Będą uruchomione przez 1 minutę i będą emitowały dźwięk ciągły

Dźwięk syren usłyszymy 1 sierpnia o godz. 17.00

Ilustracja do artykułu syrena 2.jpg

ZARZĄDZENIE NR 717 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa mazowieckiego.

Na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. poz. 96) oraz art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234) zarządza się, co następuje:
§ 1. W dniu 1 sierpnia 2018 r. o godzinie 17.00 przeprowadza się na terenie województwa mazowieckiego trening wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania w celu sprawdzenia działania ww. systemów.
§ 2. Trening, o którym mowa w § 1 polega na wyemitowaniu akustycznego sygnału alarmowego, trwającego 1 minutę.
§ 3. Informację o zakresie i zasięgu terytorialnym prowadzonego treningu ogłasza się w regionalnych i lokalnych środkach masowego przekazu oraz za pośrednictwem Regionalnego Systemu Ostrzegania z 24-godzinnym wyprzedzeniem.
§ 4. Wykonanie zarządzenia w zakresie, o których mowa w § 1 i 2 powierza się starostom i prezydentom miast na prawach powiatów województwa mazowieckiego.
§ 5. 1. Wykonanie zarządzenia w zakresie przekazania informacji o zakresie i zasięgu terytorialnym prowadzonego treningu do regionalnych środków masowego przekazu, powierza się Rzecznikowi Prasowemu Wojewody Mazowieckiego.
2. Wykonanie zarządzenia w zakresie przekazania informacji o zakresie i zasięgu terytorialnym prowadzonego treningu do lokalnych środków masowego przekazu, powierza się starostom i prezydentom miast na prawach powiatu województwa mazowieckiego.
3. Wykonanie zarządzenia w zakresie przekazania informacji o zakresie i zasięgu terytorialnym prowadzonego treningu w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie powierza się Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Sylwester Dąbrowski
I Wicewojewoda Mazowiecki

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony