Radni przyjęli 12 uchwał

Była to II nadzwyczajna sesja Rady Powiatu. Wzięło w niej udział 20 radnych

Ilustracja do artykułu s2.jpg

Uchwały dotyczące budżetu powiatu

Uchwały przyjęte przez radnych dotyczyły m.in. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego i zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2018 rok. Obie uchwały zostały przyjęte przez radnych jednomyślnie 20 głosami – za;

Wynagrodzenie starosty ciechanowskiego

Podczas nadzwyczajnej sesji ustalono wysokość wynagrodzenia miesięcznego starosty ciechanowskiego. Była to inicjatywa uchwałodawcza przewodniczącego Rady Powiatu Ciechanowskiego.
Wysokość wynagrodzenia dla starosty radni ustali na kwotę 10.620 zł. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, siedmioro wstrzymało się od głosu.

Radni przyjęli też jednolity tekst Statutu Powiatu Ciechanowskiego.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie 20 głosami – za;

Mieszkańcy powiatu mogą zgłaszać inicjatywy

Radni przyjęli uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
Zgodnie z uchwałą, z inicjatywą uchwałodawczą będzie mogła wystąpić grupa mieszkańców powiatu ciechanowskiego, posiadająca czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego, licząca co najmniej 300 osób.
Uchwała przyjęta jednomyślnie 20 głosami – za;

Powiat ma delegację do Związku Powiatów Polskich

Kolejną decyzją radnych było desygnowanie delegata Powiatu Ciechanowskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.
Decyzją radnych powiatowych delegatką Powiatu Ciechanowskiego została starosta Joanna Potocka-Rak. Radni przyjęli uchwałę jednomyślnie.

Co z usuwaniem pojazdów z pasa drogowego?

Radni ustalili wysokości opłat na 2019 rok za usuwanie z drogi pojazdów w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu ciechanowskiego.

Radny Jacek Oglęcki pytał jakie środki z tego tytułu wpływają do budżetu powiatu? Sekretarz urzędu Joanna Marzena Pszczółkowska wyjaśniła, że powiat nie uzyskał z tego tyłu żadnych środków, gdyż na ogłoszony przetarg nie zgłosiła się żadna firma, uprawniona do takich działań. Niezależnie od tego na początku nowego roku ponownie zostanie ogłoszony przetarg na usuwanie z drogi pojazdów.

Współpraca powiatu z organizacjami

Kolejnym punktem sesji było głosowanie nad przyjęciem rocznego programu współpracy powiatu ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Wybory do Komisji Rewizyjnej

Podczas sesji radni ustalili i powołali skład osobowy Komisji Rewizyjnej oraz wybrali jej przewodniczącego.

Kluby zgłosiły kandydatów:

- Polskie Stronnictwo Ludowe – Irenę Gawarecką i Łukasza Lewandowskiego
- Ciechanowskie Bezpartyjne Ugrupowanie Wyborcze – Wiesława Balcerzaka i Cezarego Chodkowskiego
- Prawo i Sprawiedliwość – Barbarę Kornatowską, Zbigniewa Gutowskiego, Andrzeja Kaluszkiewicza i Grzegorza Liszewskiego.

Komisja Rewizyjna może liczyć od 5 do 7 członków. Radni w głosowaniu zdecydowali, że w obecnej kadencji będzie liczyła 6 członków. Za taką propozycją było 12 radnych, przeciw głosowało 8 radnych).

W głosowaniach na poszczególnych kandydatów, radni zdecydowali, że do Komisji wejdą:

 • Irena Gawarecka (za 14 głosów, 5 - przeciw, wstrzymujących się – 1);
 • Łukasz Lewandowski (za – 19 głosów, przy 1 przeciw);
 • Cezary Chodkowski ( za 13 głosów, przy 7 przeciw);
 • Wiesław Balcerzak (za - 19, przy 1 przeciw);
 • Barbara Kornatowska (za – 18 głosów, przy 1 przeciw i 1 wstrzymującym się);
 • Zbigniew Gutowski (za – 19 głosów, przy 1 przeciw);

Do Komisji Rewizyjnej nie weszli:

 • Andrzej Kaluszkiewicz (za – 8 głosów, przy 11 przeciw i 1 wstrzymującym się)
 • Grzegorz Liszewski (za – 8 głosów, przy 11 przeciw i 1 wstrzymującym).

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Łukasz Lewandowski, otrzymując 15 głosów poparcia, przy 5 głosach wstrzymujących się.

Nowość w VI kadencji - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja będzie zajmowała się rozpatrywaniem skarg na działania zarzadu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, wnioskami oraz petycjami składanymi przez obywateli. Tutaj poszczególne kluby Rady Powiatu zgłosiły 7 radnych: Irenę Gawarecką, Łukasza Lewandowskiego, Cezarego Chodkowskiego, Wiesława Balcerzaka, Tadeusza Wieczorka, Elżbietę Kuminiarczyk i Barbarę Kornatowską i wszyscy oni będą pracować w tejże komisji.

Jej przewodniczącym została Irena Gawarecka, otrzymując w głosowaniu 14 głosów - za, 6 radnych wstrzymało się od głosu.

Sukces powiatu na arenie krajowej

Starosta ciechanowska Joanna Potocka - Rak poinformowała, że Powiat Ciechanowski otrzymał Wyróżnienie za wkład w rozwój Infrastruktury Informacji Przestrzennej i tym samym znalazł się w czołówce najlepszych 13 powiatów w kraju, które opracowały taką informację. Starosta podziękowała za wkład pracy Ewie Smyk – kierownikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Andrzejowi Gronowskiemu – kierownikowi oddziału Powiatowego Ośrodka Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego i wszystkim pracownikom Wydziału.

Kluby radnych w Radzie Powiatu Ciechanowskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Morawski ogłosił, że w VI kadencji powstały 3 kluby radnych:

 •  Polskiego Stronictwa Ludowego z przewodniczącym Łukaszem Lewandowskim
 •  Ciechanowskiego Bezpartyjnego Ugrupowania Wyborczego z przewodniczącym Wiesławem Balcerzakiem
 •  i Prawa i Sprawiedliwości z przewodniczącym Andrzejem Kaluszkiewiczem.

 

Kolejna sesja Rady Powiatu odbędzie się w ostatnich dniach grudnia i będzie dotyczyła m.in. budżetu powiatu na 2019.

BTW

 

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony