Rekordowy budżet powiatu ciechanowskiego na 2024 rok

Przyjęty jednogłośnie przez Radę Powiatu Ciechanowskiego budżet powiatu na rok 2024 jest rekordowy pod względem dochodów i wydatków inwestycyjnych opartych przede wszystkim na zewnętrznych źródłach finansowania. Udział środków zewnętrznych w finansowaniu inwestycji wyniesie 26.819.893,77 zł co stanowi 60,4% ogółu wydatków inwestycyjnych. Wyszacowane w budżecie powiatu wydatki wynoszą 205.032.424,12 zł, co stanowi 141,42% projektu planu wydatków w roku 2023.

2024-01-03-budżet-www-v1.jpg

Planowane wydatki powiatu w 2024 roku kształtują się następująco:

 • wydatki ogółem powiatu: 205.032.424,12 zł z czego:
 • wydatki bieżące w kwocie 160.627.595,88 zł, tj. 125,45% projektu roku 2023,
 • wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 44.404.828,24 zł, tj. 262,10% projektu roku 2023.

 

Wydatki majątkowe uwzględniają zadania inwestycyjne jednoroczne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie 4.510.400,66 zł oraz na zadania inwestycyjne wieloletnie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie 39.894.427,58 zł. W wydatkach majątkowych uwzględniono licznie wnioski i interpelacje radnych Rady Powiatu Ciechanowskiego w zakresie przebudowy i remontów dróg na terenie powiatu ciechanowskiego. W wydatkach uwzględniono także spłaty długu powiatu na podstawie harmonogramów spłat kredytów wynikających z umów. W 2024 roku spłata kwoty długu wyniesie 3.990.000,00 zł.

 

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH:

 

Zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

 1. Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Ciechanowskiego i Samorządu Województwa Mazowieckiego.
 2. Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej – Wsparcie rodzin i opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych.
 3. Rozbudowa drogi nr 1217W Ciechanów – Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki Marszewice.
 4. Kompleksowa modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie powiatu ciechanowskiego.
 5. Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3428W od miejscowości Ślubowo do Kałęczyna.
 6. Drogi, chodniki – dokumentacje, opinie, ekspertyzy - realizacja przedsięwzięcia w latach 2023 – 2024.
 7. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 1 im. Józefa Bema w Ciechanowie.
 8. Rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie.
 9. Nowe pokrycie dachowe na budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie.
 10. Renowacja organów w Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Ciechanowie.
 11. Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie.
 12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin – Ośrodek – Łukowo – Mosaki na odcinku od DK60 w miejscowości Gołymin – Ośrodek do granicy powiatu.

Zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1236W Opinogóra – Pałuki – Nasierowo na odcinki Czernice – Pałuki. 
 2. Przebudowa drogi powiatowej Grudusk – Łysakowo – etap I.
 3. Wykup gruntów pod drogi powiatowe.
 4. Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych.      
 5. Budowa pochylni przeznaczonej dla niepełnosprawnych wraz z wyznaczeniem miejsca postojowego dla niepełnosprawnych (Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie)
  w ramach programu „Dostępna    przestrzeń  publiczna”.
 6. Modernizacja holu wejściowego (Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie) w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.
 7. Dostosowanie budynku Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych - montaż zewnętrznego wyłącznika prądu.
 8. Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych - montaż   zewnętrznego wyłącznika prądu.
 9. Wyposażenie klatek schodowych w Zespole Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie w urządzenie zapobiegające zadymieniu – etap I wykonanie dokumentacji projektowej (801– 80115).
 10. Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych  - etap II przebudowa instalacji hydrantowej.
 11. Dostosowanie budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap II winda zewnętrzna.
 12. Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie.
 13. Dostosowanie budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie do wymogów  przeciwpożarowych  - etap II .
 14. Przystosowanie pomieszczeń Powiatowego Domu Dzieci na potrzeby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej.

  

W 2024 roku zaplanowano także środki na dotacje dla organizacji pozarządowych (400.000,00 zł), program wsparcia jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu ciechanowskiego (45.000,00 zł) oraz program pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia”.

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony