Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu ciechanowskiego na rok 2021

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, dotyczącego realizacji zadań publicznych w powiecie ciechanowskim w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ratownictwa i ochrony ludności w 2021 roku Zarząd Powiatu Ciechanowskiego dokonał wyboru ofert.

logo 1.jpg
Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony