Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie informuje, iż w dniu 15 lipca otrzymał z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach dodatni wynik badań mówiący o wykryciu materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń u dzika odstrzelonego w okolicach miejscowości Rutki-Głowice gmina Ciechanów.

Budynek Starostwa Powiatowego w Ciechanowie

Tuszę dzika wraz z patrochami przekazano do utylizacji pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie, a miejsce przetrzymywania poddano odkażaniu.

Jest to pierwszy przypadek wystąpienia afrykańskiego pomoru świń u dzika na terenie powiatu ciechanowskiego.

W najbliższym czasie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie planuje wydać rozporządzenie - akt prawa miejscowego, wyznaczający obszar skażony na terenie gminy wiejskiej Ciechanów na zachód od linii kolejowej Mlawa - Warszawa. Rozporządzenie to, będzie obowiązywało do czasu ustanowienia przez Komisję Europejską obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) na terenie powiatu ciechanowskiego.

Informuję ponadto, iż w dniu 12 lipca 2019 roku w miejscowości Rutki-Marszewice gmina Ciechanów, znaleziono padłego dzika, samicę, w wieku ok. 3 lat, waga 120 kg. Od zwierzęcia pobrano próbki do badań w kierunku ASF. Wstępne wyniki badań uzyskane w dniu 17 lipca 2019 roku z laboratorium ZHW w Warszawie oddział terenowy w Ostrołęce, potwierdzają obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń. W celu ustalenia ostatecznego wyniku badań, pobrany materiał został przesłany do PIW PIB Puławy. Zwłoki padłego dzika zostały przekazane do utylizacji, a miejsce znalezienia zwłok poddano odkażaniu.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie, przypomina o obowiązkach z zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń ( Dz.U. z 20118 r. poz. 360 z późn. zm.), w szczególności: utrzymywania higieny w gospodarstwie, odkażania używanego sprzętu, w tym pojazdów, osobistego wyposażenia, w tym odzieży.

 

W przypadku podejrzenia wystąpienia ASF u świń należy:

 1. Zgłaszać wszelkie niepojące oznaki i objawy nasuwające podejrzenie choroby Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Ciechanowie lub lekarzowi weterynarii opiekującemu się stadem lub lekarzowi weterynarii w najbliższej lecznicy weterynaryjnej;
 2. Pozostawić zwierzęta w miejscu przebywania;
 3. Nie wywozić z gospodarstwa zwierząt, zwłok zwierzęcych, produktów pochodzenia zwierzęcego, ściółki, paszy i sprzętu;
 4. Uniemożliwić osobom postronnym dostęp do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę.

W przypadku znalezienia padłego dzika należy:

 1. Oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika, aby ułatwić ich odnalezienie przez odpowiednie służby;
 2. Nie dotykać zwłok i pozostawić je w miejscu znalezienia;
 3. Zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego.
 4. Osobom mającym kontakt z dzikiem lub będącym w jego pobliżu, nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażania rąk i obuwia.
 5. Osoby mające kontakt z dzikiem lub będącym w jego pobliżu, przez 72 godziny po tym fakcie nie powinny wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.
 6. Myśliwi zobligowaniu są do przestrzegania zasad higieny i bioasekuracji w łowisku.

 

W związku z zagrożeniem ASF nie należy:

 1. Spuszczać psów ze smyczy;
 2. Pozostawiać w lesie odpadków żywnościowych;
 3. Wywoływać hałasu, który powoduje płoszenia dzików.

 

Aktualne informacje dotyczące afrykańskiego pomoru świń dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu weterynarii pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony