Była to XXVI sesja Rady V kadencji

W poniedziałek 25 września 2017 roku radni rozpatrzyli dwie informacje oraz przyjęli osiem uchwał

Ilustracja do artykułu DSC01215.JPG

Przedstawione informacje dotyczyły:

- organizacji szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez powiat ciechanowski w roku szkolnym 2017/2018, z uwzględnieniem przeprowadzonych w okresie wakacji w obiektach oświatowych remontów i modernizacji, w kontekście posiadanych środków finansowych,

- stanu realizacji zadań oświatowych powiatu ciechanowskiego za rok szkolny 2016/2017, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 1,2 i 3 lit. b-f. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, obowiązującym do 31 sierpnia 2017 roku (informacje przedstawił wicestarosta Andrzej Pawłowski i kierownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego Jolanta Obidzińska),

- stanu środowiska w powiecie ciechanowskim (informację przedstawił kierownik ciechanowskiej delegatury WIOŚ i na pytania radnych odpowiedział Andrzej Gwizdała –Czaplicki).

Przyjęte uchwały dotyczyły:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego,

b) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2017 rok,

c) zmiany uchwały Nr II/55/451/05 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2005 r. w sprawie określenia:
- zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;

- zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora, wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowiska kierownicze w szkole w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze;
- tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy – Karta nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad zaliczania wymiaru poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

Radni przyjęli uchwałę 17 głosami, przy 3 wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

d) zmiany uchwały Nr V/22/120/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2017 roku,

e) zmiany statutu Powiatu Ciechanowskiego,

f) ustalenia na 2018 rok wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdów w przypadkach określonych w art. 130a ust 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu ciechanowskiego,

g) zmiany uchwały Nr V/1/6/14 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Ciechanowskiego, określenia przedmiotu ich działania, ustalenia liczby członków i składu osobowego,

h) delegowanie przedstawiciela Rady Powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Delegatem został radny Łukasz Lewandowski.

Uchwały zostały przyjęte jednomyślnie.

Nowa radna

Podczas sesji ślubowanie złożyła nowa radna Grażyna Konstantynowicz, która objęła mandat po Łukaszu Kapczyńskim, który w wyborach został burmistrzem miasta i gminy Glinojeck. Nowa radna zawodowo jest związana z Glinojeckiem, gdzie pełni funkcję dyrektora przedszkola.

Posiedzenia Zarządu

Starosta Sławomir Morawski przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu między sesjami. Poinformował w nim m.in. o powołaniach na stanowiska nowych dyrektorów trzech szkół ponadgimnazjlanych i o przyczynach odwołania Wiesławy Machul z funkcji dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie.

Nagrody dla najlepszych

Miłym akcentem było wręczenie nagród uczniom szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ciechanowskiego, którzy w roku szkolnym 2016/2017 osiągnęli najlepsze wyniki na egzaminie maturalnym. Nagrody, dyplomy i kwiaty otrzymali:

Michał Chojnowski - I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie,
Jolanta Dębiec - Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie,
Dawid Kanigowski - III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Ciechanowie/Zespół Szkół nr 3 w Ciechanowie,
Dariusz Koźniewski – Technikim nr 4 Zespoł Szkół Technicznych w Ciechanowie,
Dawid Lewicki - Technikum nr 1 - Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
Luiza Bystrek - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych/Centrum Kształcenia Ustawicznego

Interpelacje i zapytania

Radni tradycyjnie podczas sesji zgłosili interpelacje i zapytania, które dotyczyły: problemowego skrzyżowania na drodze nr 60 we Władysławowie, przy centrum handlowym, ustawienia zakazu postoju w zatoce w pobliżu I LO przy ul. 17 Stycznia, konkursu na stanowisko kierownika Wydziału Rozwoju, Promocji i Funduszy Strukturalnych po odejściu kierownik Krystyny Ślubowskiej (zgłosił radny Adam Krzemiński); przyszłości wysypiska śmieci w Woli Pawłowskiej k. Ciechanowa w świetle wyłączenia tego składu z systemu regionalnego wysypisk na Mazowszu (radny Marcin Stryczyński); potrzeby remontu drogi powiatowej Ciechanów-Rutki Marszewice, konieczności pobudowania w Ciechanowie stacji pomiarów zanieczyszczeń powietrza, zabezpieczenia przewodów elektrycznych po zakończonych remontach drogowych, problemów z dojazdem komunikacją miejska do dzielnicy przemysłowej miasta ( radny Stanisław Kęsik).
Pisma z prośbą o interwencje zostaną skierowane przez Zarząd Powiatu do samorządu wojewódzkiego, miejskiego, do WIOŚ oraz do właściwych zarządców dróg.

Wystapienia gości

Wśród gości obecnych na sali głos zabrała m.in: posłanka Anna Cicholska, która pytała o przygotowanie szkół powiatowych do wprowadzonej reformy oświaty oraz życzyła wszystkim pracownikom oświaty dobrego roku. Pułkownik Dariusz Rewak zastępca dowódcy 5 Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej podziękował za wsparcie wielu środowisk miasta, powiatu i regionu w tworzeniu brygady i poinformował, że na przełomie maja i czerwca 2018 roku jednostka wojskowa będzie poddana generalnemu remontowi, który pozwoli na wprowadzenie żołnierzy do koszar.

Wolne wnioski

Na zakończenia radna Agnieszka Bukowska wyraziła radość z powodu powrotu wojska do ciechanowskich koszar oraz podziękowała za zorganizowanie festynu dla osób niepełnosprawnych w Niestumiu, w ramach projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie”.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony