Przyznane zostaną jednorazowe stypendia

Środki na stypendia pochodzą z przeprowadzonej kwesty, aukcji dzieł sztuki oraz sprzedaży cegiełek na rzecz Funduszu, który co roku wspiera stypendiami utalentowaną artystycznie młodzież

Wręczanie nagrody

Podania o przyznania stypendium, wraz z opisem osiągnięć (mile widziana dokumentacja) można składać w Sekretariacie PCKiSz lub przesłać pocztą z dopiskiem na kopercie Fundusz „Sztuka Młodych” do 28 lutego 2017 r.

REGULAMIN

Funduszu Sztuka Młodych przy Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie.

1. Fundusz został utworzony dla potrzeb wspierania młodych adeptów sztuk w zakresie tańca, plastyki, muzyki, śpiewu, teatru i innych form artystycznych realizowanych przez osoby kształcące się i działające w instytucjach upowszechniania kultury i placówkach oświatowych na terenie powiatu ciechanowskiego.

2. Fundusz jest tworzony ze środków pozyskanych w ramach corocznego Koncertu Noworocznego Gala.

3. Środki pozyskiwane są od darczyńców, podczas zbiórki, w czasie koncertu kwestują dziennikarze ciechanowscy, a także w inny sposób wynikający z porozumienia pomiędzy PCKiSz a darczyńcą.

4. Pozyskane środki finansowe protokólarnie przekazywane są na odrębne konto bankowe PCKiSz.

5. Funduszem dysponuje Komisja Funduszu, powoływana corocznie przez Dyrektora PCKiSZ, w celu rozpatrzenia podań o stypendia.

6. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół o podziale środków Funduszu w postaci jednorazowych, w danym roku stypendiów. Stypendyści otrzymują list gratulacyjny, potwierdzający przyznanie stypendium. Treść protokołu podaje się do publicznej wiadomości.

7. Stypendium może być przyznane na umotywowany wniosek w zakresie pokrycia w części lub całości zajęć warsztatowych, zakupu instrumentu bądź jego remontu, zakupu wydawnictw fachowych, pomocy dydaktycznych, materiałów plastycznych, kostiumów, scenografii, wyposażenia pracowni itd.

8. Wypłacenie przyznanej kwoty następuje po okazaniu stosownych dokumentów finansowych, stwierdzających poniesione koszty. Stypendium należy wykorzystać do 15 listopada w roku jego przyznania.

9. Sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie wyjaśnia Dyrektor PCKiSz. Decyzje podjęte przez Dyrektora PCKiSz są ostateczne.

Fotoreportaż z Gali Noworocznej

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony