Łączna kwota dotacji w 2017 roku wyniesie 127 500 zł.

To wsparcie działań sportowych i kulturalnych wielu stowarzyszeń i organizacji działających na terenie powiatu ciechanowskiego

Ilustracja do artykułu wystep_dzieci1.JPG

Wykaz podmiotów, które otrzymują wsparcie finansowe na realizację zadań publicznych w powiecie ciechanowskim w 2017 roku

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego :

1. "Irydion" Stowarzyszenie Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie - Monografia "Krasiniak"- 100 lat kuźni talentów - 17 000 zł,

2. Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych - XIX Regionalny Przegląd Piosenki Turystycznej - Ciechanów 2017 - 3 000 zł,

3. Akcja Katolicka Diecezji Płockiej przy parafi św, Józefa w Ciechanowie - Podążaj Ich śladem. Wielcy Polacy XXI wieku. Projekt edukacyjno - ewangelizacyjny -
2 500 zł,

4. Stowarzyszenie Muzyczne Victoria - XVII Przegląd Chórów z Ciechanowa i okolic "Cecyliada" - 1 500 zł,

5. Związek Literatów na Mazowszu - XXII Ciechanowska Jesień Poezji z rozstrzygnięciem XXIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O Laur Opina"
- 9 500 zł,

6. Związek Literatów na Mazowszu - Zeszyty Literackie nr 19 "Bruno hr. Kiciński – poeta, dziennikarz, wydawca" - 8 000 zł.

Łączna kwota dotacji - 41 500 zł.


W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

1. Szkolny Związek Sportowy „Ziemia Ciechanowska” - Igrzyska Młodzieży Szkolnej - 28 000 zł,

2. Kolarski Klub Sportowy Ciechanów - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych i zespołowych - 8 000 zł,

3. Ciechanowski Klub Sportowy „Jurand” - Szkolenie i udział w zawodach w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa dzieci i młodzieży w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych - 4 500 zł,

4. Ciechanowski Klub Sportowy "Jurand" - XXIII Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców pod Patronatem Honorowym Prezesa Związku Piłki Ręćznej w Polsce prof. dr.hab. Janusza Czerwińskiego - 6 000 zł,

5. Polski Czerwony Krzyż - Zorganizowanie zawodów strzeleckich Polskiego Czerwonego Krzyża o zasięgu regionalnym promujących powiat ciechanowski - 1 500 zł,

6. Miejskie Ognisko TKKF Promyk - IX Ogólnopolski Bieg Pomiędzy Zamkami na dystansie 10 km Opinogóra – Ciechanów 6 maja 2017 r. - 2 000 zł,

7. Miejskie Ognisko TKKF Promyk - Szkolenie sportowe dzieci i młodziezy szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych - 4 000 zł,

8. Uczniowski Klub Sportowy " Opia 2008" - III Ogólnopolski Dwudniowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o puchar Starosty Powiatu Ciechanowskiego - 4 000 zł,

9. Uczniowski Klub Sportowy "Opia 2008" - Szkolenie sportowe dziewcząt w piłkę siatkową - 3 000 zł,

10. Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych - 4 000 zł,

11. Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy Mazovia - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w podnoszeniu ciężarów - 7 000 zł,

12. Stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej OLIMP Ciechanów - Piłkarska Przygoda z APN OLIMP - 4 000 zł,

13. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Czarni Regimin” - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych - 3 000 zł,

14. Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy „ Orka” - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu - 7 000 zł.

Łaczna kwota dotacji 86 000 zł.

Dotacje przyznawane są na podstawie

Uchwały Nr 46 /2017
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie: wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 22, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:
§ 1
W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, dotyczącego realizacji zadań publicznych w powiecie ciechanowskim w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku wybiera się, oferty podmiotów wymienionych w wykazie, stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2
1. Podmiotom, o których mowa w załączniku do uchwały, przyznaje się dotację na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej .
2. Łączna kwota udzielonych dotacji wynosi :
-w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 41 500,00 zł
-w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 86 000,00 zł
3. Środki, o których mowa w ust. 2, zostały zaplanowane w budżecie powiatu ciechanowskiego na rok 2017 w dziale 921, rozdział 92195 § 2820 oraz w dziale 926, rozdział 92695 § 2820.
§ 3
Szczegółowe warunki realizacji dotacji zostaną określone w umowach indywidualnych zawartych z podmiotami, o których mowa w załączniku do uchwały.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1. Sławomir Morawski – Starosta Ciechanowski...........................................
2. Andrzej Pawłowski – Wicestarosta ...........................................
3. Włodzimierz Fetliński - Członek Zarządu ...........................................
4. Łukasz Kapczyński – Członek Zarządu ….......................................
5. Wojciech Rykowski - Członek Zarządu ...........................................

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony