Logo Komunikacja Bez Barier

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 2 lat nieruchomości położonych na terenie obrębu Chrościce Łyczki, gm. Sońsk, stanowiących własność powiatu ciechanowskiego.

budynek.jpg

Wydzierżawieniu podlega nieruchomość rolna położona na terenie obrębu Chrościce Łyczki, gm. Sońsk w działkach oznaczonych numerami 176 i 288/1 o powierzchni 7,4708 ha. Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu - 32 dt ziarna pszenicy. Wadium - 800 zł.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich, długami i innymi należnościami bądź ograniczeniami w rozporządzaniu. Okres dzierżawy – 2 lata.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2021 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, parter, pok. 15.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 16.08.2021 r. na konto bankowe nr 63 1020 1592 0000 2402 0254 8196 w taki sposób, aby zostało zaksięgowane na koncie Starostwa najpóźniej w dniu 16.08.2021 r. Do przetargu zostaną dopuszczone jedynie osoby, które wpłaciły wadium w terminie.

Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 2 dt ziarna pszenicy.

Przetarg kończy się wynikiem pozytywnym jeżeli chociaż jeden oferent zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium nie podlega zwrotowi:

1) jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą;

2) uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy.

Wadium wniesione przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone. Wadium wniesione przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby posiadające zaległości w płatnościach z tytułu zawartych umów dzierżawy z Powiatem Ciechanowskim oraz osoba, która wygrała pierwszy przetarg.

Bliższe informacje na temat przetargu – w pok. 109 Starostwa Powiatowego w Ciechanowie i pod nr tel. 729055917. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Powrót na początek strony