Realizacja programów Mieszkanie dla Absolwenta oraz Dostępne Mieszkanie

Powiat Ciechanowski przystąpił do realizacji programów finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: „Mieszkanie dla Absolwenta” oraz „Dostępne Mieszkanie”.

PCPR-programy-www-v2.jpg

 

 „Mieszkanie dla Absolwenta” 

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia poniższe warunki:

 1. posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 2. posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 5. złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Dofinansowanie będzie udzielane na koszty najmu mieszkania lub domu na okres maksymalnie 36 miesięcy i będzie miało charakter degresywny, od 100 % w 1-12 miesiąca, 70% od 13-24 miesiąca, 40% od 25-36 miesiąca , nie więcej niż maksymalna kwota dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
 

Dostępne Mieszkanie”:

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia poniższe warunki:

 1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 2. złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
 3. złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 4. w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem. Przedmiotem dofinansowania będzie różnica pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, która nie może być większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „ Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie. Osoby zainteresowane uczestnictwem w programach  prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, pokój  nr 101,  telefonicznie pod numerem telefonu: 23 672 52 16 wew.25, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@pcpr-ciechanow.pl
 

Wnioski w ogłoszonym naborze można składać do dnia 31.12.2024 r.

 

Wnioski w obu programach można składać tylko elektronicznie przez „System Obsługi Wsparcia” (SOW).

 

Poniżej znajduje się film prezentujący możliwość złożenia wniosku elektronicznie w ramach programu.

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/aktualnosci/procedowanie-wnioskow-sam/

Zapraszamy także do kontaktu z bezpłatną infolinią pod numerem 800 889 777.

Wszystkie osoby z niepełnosprawnościami już teraz zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony