Raport przygotowany dla Senatu RP obejmuje lata 2007-2015

Czwarte miejsce na Mazowszu pod względem ilości pozyskanych funduszy to wynik wieloletniej pracy samorządu

Ilustracja do artykułu Rozbudowany Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.jpg

Rozbudowany Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie

Ukazał się raport wykonany na zlecenie Kancelarii Senatu RP nt. „Przeznaczenia i rozkładu terytorialnego środków wydatkowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej w województwie mazowieckim w latach 2007-2015”.

Powiat ciechanowski został bardzo dobrze oceniony pod względem ilości środków unijnych pozyskanych przez samorząd w latach 2007-2015. Nasz powiat plasuje się w raporcie w czołówce samorządów Mazowsza.

W latach 2007-2015 na rozwój powiatu samorząd pozyskał 52 106 550 zł. Pod względem łącznej wielkości wydatków sfinansowanych środkami unijnymi, w latach 2007-2015 zajmujemy czwarte miejsce w województwie, zaraz za powiatami: przasnyskim, ostrowskim i wołomińskim.

Powiat korzystał głównie z dwóch programów: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (tzw. twarde inwestycje) i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (tzw. miękkie środki).

W poszczególnych grupach pozyskaliśmy i wydaliśmy na inwestycje i usługi w powiecie:

• Transport i łączność – 13 444 480 zł. (24,45 proc. wszystkich pozyskanych funduszy)
• Działalność usługowa 447 053 zł. (0,81 proc. pozyskanych funduszy)
• Administracja 41 430 zł. (0,08 proc.)
• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2 399 550 zł. (4,36 proc. pozyskanych funduszy)
• Oświata i wychowanie - 11 374 499 zł. (20,68 pozyskanych funduszy)
• Szkolnictwo wyższe 46 200 zł. (0,08 proc.)
• Pomoc społeczna 14 284 304 zł. (25,98 proc. wszystkich pozyskanych funduszy)
• Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej 4 336 398 zł. (7,89 proc.)
• Edukacyjna opieka wychowawcza - 8 617 578 zł. (15,67 proc. pozyskanych funduszy).

Wśród inwestycji i usług, które zostały wykonane z udziałem środków pomocowych znalazły się m.in: remonty dróg - drogi powiatowej Ojrzeń-Gąsocin-Łady na odcinku Ojrzeń-Gąsocin, drogi powiatowej Ciechanów-Modła-Niedzbórz na odcinku Ciechanów-Modła, drogi Wróblewo-Krasne na odcinku Wróblewo-Pałuki; projekt geodezyjny porządkujący mapy użytków, zasobów geodezyjnych i ewidencję budynków powiatu; projekt internetowy „E-integracja” dający darmowy dostęp do Internetu mieszkańcom powiatu ciechanowskiego oraz utworzenie pracowni internetowych we wszystkich placówkach i jednostkach powiatowych; modernizacja krytej pływalni typu rehabilitacyjnego w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie; zakup specjalistycznego sprzętu służącego KP PSP w Ciechanowie do prowadzenia akcji ratowniczych, czyli - ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem, ciężkiego samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego z wyposażeniem oraz sprzętu dla grupy wodno-nurkowej służącego do prowadzenia działań podwodnych oraz na powierzchni zbiorników wodnych; projekty edukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu podnoszące kwalifikacje nauczycieli, rozwijające zainteresowania i zdolności uczniów oraz wyposażające pracownie techniczne oraz obejmujące remonty i termomodernizacje szkół; projekt w zakresie pomocy społecznej - „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie”, dający szanse osobom niepełnosprawnym oraz wychowankom domu dziecka i rodzin zastępczych na wejście na rynek pracy i aktywizację zawodową; największy projekt budowalny powiatu ciechanowskiego – remont i rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie, dzięki czemu wyremontowany został budynek szkoły specjalnej, wybudowany nowy budynek internatu oraz wielofunkcyjne boisko sportowe; wsparcie studentów stypendiami i wiele projektów aktywizujących osoby bezrobotne, zrealizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Raport przygotowany na zamówienie Senatu RP obejmuje wszystkie kategorie samorządów: powiaty ziemskie, grodzkie, miasta i gminy.

Bliższe informacje o wynikach wszystkich samorządów na Mazowszu dostepne są pod adresem

http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/3902/plik/oe-259_internet_2.pdf

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony