Radni wysłuchali trzech informacji z pracy jednostek powiatowych oraz przyjęli cztery uchwały

Trzydziesta sesja Rady Powiatu odbyła się 26 marca 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie

Ilustracja do artykułu ses1.jpg

Relacja filmowa z sesji Rady Powiatu. Źródło: CiechTivi.pl

Przedstawione podczas sesji Rady Powiatu sprawozdania dotyczyły:

 • działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie i efektów pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Ciechanowskim oraz realizacji zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ciechanowie w 2017 roku;
 • informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie w 2017 roku
 • informacji Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu ciechanowskiego oraz na terenie miasta Ciechanów w 2017 roku.

Przyjęte (jednomyślnie) przez radnych uchwały dotyczyły:

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego,
 • zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2018 rok,
 • zmiany uchwały Nr II/55/451/05 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2005 r. w sprawie określenia:

- zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;
- zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora, wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowiska kierownicze w szkole w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze;
- tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy – Karta nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad zaliczania wymiaru poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym,

 • określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2018 roku.

Radni, podczas obrad zgłosili problem dojazdu komunikacją autobusową (od czerwca br.) do miast, w związku z likwidacją spółki PSK Ciechanów oraz utrudnień w dostępie do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.

Odpowiadając na zapytanie, starosta Sławomir Morawski odpowiedział, iż trwają rozmowy z sąsiednimi samorządami oraz prywatnymi przewoźnikami, aby zapewnić dojazd młodzieży do szkół po likwidacji spółki PKS Ciechanów.

- Taki dojazd będzie zorganizowany – zapewnił starosta S. Morawski.  - Może będzie to spółka przewozowa Skarbu Państwa, a może prywatni przewoźnicy, ale dojazd zapewnimy - zaznaczył starosta.

Niekończące się kolejki do Wydziału Komunikacji i Transportu starosta ciechanowski tłumaczy problemami w funkcjonowaniu nowego systemu rejestracji pojazdów CEPIK oraz zwiększającą się liczbą samochodów mieszkańców. Jest to problem, który dotyka wszystkich starostw w kraju.

- Starosta S. Morawski zapowiedział zwiększenie liczby pracowników ciechanowskiego wydziału. Aby dodatkowo usprawnić obsługę klientów, kasa opłat została przeniesiona na teren wydziału.

Pozostałe punkty porządku obrad, zrealizowane podczas sesji:

 •  Stwierdzenie prawomocności i otwarcie XXX sesji Rady Powiatu V kadencji.
 •  Przedstawienie porządku obrad.
 •  Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu.
 •  Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 •  Wystąpienia przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz innych zaproszonych gości.
 •  Interpelacje i zapytania.


Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzenia spokojnych i wesołych Świąt życzył wszystkim przewodniczący Rady Zbigniew Gutowski oraz obecni na sesji posłowie ziemi ciechanowskiej – Anna Cicholska i Robert Kołakowski.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony