Jak pokazują raporty, poszczególne samorządy, firmy i organizacje społeczne wykonały przy wsparciu unijnym wiele inwestycji i przedsięwzięć dla mieszkańców regionu

Powiat ciechanowski zaprezentował podczas konferencji inwestycje zrealizowane z udziałem środków unijnych w latach 2007-2014 i planowane zadania na lata 2014-2020

Ilustracja do artykułu DSC01277.JPG

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych jak co roku organizuje cykl 5 konferencji regionalnych, zatytułowanych „Od pomysłu do realizacji – wyzwania i sukcesy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020”. Takie spotkania odbywają się w największych miastach Mazowsza: Radomiu, Ostrołęce, Siedlcach, Ciechanowie oraz Płocku.

W Ciechanowie, konferencja odbyła się 28 września w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Zaproszeni zostali na nią przedstawiciele instytucji zaangażowanych w proces wdrażania funduszy europejskich, a także byli, obecni i przyszli beneficjenci środków unijnych. Zaproszeni zostali także przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządy i organizacje pozarządowe oraz inne podmioty instytucjonalne.

Organizowany corocznie cykl konferencji w pięciu subregionach województwa mazowieckiego stanowi cenną platformę wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy wnioskodawcami, instytucjami naukowymi oraz badawczymi, a także potencjalnymi odbiorcami funduszy europejskich. Dodatkowo, jest doskonałą okazją do zaprezentowania istotnych opinii, celów oraz planów w ramach trwającej perspektywy. W tym roku konferencja poświęcona była:
• planom i wyzwaniom na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego,
• możliwościom pozyskania funduszy europejskich w ramach pakietu dla średnich miast,
• zmianom w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego,
• podsumowaniu dotychczasowej aktywności i sukcesów beneficjentów RPO WM 2014-2020 poprzez zaprezentowanie stopnia wdrażania programu.
Celem wydarzeń jest również zaprezentowanie efektywnych realizacji projektów finansowanych z RPO WM 2014-2020 przez różnych odbiorców i beneficjentów, poprzez pokazanie drogi do dofinansowania, realizację projektów i ich efekty. Chcemy również pokazać dobrą współpracę pomiędzy wnioskodawcami, a instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy europejskich.

Podczas konferencji w Ciechanowie jednym z samorządów, który przedstawił swoje osiągnięcia był powiat ciechanowski. Podczas prezentacji multimedialnej dr Zbigniew Ptasiewicz pełniący obowiązki kierownika Wydziału Rozwoju, Promocji i Funduszy Strukturalnych Starostwa Powiatowego podsumował inwestycje i przedsięwzięcia zrealizowane w okresie finansowania unijnego 2007-2014, a także nakreślił obecnie realizowane i planowane inwestycje przy współudziale środków unijnych.
Prezentacje przygotowali też: Gmina Miejska Ciechanów, Gmina Gołymin Ośrodek i przedsiębiorca Aldona Olszewska.

Miłym akcentem za zakończenie ciechanowskiej debaty był wystep uczniów ze Szkoły Muzycznej I St. im. S. Moniuszki w Ciechanowie.


POWIAT CIECHANOWSKI

Projekty zrealizowane w ramach perspektywy finansowej 2007-2013


Priorytet III Regionalny system transportowy
Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa

Zrealizowano 6 projektów drogowych
łączna wartość inwestycji - 31 582 825 zł
dofinansowanie 16 712 919 zł

Przebudowano wtedy łącznie blisko 50 km dróg powiatowych

 • "Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru północnego Mazowsza poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1207W Wróblewo-Helenów na odcinku Wróblewo-Pałuki”

Całkowita wartość projektu: 1 694 820,21 zł
Kwota dofinansowania z EFRR - 832 633,46 zł (50%)
Odcinek o długości 3,8 km przebiegającym przez teren gmin: Opinogóra Górna
i Gołymin Ośrodek. Przez bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 60 ułatwił dojazd
z Pałuk i Opinogóry do Ciechanowa.

 • "Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru północnego Mazowsza poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1240W Ciechanów-Modła-Niedzbórz-Drogiszka-Dalnia na odcinku Ciechanów-Modła”

Całkowita wartość projektu: 4 010 631,86 zł
Kwota dofinansowania z EFRR - 2 963 259,09 zł (75%)
Droga na odcinku o długości 9,93 km. Ma znaczenie lokalne oraz istotne znaczenie regionalne. Stanowi połączenie z drogą wojewódzką nr 615 oraz z węzłem dróg krajowych nr 50 i 60 w Ciechanowie.

 • "Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru północnego Mazowsza poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1207W Wróblewo-Helenów na odcinku Wróblewo-Pałuki”

Całkowita wartość projektu: 1 694 820,21 zł
Kwota dofinansowania z EFRR - 832 633,46 zł (50%)
Odcinek o długości 3,8 km przebiegającym przez teren gmin: Opinogóra Górna
i Gołymin Ośrodek. Przez bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 60 ułatwił dojazd
z Pałuk i Opinogóry do Ciechanowa.

 • „Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru północnego Mazowsza poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1232W
  Ościsłowo –Sulerzyż – Chotum”

Całkowita wartość projektu: 5 527 293,42 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 959 945,50 zł
(37%)
Droga o długości 6,55 km, przebiegająca przez tereny gmin Ciechanów
i Glinojeck. Stanowi ważny szlak komunikacyjny w powiecie,
powiązany funkcjonalnie z drogą krajową nr 60.

 • "Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru północnego Mazowsza poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1215W Grzybowo-Regimin-Szulmierz na odcinku Karniewo-Szulmierz”

Całkowita wartość projektu: 3 522 502,56 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 2 449 624,37 zł
(84%)
Przebudowany odcinek o długości 5,95 km, stanowi ważny szlak komunikacyjny powiązany funkcjonalnie z drogami wojewódzkimi nr 615 i 616.

 • "Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru północnego Mazowsza poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1233W
  Ościsłowo - Ojrzeń”

Całkowita wartość projektu: 8 937 938,30 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 2 860 126,33 zł
(42%)
Droga o długości 10,48 km, przebiegająca przez tereny gmin Ojrzeń
i Glinojeck, jest ważnym szlakiem komunikacyjnym powiązanym funkcjonalnie
z drogami krajowymi nr 50 i 60.

 

Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka
Działanie 4.4 Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu

 • „Wsparcie techniczne regionalnego systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo-gaśniczego w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego, poprzez zakup specjalistycznego sprzętu służącego KP PSP w Ciechanowie
  do prowadzenia akcji ratowniczych.”

Beneficjent: Powiat Ciechanowski/ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie
Wydatki kwalifikowane projektu: 2 399 550,00 zł
Kwota dofinansowania z EFRR - 1 916 416,13 zł (85%)
W ramach projektu zakupiono: ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem, ciężki samochód do ratownictwa chemiczno-ekologicznego z wyposażeniem, sprzęt dla grupy wodno-nurkowej służący do prowadzenia działań podwodnych oraz na powierzchni zbiorników wodnych


Priorytet VII - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału społecznego
Działanie 7.3 - Infrastruktura służąca pomocy społecznej

 • „Modernizacja krytej pływalni typu rehabilitacyjnego
  w domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Ciechanowie”
  Beneficjent: Powiat Ciechanowski / Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"
  w Ciechanowie
  Całkowita wartość projektu - 953 688,60 zł
  Dofinansowanie z EFRR - 810 618,31
  (85%)
  W ramach projektu wykonano: modernizację niecki basenowej, obejścia wokół basenu, pomieszczeń natrysków, korytarzy oraz podbasenia, modernizację systemu uzdatniania wody, wentylacji
  i klimatyzacji obsługującej basen i zaplecze. Efektem inwestycji jest poprawa dostępności mieszkańców,
  w tym osób niepełnosprawnych z lokalnego środowiska do rehabilitacji w basenie, poprawa warunków użytkowych pływalni, wymierne korzyści z obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz cieplnej.


Priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego
Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji

 • „Poprawa Stanu i Wyposażenia Infrastruktury Edukacyjnej i Socjalno-Bytowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie”
  Całkowita wartość projektu: 9 036 417,84 zł.
  Dofinansowanie z EFRR: 7 469 409,24zł
  (84%)
  W ramach projektu zrealizowane zostały: budowa obiektu infrastruktury społeczno-edukacyjnej (nowego skrzydła budynku) wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (sprzęt i wyposażenie rehabilitacyjne, meble, modernizacja istniejącego obiektu dydaktycznego tj. starego budynku, budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej tj. wielofunkcyjnego boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią
  wraz z bezpiecznym placem zabaw. Zagospodarowanie otoczenia wokół obiektów: droga dojazdowa, chodniki, parkingi z podjazdami, modernizacja ogrodzenia; wszystko dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Łączna wartość przedstawionych
  projektów inwestycyjnych
  w ramach RPO WM 2007-2013
  wyniosła 43 972 482 zł
  w tym dofinansowanie z EFRR – 26 909 363 zł
  (średnio dofinansowanie 61%)

 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

 • eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim
  w ramach

dofinansowanie z EFRR na kwotę ok. 13 mln. zł
Wysokość pozyskanych środków z UE
na projekty inwestycyjne
w ramach perspektywy finansowej 2007-2013
wyniosła ogółem ok. 40 000 000 zł
Wysokość pozyskanych środków z UE
na projekty inwestycyjne
w ramach perspektywy finansowej 2007-2013
wyniosła ogółem ok. 40 000 000 zł.


Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego
i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”
oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA)”.


Projekty zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
projekty edukacyjne:
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
oraz Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

16 projektów
zrealizowanych przez szkoły i placówki oświatowe
o łącznej wartości 10 227 828 zł

wysokość dofinansowania
9 362 337 zł (92%)
Powiat Ciechanowski był również partnerem w projekcie

 • „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”

Wartość zadań zrealizowanych w naszych szkołach
wyniosła ok. 3,00 mln zł

Projekt prowadziła agencja ARMSA


Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Powiatowy Urząd Pracy
realizował ze środków unijnych projekty
na aktywizację bezrobotnych
m. in.:

 • „W twoich rękach przyszłość”
 • „Profesjonalny urzędnik II”
 • „Aktywni na lokalnym rynku pracy powiatu ciechanowskiego”.

Łączne dofinansowanie – ok. 18 mln zł.


Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej

Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie
  zrealizowało siedem edycji działań
  w ramach projektu systemowego:
  „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie”


na łączną kwotę ponad 5 mln. zł
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PERSPEKTYWA 2007 - 2013

WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS

WYNIOSŁA
prawie 34 900 000 zł

Ogółem środki pozyskane przez Powiat Ciechanowski
w perspektywie finansowej 2007-2013
wyniosły prawie 75 mln zł

 

 2014-2020


Oś priorytetowa VII Rozwój regionalnego systemu transportowego
Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa


Samorząd powiatowy realizuje obecnie dwa zadania inwestycyjne dofinansowane w ramach
Regionalnego Instrumentu Terytorialnego (RIT)
ich wartość wyniesie 13 163 730,92 zł, w tym dofinansowanie: ok. 6,46 mln. zł (49%)

Inwestycje zakończone zostaną w roku 2018
Inwestycje obejmują projekty:

 • „Poprawa mobilności komunikacyjnej Ciechanowa
  (ośrodka subregionalnego) z drogą krajową nr 7 (TEN-T)
  poprzez przebudowę drogi
  powiatowej Nr 2352W na odcinku Pniewo – Czeruchy – granica
  powiatu (rezerwat Lekowo)”


Odcinek o długości 2,9 km.
Wartość inwestycji wyniesie 2 097 952,61 zł przy planowanym
dofinansowaniu w ramach RIT w kwocie 1,25 mln. zł.

Planowany termin wykonania robót - maj 2018 r.

 • "Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych oraz mobilności komunikacyjnej kolejowo – drogowego węzła multimodalnego
  przy trasie TEN-T w Ciechanowie poprzez
  przebudowę drogi powiatowej Nr 1241W
  na odcinku Ciechanów – Młock (trzeciorzędny węzeł drogowy)”

Odcinek o długości 9,6 km.
Wartość inwestycji wyniesie 11 065 778,31 zł
dofinansowanie w ramach RIT w kwocie 5,22 mln. zł.

Planowany termin wykonania robót - maj 2018 r.


2014-2020
Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy

Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych realizowana przez PUP

 •  „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (I)
  Wartość projektu – 2 799 528,93 zł
  dofinansowanie – 2 239 623,14 zł (zrealizowany)
 • „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (II)
  wartość projektu – 3 883 868,52 zł
  dofinansowanie – 3 107 094,84 zł
  Okres realizacji – 01.01.2017 – 31.12.2018


Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego
i walka z ubóstwem

Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno–zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 •  „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie”

Całkowita wartość projektu - 493 530,91 zł
w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich - 394 824,73 zł

Projekt realizowany przez PCPR w Ciechanowie w ramach pomocy osobom niepełnosprawnym i wychowankom pieczy zastępczej. Dotyczy zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej 36 uczestników projektu.
Jest realizowany od lutego do listopada 2017 roku.


Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu 

 • „Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu”

Realizowany przez Zespół Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza
w Ciechanowie.
Dotyczy kształcenia zawodowego, kursów kwalifikacyjnych dla młodzieży: kurs barystyczny, barmański, sushi, obługi Wellnes end SPA, zakup pracowni technicznych – spedytor i staże zawodowe dla uczniów
u pracodawców.
Wartość projektu: 997 885,00 zł
Dofinansowanie: 898 013,00 zł

 • "Edukacja kluczem do sukcesu LO i technikum ZS nr 2"


Realizowany przez Zespół Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Ciechanowie
Obejmuje zajęcia wyrównawcze: j. polski j. angielski, niemiecki, matematyka
i przedmioty przyrodnicze. Obejmuje również studia podyplomowe dla nauczycieli, zakup pracowni, wycieczki tematyczne dla uczniów, kursy informatyczne dla nauczycieli.
Wartość: 901 925,00 zł
Dofinansowanie: 856 025,00 zł

 • "Nowy zawód-nowe możliwości dla dorosłych CKU"

Realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Ciechanowie
Planowany okres realizacji: 01.04.2017 r.-31.03.2019 r.
Cel główny: zdobycie kwalifikacji i podniesienie kompetencji zawodowych przez 89 osób dorosłych, które z własnej inicjatywy
są zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji –
na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
(w formach pozaszkolnych)
Wartość projektu: 842 130,00 zł
Dofinansowanie: 755 990,00 zł + 10% wkład własny niepieniężny

 

 • „Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego”

Realizowany przez Powiat Ciechanowski
Planowany okres realizacji: 01.08.2017 - 31.07.2019 r.
Partner projektu: Wojewódzki Urząd Pracy Cel główny: podniesienie jakości
i zwiększenie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego
w 6 szkołach zawodowych, we współpracy z rynkiem pracy
W ramach projektu przewiduje się:
- podniesienie i nabycie kwalifikacji doradcy zawodowego przez 30 nauczycieli;
- stworzenie w każdym Zespole Szkół po jednym Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery;
- wyposażenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery;
- - objęcie indywidualnym i grupowym doradztwem edukacyjno-zawodowym 700 uczniów szkół zawodowych, prowadzonych przez Powiat Ciechanowski we współpracy z pracodawcami.
Wartość projektu: 512 677,50 zł
Dofinansowanie: 451 627,50 zł + 10% wkład własny niepieniężny.

 • "Zawodowcy na start"

Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół nr 1
w partnerstwie z firmą
Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego.
W projekcie przewidziano:
- zajęcia specjalistyczne zawodowe dla techników (pod kątem przygotowania do egzaminów zawodowych);
- płatne staże zawodowe u pracodawców dla 100 uczniów;
- zajęcia rozwijające z przedmiotów maturalnych (matematyka, język angielski
i fizyka dla 90 uczniów);
- kursy języka angielskiego zawodowego dla informatyków, grafików, elektryków
i teleinformatyków;
- szkolenia SEP dla elektryków (kończących się certyfikatem);
- zakup pomocy dydaktycznych za kwotę 97 690 zł
Wartość części projektu dla szkoły wynosi: 586 115,00 zł


PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
na lata 2014 – 2020

 • „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (I)”

Całkowita wartość projektu – 2 154 100 zł
w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich –
1 815 500 zł
Projekt zrealizowany
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (II)”
Całkowita wartość projektu – 4 785 726,96 zł
w tym dofinansowanie –
4 023 650,10 zł
Okres realizacji – 01.01.2016 – 31.12.2017

Projekty te mają na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim.
Realizuje je Powiatowy Urząd Pracy
W obecnej perspektywie finansowej powiat ciechanowski podpisał dotychczas umowy na realizację projektów,
w których dofinansowanie
z EFRR oraz EFS wyniesie blisko 22,5 mln złotych

Na wynik oceny merytorycznej oczekuje jeszcze projekt inwestycyjny
„Rewaloryzacja budynku byłego Hotelu „POLONIA”
w Ciechanowie z adaptacją na cele upowszechniania kultury”

wartość oczekiwanego wsparcia
4 332 095 zł.


W sierpniu 2017 roku ukazał się raport wykonany na zlecenie Kancelarii Senatu RP
„Przeznaczenie i rozkład terytorialny środków
wydatkowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej
w województwie mazowieckim w latach 2007-2015”
W latach 2007-2015 na rozwój powiatu samorząd powiatowy
powiatu ciechanowskiego pozyskał
52 106 550 zł.
Pod względem łącznej wielkości wydatków sfinansowanych środkami
unijnymi, w latach 2007-2015 samorząd powiatowy powiatu ciechanowskiego
zajmuje czwarte miejsce w województwie
za samorządami powiatów: przasnyskiego, ostrowskiego i wołomińskiego

 

Zbigniew Ptasiewicz

Barbara Tokarska-Wójciak

 

 

 

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony