Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium

Była to najważniejsza sesja Rady Powiatu w roku, gdyż dotyczyła przyjęcia sprawozdania z wykonaniu budżetu powiatu za ubiegły rok oraz głosowania nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu

Ilustracja do artykułu DSC09893.JPG

Radni jednomyślnie przyjęli (20 głosami, na sesji obecnych było 20 radnych) sprawozdanie finansowe powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok oraz jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok.

Jak podkreślił podczas wystąpienia starosta Sławomir Morawski - na wykonanie budżetu wpłynęło sprawne funkcjonowanie i prawidłowe zabezpieczenie działań wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz sprawne przeprowadzenie wielu inwestycji.

W ramach ubiegłorocznego budżetu wykonano inwestycje o łącznej wartości ok. 5,5 mln zł, a 42 proc. środków na te zadania Zarząd Powiatu pozyskał z zewnątrz. Była to pomoc finansowa z gmin oraz dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na inwestycje powiatowe.
W ramach tych środków zrealizowano 8 inwestycji drogowych, w tym sporządzono dwie dokumentacje inwestycyjne.
Ponadto wykonano również III etap przebudowy elewacji w raz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnego hotelu „Polonia” z adaptacją na potrzeby Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Dochody budżetu na koniec roku wyniosły ok. 99 mln zł, a wydatki 96 mln zł. Dochody zostały wykonane w 99,28 proc., a wydatki w 94,56 proc. do planowanych. Budżet zamknął się nadwyżką - 7 400 tys. zł. (na planowaną 2 950 tys. zł.) Uwzględniając wcześniejsze zadłużenie budżetu w związku z zaciągniętymi kredytami na inwestycje, to budżet powiatu na rok 2016 zamknął się wolnymi środkami w kwocie 4 495 tys. zł. W powiecie ciechanowskim łączne spłaty wraz z odsetkami w roku 2016 stanowiły 3,89 proc. planowanych dochodów.

Jak dodał starosta S. Morawki, środki finansowe wydawane były w sposób racjonalny i oszczędny. A podejmowane działania zwiększyły wpływy do budżetu, co w konsekwencji pozwoliło na realizację wszystkich zamierzeń nakreślonych w planie budżetu.
Szef Zarządu Powiatu podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji budżetu – kierownikom jednostek i wydziałów Starostwa Powiatowego.

Dodajmy, iż wykonanie budżetu zostało pozytywnie ocenione przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie. Budżet został dobrze oceniony prze Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Ciechanowskiego.


Sesja przebiegała według porządku obrad:

- Stwierdzenie prawomocności i otwarcie XXIII sesji Rady Powiatu V kadencji.
- Przedstawienie porządku obrad.
- Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu.
- Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
- Interpelacje i zapytania.

Interpelację zgłosił radny Włodzimierz Drążek, który pytał o stan prawny wiaduktów i tuneli kolejowych pobudowanych na terenie powiatu ciechanowskiego przez PKP.

Odpowiadając na to zapytanie, starosta Sławomir Morawski poinformował, że PKP wybudowały na terenie powiatu 4 wiadukty. Formalnie nie przekazano powiatowi tych obiektów. Są one jednak częścią ciągów komunikacyjnych - dróg powiatowych. Powiatowy Zarząd Dróg prowadzi więc na nich działania związane z utrzymaniem - odśnieżaniem, oczyszczaniem tych odcinków.

Radni zapoznali się z oceną zasobów pomocy społecznej powiatu ciechanowskiego za 2016 rok i rozpatrzyli sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2016.

Jednymi z ważniejszych punktów obrad było także rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego,
b) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2017 rok,
c) Przyjęcie planu inwestycyjnego dla subregionu ciechanowskiego objętego Obszarem Strategicznych Interwencji w ramach Regionalnego Instrumentu Terytorialnego.
Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednomyślnie (19 głosami za, w głosowaniach wzięło udział 19 radnych).

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony