To ważne umiejętności na wypadek zagrożenia

Tematyka szkolenia obejmowała m.in: procedury prognozowania skażeń; prowadzenie akcji kurierskiej; bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni i plan działania powiatu w zakresie Obrony Cywilnej na rok 2017

Ilustracja do artykułu DSC09612.JPG

Szkolenie pracowników ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Ciechanowie oraz pracowników gmin powiatu ciechanowskiego odbyło się 29 marca 2017 r., w budynku Starostwa przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie.

1. Procedury prognozowania skażeń w/g systemu ATP – 45

Przedstawiono zasady korzystania z mapy topograficznej opracowanej w systemie UTM, służącej do ogólnej oceny terenu. Mapa przeznaczona jest do pracy w siłach zbrojnych państw NATO oraz ogółu instytucji działających w układzie pozamilitarnym, która służy do określania miejsca w terenie, z pominięciem stosowania zasady długości oraz szerokości geograficznych.

Omówiono podstawowe zasady posługiwania się instrukcją ATP-45 „B” stosowaną w siłach zbrojnych państw NATO, jak również podmioty układu pozamilitarnego. Omówione zostały zasady sporządzania prognoz, oraz opracowywania właściwych komunikatów do ostrzegania i alarmowania ludności na wypadek wystąpienia skażeń terenu, w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz wojny.

2. Przedsięwzięcia organów administracji publicznej powiatu oraz administracji wojskowej wynikające z organizacji i prowadzenia akcji kurierskiej

Przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ciechanowie zapoznał szkolonych z aktami prawnymi dotyczącymi trybu doręczania kart powołania żołnierzom rezerwy i rozplakatowania obwieszczeń. Przedstawił zebranym obowiązki organów kierowania administracji samorządowej i kurierów w zakresie doręczania kart powołania do służby wojskowej w przypadku ogłoszenia mobilizacji SZ RP.

3. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zadania realizowane przez powiat w ramach modułów zadaniowych CRP

Przedstawiciel Starostwa zapoznał szkolonych z zadaniami administracji samorządowej określonymi w ramach stopni alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej (CRP). Zadania te obejmują przedsięwzięcia realizowane w celu przeciwdziałania wystąpieniu zdarzeń o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym oraz minimalizacji skutków po ich zaistnieniu.

4. Zapoznanie z „Planem działania powiatu w zakresie Obrony Cywilnej na rok 2017”

Zapoznano szkolonych z dokumentem planistycznym oraz określono zadania dla gmin w zakresie opracowania i wdrożenia własnych planów działania w zakresie obrony cywilnej.

Opracowali:
Krzysztof Radoń gł. specj. WRŚiDA
i Michał Głowacki inspektor WRŚiDA

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony