Blisko 4,7 mln zł na drogi dojazdowe do gruntów rolnych

Wkrótce, przy udziale środków z budżetu województwa mazowieckiego, zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych blisko 26,3 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych w powiatach: ciechanowskim, mławskim, płońskim, pułtuskim i żuromińskim. Za blisko 4,7 mln zł samorządy zrealizują 37 inwestycji drogowych

Ilustracja do artykułu IMG_1477.JPG

W sumie na całym  Mazowszu dofinansowanych zostanie 289 zadań o wartości 30 mln zł. Dziś umowy w tej sprawie z beneficjentami podpisał marszałek Adam Struzik.

- Dla powiatu ciechanowskiego to podwójne wyróżnienie. Umowy podpisywane są w Ciechanowie, jak również  fakt, że siedem samorządów z terenu powiatu otrzymało dofinansowanie. Może nie są to zbyt wielkie inwestycje w znaczeniu finansowym ale dla samorządów  inwestycje ważne strategicznie. Miło Państwa gościć – powiedziała witając przybyłych na spotkanie  samorządowców -  Joanna  Potocka-Rak - starosta ciechanowski.

- Dziś dotujemy inwestycje  w drogi dojazdowe do pół  i gospodarstw rolnych. To nierzadko drogi strategiczne w topografii niejednej małej miejscowości. Stąd ważne jest, aby były w dobrym stanie i były przejezdne, nawet w sytuacji jakiejś anomalii pogodowej, których niestety jest coraz więcej – podkreślił marszałek  Adam Struzik.

Umowy  dotacyjne podpisali przedstawiciele  samorządów gminnych i powiatowych  z terenu powiatu ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego. Samorządy te  zrealizują  37 inwestycji drogowych za łącznie blisko 4,7 mln zł.
Dofinansowane inwestycje to przede wszystkim dogodny dojazd do pól i gospodarstw rolnych dla rolników i mieszkańców terenów wiejskich, a przez to lepszy komfort życia.

Ze strony samorządu powiatu ciechanowskiego umowę na dofinansowanie dwóch przedsięwzięć drogowych podpisali:  Joanna Potocka-Rak - starosta  ciechanowski, Stefan Żbikowski – członek zarządu oraz Hanna Dworecka – skarbnik powiatu.
Dofinansowane zostaną:
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W  Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku o długości 910 m od km 21+853 do km 22+763  - kwota dofinansowania 280 tys. zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1212W Wróblewo-Pajewo-Gołymin-Ośrodek na odcinku od km 5+397 do km 6+215 – kwota dofinansowania 250 tys. zł

Z terenu powiatu ciechanowskiego  umowy podpisane zostały również  z przedstawicielami reprezentującymi samorządy  6 gmin: Ciechanów, Glinojeck, Gołymin-Ośrodek, Opinogóra  Górna, Regimin oraz Sońsk.


Na ogłoszony w 2018 r nabór na budowę i modernizację dróg  dojazdowych do gruntów rolnych wpłynęło 365 wniosków, z czego 289 zostanie dofinansowanych.  Samorząd Województwa  prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju przeznaczając na ich dofinansowanie  30 mln zł. Tylko 45 % tej kwoty pochodzi  z opłat za użytkowanie gruntów, natomiast pozostała część  z budżetu województwa.  

Pan marszałek podkreślił również, że aż  82 % dochodów z podatków pochodzi  z obszaru metropolitarnego a tylko 18 % z pozostałej części województwa. W ubiegłym roku, dzięki staraniom władz samorządu województwa wprowadzony został nowy podział statystyczny. Województwo mazowieckie, stanowiące dotychczas jedną jednostkę, zostało podzielone na dwie jednostki statystyczne: region Warszawski stołeczny – obejmujący Warszawę wraz z dziewięcioma powiatami: legionowskim, mińskim, nowodworskim, otwockim, wołomińskim, grodziskim, piaseczyńskim, pruszkowskim i warszawskim zachodnim oraz region Mazowiecki regionalny – obejmujący pozostałą część województwa mazowieckiego - NUTS 2. Taki podział województwa pozwoli na większy dostęp do środków unijnych w nowej perspektywie finansowej w latach 2021 - 2027. Wszystkie powiaty, z którymi podpisane zostały umowy znajdą się w tzw. NUTS II. Samorząd Województwa powołał Zespół do negocjacji nowego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2027.  Marszałek zachęcał samorządy do aktywnego udziału w przygotowywaniu  programu,  diagnozę i wypracowanie dobrych projektów.
Szczegółowa informacja dotycząca podpisanych umów z samorządami dostępna jest  na stronie www.mazovia.pl

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony