Ogłoszenie o przetargu

Starosta Ciechanowski ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wiksin gm. Grudusk, oznaczonej nr 53 o pow. 0,4976 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie prowadzona jest księga wieczysta PL1C/00055576/0.

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

Nieruchomość jest położona w strefie peryferyjnej wsi Wiksin, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej
o nawierzchni gruntowej. Stanowi nieużytki (wyrobisko, zakrzaczenia) oraz  grunty rolne (klasy RV).
Na nieruchomości brak uzbrojenia w infrastrukturę techniczną, w pobliżu znajduje się wodociąg gminny.

Teren przedmiotowej nieruchomości nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grudusk zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Grudusk Nr 209/XXIX/2002 z 29.04.2002 r. nieruchomość preferowana jest jako rolna.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6.966,00 zł (zwolnione z VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług).  Wadium – 1.000,00 zł.  Minimalne postąpienie – 70,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 r. o godzinie 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, parter, pok. 15 (sala konferencyjna).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 15 czerwca 2020 r. na konto Nr           63 1020 1592 0000 2402 0254 8196 kwoty wadium w pieniądzu (wadium musi zostać zaksięgowane na koncie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie najpóźniej w dniu 15 czerwca 2020 r.).

Do przetargu zostaną dopuszczone jedynie osoby, które wpłaciły wadium w wyznaczonym terminie.

Zbywana nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich, długami i innymi należnościami bądź ograniczeniami w rozporządzaniu.

W przypadku wycofania się oferenta po zawiadomieniu go o wygraniu przetargu ponosi on wszelkie skutki prawne oraz traci wpłacone wadium.

Zbywający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów zgodnie z przepisem art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Bliższych informacji na temat warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, I piętro, pok. 117, w godz. 8-16. tel. 0 729055916 lub 0 729055917.

Ogłoszenie dostępne w formacie pdf tutaj.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony