Podajemy terminy naboru na policjantów

Jeszcze w tym roku do Policji garnizonu mazowieckiego przyjętych zostanie ponad 200 nowych funkcjonariuszy

Ilustracja do artykułu policja_znak.jpg

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2017 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji z s. w Radomiu:

22 sierpnia 2017 r. - 70 osób
2 listopada 2017 r. - 47 osób
28 grudnia 2017 r. - 86 osób

w następujących jednostkach: Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku; Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu; w Komendach Miejskich Policji w: Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach; Komendach Powiatowych Policji w: Białobrzegach,Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

-  obywatel polski o nieposzlakowanej opinii

- nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

- korzystający z pełni praw publicznych

- posiadający co najmniej średnie wykształcenie

- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej
dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować

- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie
informacji niejawnych.

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby
wojskowej tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesione do rezerwy.

Osoby zainteresowane przyjęciem do służby w Policji powinny złożyć OSOBIŚCIE w Komendzie Powiatowej
Policji w Kozienicach przy ul. Radomskiej 1 w Zespole Kadr i Szkolenia pokój nr 104 od poniedziałku do
piątku w godz. 8:30- 14:30 nr tel. 48-614-97-20; w Komendzie Miejskiej / Powiatowej Policji lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59 (parter) we wtorek, środę, czwartek, w
godz. 9 00- 13 00, tel. 48 345 31 20, 48 345 20 15, 48 345 22 53, 48 345 20 63, 48 345 31 19, 48 345 29 53, 48 345 20 64)

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

- podanie o przyjęcie do służby w Policji

- wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B)

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały dokumentów do wglądu na
każdorazowe żądanie pracownika doboru

- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w
stosunku pracy lub służby - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru

- kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów

- pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm./

Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru:

- dowód osobisty

- książeczkę wojskową, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu w terminie
wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie
wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej/miejskiej Policji lub ze strony internetowe www.policja.pl.

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI
W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA:

- wykształcenie wyższe magisterskie, o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub
bezpieczeństwo wewnętrzne

- wykształcenie średnie – ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty
dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego
zestawu programów nauczania

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI
W ZAKRESIE POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:

- tytuł ratownika lub ratownika medycznego

- uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów
motorowodnych

- uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydane przez licencjonowaną organizację
nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej

- prawo jazy kat. „A” lub „C”.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ na stronie internetowej
Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony