Wnioskodawcy będą mieli 20 dni na składanie swoich projektów

Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych, to założenia konkursu, który Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uruchomiła 30 listopada

Ilustracja do artykułu mjwpum.jpg

Na konkurs przeznaczona jest kwota ponad 12,5 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Włączenie społeczne osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym to jeden z priorytetów polityki spójności w okresie 2014-2020. Problem ubóstwa nie omija Mazowsza. Im dalej od Warszawy, tym gorzej. Według danych Urzędu Statystycznego, ponad 5% mieszkańców naszego regionu żyje w skrajnej biedzie.

Z pomocą fundusze unijne

W ramach naboru, wnioskodawcy będą realizować działania na rzecz osób niesamodzielnych poprzez włączenie tych osób do życia społecznego. Istotne będzie zwiększenie zakresu oraz jakości usług świadczonych w lokalnej społeczności, np. sąsiedzkie usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne w miejscu zamieszkania lub dzienne formy usług opiekuńczych.

Dzięki realizowanym projektom, wnioskodawcy będą rozwijać różne formy usług społecznych, które pozwolą zapobiegać odizolowaniu od rodziny i społeczności lokalnej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Dodatkowo, unijne środki pomogą rozwijać usługi mieszkalnictwa chronionego oraz wspomaganego.

W ramach realizowanych działań możliwe będzie dofinansowanie usług w domu pomocy społecznej, usług asystenckich, a w przypadku zdiagnozowanych potrzeb:

• wsparcie rozwoju usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne, np. teleopiekę,
• likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania,
• sfinansowanie wypożyczenia niezbędnego sprzętu do opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz sprzętu zwiększającego samodzielność,
• usługi dowożenia posiłków,
• przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia.


Na pomoc będą mogli liczyć także opiekunowie. W ofercie powinny znaleźć się szkolenia, zajęcia praktyczne, specjalistyczne porady, w tym psychologa, a także możliwość uzyskania informacji na temat poruszania się po różnych systemach wsparcia osób niesamodzielnych.

- Zapewnienie osobom niesamodzielnym wsparcia i opieki w życiu codziennym to jedna z najistotniejszych kwestii starzejącego się społeczeństwa. Dzięki funduszom unijnym, możemy realnie tę pomoc przekazywać. Możliwości jest naprawdę dużo, od wspierania placówek dziennej opieki po sąsiedzkie czy asystenckie usługi opiekuńcze oraz aktywizowanie tych osób do życia w społeczności lokalnej - podkreśla Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Dla kogo dofinansowanie?

O środki z RPO WM 2014-2020 będą mogły ubiegać się jednostki organizacyjne pomocy społecznej: OPS, PCPR, ROPS, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jednostki zatrudnienia socjalnego, organizacje pozarządowe, działające w sferze pomocy i integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, a także warsztaty terapii zajęciowej.

Wnioskodawcy mają czas na składanie swoich projektów do 19 grudnia 2017r. Na konkurs przeznaczona jest kwota w wysokości 12 578 380,05 zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 93%, a minimalna wartość projektu to 100 tys. zł.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0., a dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie można uzyskać w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest na: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/9-2-uslugi-spoleczne-i-uslugi-opieki-zdrowotnej-poddzialanie-9-2-1-zwiekszenie-dostepnosci-uslug-spolecznych-rpma-09-02-01-ip-01-14-059-17.html
O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu.Na 2017 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 1,1 mld zł.

Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Kontakt dla mediów:
Edyta Al-Tawil
Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
tel. 22 542 25 62
e-mail: media@mazowia.eu

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony