Ważne ogłoszenie

Dla organizacji pozarządowych

Ilustracja do artykułu 0x0_1_50.jpg

Zachęcamy do skorzystania z pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 

Wnioski można składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ciechanowie ul. Sygietyńskiego 11, lub w formie elektronicznej:https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=PSZ-PKDO#/inneSprawy/wyborUrzedu

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony