Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+

Zarząd Województwa Mazowieckiego opracował projekt Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+, stanowiący aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku (zwany dalej: „projektem SRWM 2030+) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

grafika konsultacja społeczna.jpg

Projekt Strategii podlega konsultacjom społecznym. Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu pozyskania opinii, uwag i wniosków do treści projektu SRWM 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyrażonych przez mieszkańców Województwa Mazowieckiego.

Konsultacje społeczne trwają od 27 sierpnia 2021 r. do 10 października 2021 r.

Z treścią projektu SRWM 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją i informacjami związanymi z procesem konsultacji można zapoznać się na stronie internetowej Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie www.mbpr.pl (w zakładce: Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+).

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Opinie, uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 10 października 2021 r., jak również opinie, uwagi i wnioski anonimowe nie będą rozpatrywane.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony