organizacji, a ok. 5% na wsparcie samopomocy. Operatorzy planują przyznać około 150 mikrodotacji.

Głównym celem programu jest wsparcie działań, które inicjują współpracę mieszkańców województwa mazowieckiego na rzecz dobra wspólnego, zwiększenie roli inicjatyw oddolnych, animowanie działań samopomocowych, oraz wspieranie organizacji pozarządowych. – Chcemy aby poprzez wsparcie, którego udzielamy – nie tylko finansowe – zwiększało się zaangażowanie organizacji i bezpośrednio samych obywateli w życie publiczne – mówi Daniel Prędkopowicz, koordynator projektu. – To ważne, aby mieszkańcy także małych miejscowości, do których docieramy, czuli że mają możliwość zmieniania otoczenia na lepsze.

Jakie projekty mają szansę na uzyskanie dofinansowania?

– w ramach ścieżki „inicjatywy oddolne”: projekty mieszczące się w sferze pożytku publicznego, które inicjują wspólne przedsięwzięcia na rzecz dobra wspólnego w lokalnych społecznościach. Eksperci oceniający wnioski będą zwracać uwagę na cztery główne obszary jak: zaangażowanie lokalnej społeczności, wynikające z projektu dobro wspólne, forma projektowanych działań oraz ich trwałość i spójność.
– w ramach ścieżki „wsparcie grup samopomocowych”: projekty wspierające działania w zakresie przeciwdziałania społecznemu i zawodowemu wykluczeniu oraz wyrównania szans.

Działanie grup samopomocowych skierowane jest na pokonywanie chorób, problemów natury psychicznej albo socjalnej, które dotyczą bezpośrednio członków grupy albo ich bliskich. W konkursie wspierane będą projekty, które wnoszą nowe działania i nową jakość do prowadzonych działań. Nie będą finansowane typowe i stałe formy wsparcia dotychczas stosowane w danej grupie. Dzięki temu uczestnicy będą mogli podjąć inicjatywy, na które do tej pory nie mieli środków.
-w ramach ścieżki „rozwój organizacji”: projekty, których celem jest rozwój młodych organizacji (funkcjonujących od dnia zarejestrowania nie dłużej niż 30 miesięcy) – fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych.
Wśród dofinansowanych działań znaleźć się mogą m.in. zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z merytorycznym obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług.

Co nowego?

To już czwarta edycja konkursu FIO- Mazowsze Lokalnie! Na przestrzeni tych lat wiele się zmieniło: na przykład w 2015 roku wprowadzono lokalne komisje oceniające, a w 2016 wyodrębniono nową ścieżkę „Wsparcie grup samopomocowych”. W tym roku nie ma tak wielkich zmian, ale jest kilka różnic w porównaniu z latami ubiegłymi.
Jedną z głównych grup odbiorców są młode organizacje pozarządowe. Dotychczas, aby ubiegać się o mikrodotację nie mogły być starsze niż 18 miesięcy. Obecnie za młodą organizację operatorzy uznają taką, która w dniu składania wniosku ma mniej niż 30 miesięcy. W tym także, co również jest nowością – stowarzyszenia zwykłe.
Druga zmiana dotyczy premiowania gmin, w których do tej pory nie było prowadzonych działań w ramach FIO-Mazowsze Lokalnie. – Pomimo, że w poprzednich edycjach nie było powiatu, gdzie nie realizowany był choć jeden projekt FIO-Mazowsze lokalnie, to jednak wciąż są gminy, gdzie takich działań brakuje – zauważa Daniel Prędkopowicz. – W związku z tym, za cel postawiliśmy sobie, aby dotrzeć także do tych tzw. „białych plam”. Inicjatywy, które mają być realizowane na terenie gminy, gdzie dotychczas nie było projektów dofinansowanych przez FIO-ML, dostaną 3 dodatkowe punkty. Natomiast w ścieżce „Wsparcie grup samopomocowych” i „Rozwój organizacji” będą za to przyznawane 2 dodatkowe punkty. Operatorzy mają nadzieję, że zachęci to do działania mieszkańców tych gmin.
Lista gmin nieobjętych działaniami FIO-ML 2014-2016 znajduje się w zakładce Do pobrania na stronie www.mazowszelokalnie.pl. Tam również dostępny jest Regulamin, w którym są dokładne informacje na temat kryteriów oceny projektów.

Co wyróżnia FIO-Mazowsze Lokalnie?

Nadal wyróżnikiem programu FIO-Mazowsze Lokalnie pozostaje elastyczność i maksymalne uproszczenie mające na celu unikanie niepotrzebnej formalizacji. Operatorzy dążą do tego, aby wniosek był przyjazny dla osób, które nie mają doświadczenia w pisaniu projektów, a po prostu chcą działać . A zatem wniosek ma formę uproszczonej dwustronicowej fiszki, która ma pozwolić na opisanie działań w sposób krótki i konkretny. Co istotne, w fiszce nie trzeba podawać szczegółowego budżetu oraz harmonogramu. Procedura oceny wzbogacona jest o drugi etap – prezentację pomysłów przed komisją konkursową.
Młode organizacje aplikujące o środki na swój rozwój muszą z kolei przedstawić skrócony plan własnego rozwoju, co będzie podstawą do oceny merytorycznej projektu. Stowarzyszenia i fundacje w tym przypadku nie stają już przed komisją.

Nie zabraknie sprawdzonych zasad

W harmonogramie działań Programu FIO-Mazowsze Lokalnie nie zabraknie sprawdzonych w poprzednim roku rozwiązań. Na każdym etapie realizacji programu operatorzy „FIO-Mazowsze Lokalnie” będą wspierani przez Ambasadorów, którzy na swoje barki przejmą część działań związanych z m.in. dotarciem do lokalnych grup nieformalnych, aktywnym informowaniu i doszkalaniu potencjalnych beneficjentów, a także wezmą udział w ocenach merytorycznych wniosków. Odbywać się będą seminaria w subregionach województwa mazowieckiego, a realizatorzy projektów będą mogli wziąć udział w indywidualnych konsultacjach oraz w dodatkowym Konkursie „Opowiedz o swoim projekcie” na najlepszy materiał promocyjny przeprowadzonych działań.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych i konsultacjach. Szczegóły na www.mazowszelokalnie.pl

Program FIO-Mazowsze Lokalnie wspiera osoby i organizacje, które chcą działać wspólnie na rzecz swojej społeczności. W ciągu minionych trzech lat operatorzy projektu, tj. Fundacja Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS i Stowarzyszenie Europa i My ocenili ponad 2,2 tys. złożonych wniosków i w konsekwencji wsparli 500 projektów przekazując na ich realizację kwotę pond 2,1 mln złotych.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.mazowszelokalnie.pl
Kontakt telefoniczny: 0801 055 100 lub 22 450 98 73
Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MazowszeLokalnie

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony