Była to 24. sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego V kadencji

Radni przyjęli cztery chwały oraz wysłuchali dwóch informacji o działalności powiatowych placówek kultury w 2017 roku

Ilustracja do artykułu DSC00130.JPG


Sesja odbyła się 29 stycznia 2018 roku w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. Uczestniczyło w niej 20 radnych. Obrady rozpoczął przewodniczący Zbigniew Gutowski, który powitał: radnych, władze powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego, przedstawicieli służb mundurowych, inspekcji, innych zaproszonych gości oraz media.

Radni, realizując program obrad nie mieli zastrzeżeń do proponowanego porządku i protokołu z poprzedniej (z grudnia 2017 r.) sesji. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami przedstawił starosta Sławomir Morawski. Radni rozpatrzyli sprawozdanie Starosty Ciechanowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok.

Oferta kulturalna jednostek kultury:

Następnie, ofertą kulturalną powiatowych instytucji kultury na 2018 rok przedstawiły dyrektorki: Teresa Sadowska - z Powiatowej Biblioteki Publicznej i dr Teresa Kaczorowska - z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Obie szczegółowo zaprezentowały program imprez kulturalnych, konkursów, spotkań z mieszkańcami oraz omówiły działalność statutową jednostek.


Podjęte uchwały:

Przyjete przez radnych (jednomyślnie) uchwały dotyczyły:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego,
b) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2018 rok,

c) przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020,

d) przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia”.

Pomoc merytoryczna dla rolników

Podczas sesji wystąpił Waldemar Roman z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który przedstawił garść informacji o dopłatach dla rolników. Z początkiem 2018 roku wnioski o płatności, rolnicy mogą składać, ale tylko w wersji elektronicznej. Do lamusa przechodzą tym samym wnioski składane w wersji papierowej. Dodatkowo, jeśli rolnik, w lutym i marcu złoży oświadczenie, że wielkość produkcji w jego gospodarstwie nie uległa zmianie, wtedy nie będzie musiał składać wniosku. W. Roman, zapowiedział też, że będą szkolenia dla rolników organizowane przez MODR. Zaprosił jednocześnie do siedziby jednostki w Ciechanowie, która mieści się przy ul. Płockiej 32, gdzie pracownicy pomogą w wypełnieniu wniosków o dopłaty dla rolników oraz wyjaśnią wszelkie wątpliwości związane z produkcją rolną.

Zaproszenie na festiwal pieśni patriotycznych

Obecny na sesji Jacek Stachiewicz – prezes Związku Piłsudczyków w Ciechanowie poinformował o planach zorganizowania wspólnie z Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki „Powiatowego Przeglądu Pieśni Legionowej”, który byłby eliminacją do ogólnopolskiego festiwalu. Taki festiwal odbędzie się wiosną br.

Interpelacje i zapytania

Zgłoszone przez radnych dotyczyły: niebezpiecznego wyjazdu z ulicy Harcerskiej w ulicę Armii Krajowej w Ciechanowie i potrzeby zainstalowania w tym miejscu sygnalizacji świetlnej (radna Ewa Gładysz); tematu zanieczyszczeń powietrza w Ciechanowie i odpowiedzi na petycję mieszkańców Rutek w sprawie remontu drogi powiatowej Ciechanów-Rydzewo (radny Stanisław Kęsik). Starosta S. Morawski poinformował, że interpelacja podnosząca problem niebezpiecznego skrzyżowania zostanie przekazana prezydentowi miasta. Odpowiedź na wniosek mieszkańców Rutek złożony 23 października 2017 r., została przekazana sołtysom trzech wsi. Na 2018 rok nie ma planów remontu drogi, ale taka modernizacja planowana jest przez samorząd powiatowy w kolejnych latach.


Powiat wesprze Szkołę Rodzenia

Od pięciu lat, czyli od 2013 roku powiat finansuje prowadzenie szkoły rodzenia w Szpitalu wojewódzkim w Ciechanowie, gdzie przyszli rodzice pod okiem położnych i lekarzy mogą przygotować się na przyjście na świat dziecka. Na prowadzenie szkoły samorząd powiatowy przeznacza każdego roku po 30 tys. zł. Na rok 2018 rok taki konkurs także będzie ogłoszony. Koordynatorem Szkoły Rodzenia będzie położna Ewa Rogozińska.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z sesji przygotowanej przez telewizję CiechTivi.pl

 


BTW

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony