Będzie realizowany w 2019 roku

Celem programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie

Ilustracja do artykułu bariery2.jpg

Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację programu może zostać udzielona pomoc w ramach:

Obszar B - na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikacji;

Obszar C – utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

Obszar D - na likwidację barier transportowych;

Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących
aktywizacji lub integracji osób niepełnosprawnych;

Obszar F - utworzenie warsztatu terapii zajęciowej;

Obszar G - finansowanie poza algorytmem zadań ustawowych powiatu dotyczących
rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe procedury realizacji programu oraz druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej: www.pfron.org.plw zakładce: o funduszu » Programy i zadania PFRON » Programy i zadania PFRON realizowane obecnie » Program wyrównywania różnic między regionami III.
Wnioski dotyczące obszarów B,C,D,F G należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7 do dnia 31 stycznia 2019 roku.

Złożone projekty zostaną zaopiniowane przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w zakresie znaczenia realizacji projektu dla rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej w rejonie. Wnioski, które wpłyną oraz pozytywna opinia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych nie gwarantują uzyskania dofinansowania ze środków PFRON.
Wnioski dotyczące obszaru E należy składać w Mazowieckim Oddziale PFRON w Warszawie do dnia  31 października 2019 roku.

Na podstawie inf: PCPR w Ciechanowie

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony