Logo Komunikacja Bez Barier

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego, położonej w mieście Ciechanów, obręb Podzamcze przy ul. 17 Stycznia 49

budynek.jpg

Działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 oraz art. 40 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490) Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości  Powiatu Ciechanowskiego, położonej w mieście Ciechanów, obręb Podzamcze przy ul. 17 Stycznia 49,  składającej się z działek 1362/2 o pow. 1296 m², 1362/4 o pow. 542 m²  i udziału ½ w działce 1362/5 o pow. 100 m². Nieruchomość wg obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanów  jest położona  na terenie oznaczonym symbolem B2UO – usługi oświaty. Istnieje możliwość rozbudowy i zmiany przeznaczenia obiektu.  Teren nieruchomości znajduje się w granicach obszaru chronionego, wpisanego do rejestru zabytków  (budynek nie wchodzi w skład zespołu budowlanego objętego ochroną zabytków, ochroną zabytkową objęty jest grunt).

Nieruchomość jest zabudowana dwukondygnacyjnym murowanym budynkiem administracyjno – biurowym o powierzchni użytkowej 922,49 m², wybudowanym w 1968 r. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Ciechanowie prowadzi księgi wieczyste PL1C/00013077/6 i PL1C/00057118/6.  Budynek jest wyposażony w  energię elektryczną, wodę, kanalizację, sieć telekomunikacyjną. Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej kategorii wojewódzkiej (ul. 17 Stycznia).

Zbywana nieruchomość  nie jest obciążona długami  i innymi należnościami. Część pomieszczeń w budynku jest objęta umowami najmu na czas określony zawartymi z podmiotami publicznymi (biblioteka, hufiec).

Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 1135045,00 zł.

Cena wywoławcza nieruchomości obniżona w stosunku do jej wartości i po zastosowaniu  50 % bonifikaty od ceny gruntu wpisanego do rejestru zabytków wynosi 1000000,00 złotych. Wadium -  100000,00 zł.  Minimalne postąpienie 10000,00 zł.  Zbycie prawa własności nieruchomości  jest zwolnione od podatku Vat (art. 43.ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług).

Przetarg odbędzie się w dniu 14 września 2021 r. o godzinie 10.00  w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, parter, sala nr 15.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 08 września  2021 r. na konto 63 1020 1592 0000 2402 0254 8196 kwoty wadium w pieniądzu.

Do przetargu zostaną dopuszczone jedynie osoby, które wpłaciły wadium. Przetarg jest ważny jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

W przypadku wycofania się oferenta po zawiadomieniu go o wygraniu przetargu ponosi on wszelkie skutki prawne oraz traci wpłacone wadium.

Bliższych informacji na temat warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, I piętro, pok. 109 w dni robocze w godz. 8-16. tel.  729055917 e-mail: starostwo@ciechanow.powiat.pl,  oraz na stronach  internetowych Starostwa Powiatowego w Ciechanowie https://stciechanow.bip.org.pl/ , www.ciechanow.powiat.pl/.

 

Powrót na początek strony