Rajcy rozpatrzyli, a następnie przyjęli dwie uchwały

Dotyczyły one: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego i zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2017 rok

Ilustracja do artykułu DSC09272.JPG

Zmiany polegały m.in. na wprowadzeniu zarówno do Prognozy Finansowej jak i budżetu 2017 roku trzech inwestycji drogowych, które będzie realizował samorząd powiatowy w ramach tzw. Regionalnego Instrumentu Terytorialnego (RIT).

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono trzy zadania przewidziane do realizacji w latach 2017-2018 na łączną kwotę 20.851.649 zł., z czego 15.986.025 zł. to środki unijne, zgodnie z wnioskami złożonymi do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wnioski powiatu zostały pozytywnie zweryfikowane i wejdą do realizacji.

Chodzi tutaj o następujące inwestycje:

1. „Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych oraz mobilności komunikacyjnej kolejowo-drogowego węzła multimodalnego przy trasie TEN-T w Ciechanowie poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1241W na odcinku Ciechanów-Młock (trzeciorzędny węzeł drogowy)” (Działanie 7.1 infrastruktura drogowa). Szacowany koszt – 8, 842.517 zł., z tego planowane środki na 2017 rok – 4 mln zł;

2. „Poprawa mobilności komunikacyjnej Ciechanowa (ośrodka subregionalnego) z drogą krajową nr 7 (TEN-T) poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2352W na odcinku Pniewo Czeruchy- granica powiatu (Rezerwat Lekowo)” (Działanie 7.1 infrastruktura drogowa). Szacowany koszt – 2 714.106 zł., z tego środki na 2017 rok - 2 025.000 zł;

3. „Promowanie niskiej emisyjności w ruchu drogowym oraz wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej w obszarze funkcjonalnym Ciechanowa (ośrodka subregionalnego) poprzez innowacyjną (budowa ścieżki rowerowej) przebudowę drogi powiatowej nr 1237W na odcinku Ciechanów-Opinogóra” (Działanie 4.3 redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, poddziałanie 4.3.1 ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej). Szacowany koszt – 9 295.026 zł., z czego planowane środki na 2017 to 4 mln zł.

Jak usłyszeliśmy, sesja nadzwyczajna została zwołana po to, aby można było jak najszybciej rozpocząć postępowania przetargowe związane z przebudową tych dróg.
To automatycznie pociągnęło za sobą także zmiany w budżecie tego roku.

Kolejna zmiana w budżecie, przyjęta dzisiaj przez radnych dotyczyła zmniejszonej - o 1 137 595 zł. subwencji oświatowej na bieżący rok, którą otrzyma powiat.
W wyniku tego zmniejszą się wydatki jednostek oświatowych o 687 900 zł. ale brakującą kwotę – 449 695 zł. będzie musiał dołożyć powiat z wolnych środków po zamknięciu 2016 roku.

Po zmianach dochody powiatu wyniosą 104 698 751 zł. , a wydatki 106 432 886 zł.


Obie uchwały zostały przyjęte jednomyślnie.

Kolejna – zwyczajna sesja Rady Powiatu odbędzie się 27 marca br.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony