Program "Razem Bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka – nabór na 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że Wojewoda Mazowiecki rozpoczyna procedurę naboru projektów przewidzianych do dofinansowania w 2024 r. w ramach edycji „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024”.

2024-02-08-razem-bezpieczniej-www.jpg

W 2024 roku w budżecie państwa na realizację Programu została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 12 000 000 złotych.

Zgodnie z założeniami Programu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, w ramach dwóch celów szczegółowych, tj.:

  • Cel szczegółowy nr 1 – Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa
  • Cel szczegółowy nr 2 – Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania.

Na każdy projekt, zarówno w celu szczegółowym nr 1 jak i celu szczegółowym nr 2, przewidziana jest kwota do 100.000 zł., możliwych do realizacji w 2024 r.

Propozycje projektów należy przesyłać za pośrednictwem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w terminie do 29 lutego 2024 roku. (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu) na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

Dokumentację projektu (wniosek o dofinansowanie, załączniki oraz wypełnioną Kartę oceny formalnej – zał. nr 1 bez podpisów), należy przesłać w kopercie z dopiskiem: Program „Razem bezpieczniej”.

W wyniku wstępnego postępowania kwalifikacyjnego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie (MUW), spośród nadesłanych projektów zostanie wybranych 12 najwyżej ocenionych.

Następnie zarekomendowane projekty zostaną przekazane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Szczegółowe informacje oraz załączniki znajdują się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/nabor-na-2024-r

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony