To dwudziesta druga sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego V kadencji

Radni przyjęli 6 uchwał, rozpatrzyli 3 sprawozdania i powitali nowego radnego, który podczas sesji złożył ślubowanie

Ilustracja do artykułu DSC09570.JPG

Sesja - 27 marca br. - rozpoczęła się stałymi punktami:

- stwierdzeniem prawomocności i otwarciem XXII sesji Rady Powiatu V kadencji
- przedstawieniem porządku obrad, do którego włączone zostały 3 nowe punkty
- przyjęciem protokołów z XX i XXI sesji Rady Powiatu.

Następnie nowy radny - Włodzimierz Drążek złożył ślubowanie i zasiadł w gronie radnych powiatu ciechanowskiego. Radny Drążek pochodzi z Sońska i wszedł do Rady w miejsce radnej Anny Żebrowskiej, która została powołana na stanowisko zastępcy prezydenta Ciechanowa.

1. Kolejne punkty dotyczyły:

- sprawozdania Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami (informację przedstawił starosta Sławomir Morawski),
- wystąpienia Andrzeja Kamasy - dyrektora Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie na temat funkcjonowania szpitala (o czym wkrótce napiszemy więcej),
- wystąpienia przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz innych zaproszonych gości,
- interpelacji i zapytań, które dotyczyły głównie remontów dróg powiatowych oraz niebezpiecznego wyjazdu przy ul. Sienkiewicza i ustawy o wycince drzew.

Następnie kierownicy jednostek powiatowych i służb przedstawili sprawozdania z pracy podległych jednostek.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2016 roku przedstawiła Anna Karaś - kierownik PCPR; informację Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu ciechanowskiego oraz na terenie miasta Ciechanowa w 2016 roku zaprezentował Komendant Powiatowy Policji mł. ins. Grzegorz Grabowski; a informację z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie w 2016 roku dyrektor Elżbieta Latko. Radni rozpatrzyli i przyjęli także sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Ciechanowski.

Radni podczas marcowej sesji przyjęli też uchwały w sprawach:

a) określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2017 roku.

Uchwała przyjęta jednomyślnie.

b) dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkól ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Uchwała przyjęta jednomyślnie.

c) rozpatrzenia skargi A.K. na działalność Starosty Ciechanowskiego „w związku z niespełnieniem /…/ zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej”.

Skarga została uznana przez radnych za bezzasadną.

d) zmiany uchwały Nr V/1/6/14 Rady powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 listopada 2014 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Ciechanowskiego, określenia przedmiotu ich działania, ustalenia liczby członków i składu osobowego.

Uchwała została przyjęta jednomyślnie, 21 głosami radnych.

e) zmiany uchwały nr 1/V/1/7/14 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu ciechanowskiego.

Głosami radnych (13 gł. - za, przy 7 wstrzymujących się) nowym przewodniczącym Komisji Budżetowo-Finansowej został Włodzimierz Drążek.

f) zmiany uchwały nr V/2/17/14 rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2014 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Decyzją radnych (17 głosów za, przy 3 wstrzymujących się) członkiem Komisji Rewizyjnej został Włodzimierz Drążek.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Starosta S. Morawski odnosząc się do zgłoszonych interpelacji poinformował, że droga łącząca Sarnową Górę z Gołotczyzną jest drogą żwirową, gdzie problemy są usuwane, a droga jest naprawiana na bieżąco. W tym roku nie przewiduje się, poza bieżącym utrzymaniem, przebudowy tej drogi. Będą tam jednak wykonywane naprawy, polegające na wyrównywaniu nawierzchni i uzupełnianie ubytków żwirem.

Podobnie wygląda sprawa innych zgłoszonych przez radnych fragmentów dróg: Gąsocin – Sońsk, Ojrzeń-Nowe Miasto i budowy ścieżki rowerowej w stronę wiaduktu w Sońsku. Powiat nie przewiduje inwestycji na tych odcinkach dróg w tym roku, gdyż prowadzi inne dwie ważne inwestycje na terenie gminy Sońsk – przebudowę ul. Głównej w Gąsocinie i przebudowę około 2 km odcinka drogi od Chrościc do skrzyżowania z drogą Ojrzeń – Gąsocin.

Odnosząc się do sprawy nagminnego wycinania w całej Polsce drzew na posesjach i w lasach, starosta poinformował, ze na terenie powiatu ciechanowskiego miała miejsce jedna wycinka drzew w lesie na obszarze 660 arów. W tej sprawie zostało skierowane pismo do Nadleśnictwa Ciechanów i powiat oczekuje na odpowiedź w tej sprawie. Pozostałe wycinki odbyły się na prywatnych posesjach, co dopuszcza ustawa.

Problem niebezpiecznego wyjazdu z parkingu przy ul. Sienkiewicza (rejon dużego sklepu jednej z sieci) zostanie skierowany do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Warszawie.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony