Ewa Mucha nowym członkiem Zarządu Powiatu

Radni przyjęli szereg uchwał, większość z nich dotyczyła zmian z budżecie powiatu oraz przekształceń szkół zgodnie w reformą oświaty

Ilustracja do artykułu 19wazne.jpg

Foto: Barbara Tokarska-Wójciak


Dwudziesta siódma sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego V kadencji odbyła się 27 listopada 2017 roku w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie.

Wybór członka Zarządu Powiatu

Jednym z ważniejszych punktów obrad był wybór członka Zarządu Powiatu. Wakat w pięcioosobowym Zarządzie powstał, gdy zasiadający z nim Łukasz Kapczyński został wybrany na stanowisko burmistrza miasta i gminy Glinojeck. Jedyną kandydatką, zgłoszoną na tę funkcję przez szefa Zarządu Sławomira Morawskiego była Ewa Mucha – radna powiatowa, zawodowa związana z firmą w Przasnyszu, specjalistka od prawa celnego. W tajnym głosowaniu poparło ją 18 radnych, dwoje radnych było przeciwnych.

Przekształcenia szkół

Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę Prawo oświatowe Rada Powiatu przekształciła:

- sześcioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Ciechanowie,

- dotychczasową Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 1 w ramach Zespołu Szkół Nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Ciechanowie w ramach Zespołu Szkół Nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie,

- Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 2 w ramach Zespołu Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Ciechanowie w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. Gen. Adama Mickiewicza w Ciechanowie,

- Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 3 w ramach Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 w Ciechanowie w ramach Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie,

- Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Ciechanowie w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Ciechanowie,

- Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Ciechanowie, stanowiącą szkołę, o której mowa w art. 18 ust 1 pkt 2 lit. d ustawy Prawo oświatowe,

- Szkołę Policealną w Ciechanowie w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie w Szkołę Policealną w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego, o której mowa w art. 18 ust 1 pkt 2 lit f ustawy – Prawo oświatowe.

Zmiany finansowe

Radni przyjęli zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego i w budżecie Powiatu Ciechanowskiego na 2017 rok.

Zmiany w komisjach stałych Rady

Radni przyjęli zmiany w Komisjach stałych Rady Powiatu. Adam Krzemiński zrezygnował z pracy w Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia, a Stanisław Kęsik zrezygnował z funkcji zastępcy przewodniczącego tej komisji, ale nadal będzie w niej pracował jako członek komisji. Radna Ewa Mucha zrezygnowała z pracy w Komisji Rewizyjnej, a jej miejsce zajęła radna Grażyna Konstantynowicz.

Przyjęte programy

Radni uchwalili Powiatowy programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powiatu ciechanowskiego na lata 2017 – 2019, przyjęli Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022 i roczny program współpracy powiatu ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok oraz przyjęli zmiany Statutu Powiatu Ciechanowskiego.

Rozpatrzenie informacji

Radni wysłuchali i rozpatrzyli informacje: Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie w sprawie kontroli przestrzegania prawa budowlanego w powiecie ciechanowskim w 2017 roku (sprawozdanie przedstawiła Anna Gutkowska – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Ciechanowie) i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin z działalności Inspekcji na terenie powiatu ciechanowskiego w 2016 roku (przedstawił Wojciech Królikowski – kierownik Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oddział w Ciechanowie ).

Skargi i petycje

Radni rozpatrzyli:

- petycję Arkadiusza Kozyry w sprawie realizacji inwestycji drogowych na terenie gminy Sońsk (przyjeta 19 głosami),

- skargę A.K. na działalność Starosty Ciechanowskiego w przedmiocie niewystarczającego nadzoru nad działalnością Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej w Ciechanowie (skarga została odrzucona przez radnych 15 głosami, przy 4 wstrzymujących się),

- wniosek A.K. o zobowiązanie Starosty Ciechanowskiego do wprowadzenia systemu kontroli nad realizacją wydawanych decyzji administracyjnych z zakresu administracji architektoniczno –budowlanej. Rada Powiatu uznała, że nie ma właściwości do uznania skargi i przekazuje ją do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego w Warszawie, według właściwości rozpatrywanych spraw (wniosek przyjęty 19 głosami).

Interpelacje i zapytania dotyczyły:

- Planów zagospodarowania lokalu czytelni Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej w Ciechanowie, po otwarciu nowej siedziby Biblioteki w budynku dawnego hotelu Polonia oraz dopuszczenia do wypowiedzi przez przewodniczącego Rady Powiatu przedstawicieli tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy DPS przy ul. Kruczej w Ciechanowie (radna Ewa Gładysz);

-problemu zanieczyszczenia powietrza w Ciechanowie w związku z prowadzeniem uchwały antysmogowej na Mazowszu, zwiększenia częstotliwości posiedzeń Rady Powiatu, oraz podziękowań dla zastępcy prezydenta Ciechanowa Joanny Potockiej-Rak za rzetelne odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, dotyczące spraw samorządu miasta Ciechanowa (radny Stanisław Kęsik).

Sprawa zabrania głosu przedstawicieli DPS przy ul. Kruczej

Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Gutowski poinformował, że w porządku obrad nie ma punktu dotyczącego oceny pracy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej w Ciechanowie, a skarga rozpatrywana w porządku obrad przez radnych dotyczy innego zagadnienia (na działalność starosty ciechanowskiego) i może zostać rozpatrzona bez udziału skarżącego.
Skargę rozpatrywała Komisja Rewizyjna Rady Powiatu i wniosła o jej odrzucenie.
Przewodniczący Z. Gutowski zarządził głosowanie w sprawie dopuszczenia przedstawicieli Komisji Zakładowej DPS do głosu. Radni – 13 głosami – za, zdecydowali, że wypowiedzi podczas sesji nie będzie. Czworo radnych głosowało za wypowiedzeniem się pracowników zakładu, a dwoje wstrzymało się od głosu.

Pozostałe punkty obrad:

- stwierdzenie prawomocności i otwarcie XXVII sesji Rady Powiatu V kadencji,

- przedstawienie porządku obrad,

- przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu,

- sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

Wolne wnioski i oświadczenia dotyczyły:

Wstrzymania przez wojewodę mazowieckiego wykonania uchwały samorządu województwa mazowieckiego w sprawie ustalenia regionalnego systemu gospodarki odpadami na Mazowszu, oddania do użytku ulicy Sońskiej w Ciechanowie, która - zdaniem radnego jest teraz jedną z ładniejszych dróg wjazdowych do miasta i niepokojącej wycinki drzew na Krubinie (radny Marcin Stryczyński); podziękowań radnej Ewie Musze za pracę w Komisji Rewizyjnej (radny Łukasz Lewandowski); niebezpiecznego zakrętu na drodze prowadzącej do oddziału psychiatrycznego w Grędzicach i prośby do kierownika Powiatowego Zarządu Dróg o zabezpieczenie tego odcinka drogi i niebezpiecznych gałęzi drzew zwisających nad drogami (radna Agnieszka Bukowska); negatywnej decyzji Woj. Zarządu Dróg w sprawie zmiany organizacji ruchu przy ul. 17 Stycznia, przy I LO w Ciechanowie (radny Adam Krzemiński); podziękowania za wsparcie działań stowarzyszenia w związku z obchodami 20-lecia działalności Związku Literatów na Mazowszu (radny Stanisław Kęsik).

Obecny na sesji Nadleśniczy nadleśnictwa Ciechanów Wojciech Kamiński poinformował, że wycinka drzew na Krubinie jest planowana i dotyczy dojrzałych, ponad stu letnich drzew. Miejsce będzie ponownie zalesione, ale drzewami liściastymi – lipą, jarzębiną, bukiem i dębami, które już rosną na tym obszarze.
Niebezpieczne gałęzie zwisające na drogami i wynikające z tego niebezpieczeństwo dla przejeżdżających samochodów są – zdaniem nadleśniczego - nie do przewidzenia. Gałęzie są jednak na bieżąco przeglądane – także z zarządami dróg i usuwane.


BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony