Wspólnie z samorządowcami, ekspertami, organizacjami pozarządowymi władze Mazowsza rozmawiały o priorytetach, celach i wyzwaniach dla województwa mazowieckiego

Organizowane przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie na terenie całego regionu debaty mają pomóc w wypracowaniu optymalnych kierunków rozwoju dla całego województwa

Ilustracja do artykułu logo_sam_wojew.jpg

Mamy jasną wizję rozwoju Mazowsza, o której chcielibyśmy porozmawiać. Porozmawiać o tych 20 latach, które mijają, ale również o tym, co przez najbliższe 5-10 lat musimy zrobić w poszczególnych subregionach Mazowsza, aby w dalszym ciągu utrzymać dynamiczny rozwój gospodarczy regionu, rozwiązywać problemy społeczne oraz dbać o to, aby zapewnić naszej całej mazowieckiej wspólnocie godne warunki życia. Wiele udało się już zrobić, ale przed nami są kolejne wyzwania. Dlatego rozmawiamy o kierunkach rozwoju Mazowsza w sposób precyzyjny i konkretny, aby być na nie przygotowanym i wypracować najlepsze rozwiązania – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Dzięki środkom z budżetu województwa mazowieckiego oraz wsparciu unijnemu subregion ciechanowski przeszedł ogromne zmiany, które widoczne są w każdej gminie i miejscowości. Ich efektem są nowe i zmodernizowane drogi, wyremontowane i wyposażone placówki zdrowotne i kulturalne, a także nowoczesne obiekty sportowe i place zabaw. W sumie do subregionu ciechanowskiego trafiło już ponad 700 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego oraz przeszło 1,3 mld zł z UE. Wsparcie unijne pochodziło z programów ZPORR 2004-2006, RPO WM 2007-13, PROW 2007-13, a także RPO WM 2014-20 i PROW 2014-20.

Warto również podkreślić, że tylko do tej pory w ramach obecnej perspektywy finansowej – RPO WM 2014-2020, beneficjenci z subregionu ciechanowskiego złożyli 462 wnioski, w których ubiegają się o 631,6 mln zł z UE. Zatwierdzonych do dofinansowania zostało 235 projektów na łączną kwotę wsparcia 427,8 mln zł. Podpisanych zostało już 218 umów, co oznacza, że wnioskodawcy mają do wykorzystania ponad 408,3 mln zł. Do największych projektów należą m.in. inwestycje drogowe – m.in. rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 (104 mln zł dofinansowania z UE), budowa drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego w Ciechanowie z przebudową ul. Sienkiewicza i rozbudową sieci dróg dla rowerów (33 mln zł z UE). Prawie 7 mln zł uzyskała przebudowa dwóch dróg gminnych w Ciechanowie (stworzenie ścieżek rowerowych) wspierający transport multimodalny i ograniczenie niskiej emisji.

Ważną społecznie inwestycją jest rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych części obszaru dzielnicy „Bloki" w Ciechanowie oraz ożywienie zmarginalizowanego obszaru pasażu im. Marii Konopnickiej w centrum Ciechanowa – ok. 6,5 mln zł z UE. Środki unijne pozwolą też zadbać o dziedzictwo kulturowe tej części Mazowsza – np. na rewaloryzację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie otrzymano ponad 6,3 mln zł, a na renowację krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze 1 mln zł. Ponad 4 mln zł z UE to wsparcie, dzięki któremu zostanie zinformatyzowany według najnowszych standardów szpital wojewódzki w Ciechanowie, a podobną kwotę (niecałe 4 mln zł) uzyskał na ten sam cel szpital w Mławie.

Jesteśmy już na półmetku wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Samorządy, przedsiębiorcy, ale też instytucje edukacyjne i społeczne realizują 2,1 tys. projektów, których dofinansowanie wynosi 4,7 mld zł. Tylko w Ciechanowie i okolicach jest to 146 projektów z ponad 257 mln zł wsparcia. Fundusze unijne inwestujemy m.in. w budowę węza przesiadkowego przy stacji PKP, tworzenie ścieżek rowerowych, rewitalizację dzielnicy „Bloki”, modernizację Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Studio” czy aktywizację zawodową osób powyżej 30. roku życia – zaznacza Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

DROGI

Jednak na co dzień nie widzimy kwot, ale konkretne inwestycje. W sumie na budowę i rozbudowę ponad tysiąca km dróg zarówno wojewódzkich, jak również gminnych i powiatowych w subregionie ciechanowskim samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 358 mln zł ze środków z własnego budżetu. Pomogły także fundusze unijne. Tylko w latach 2004-2013 na realizację projektów drogowych beneficjenci z tej części regionu otrzymali ponad 239 mln zł z UE.

Drogi wojewódzkie

Subregion ciechanowski to niemalże 300 km dróg wojewódzkich. Na przestrzeni ostatnich 20 lat na ich budowę, przebudowę i remonty wydaliśmy ponad 280 mln zł. Kiedy rozpoczynaliśmy pracę wiele naszych dróg było drogami gruntowymi. Przez te wszystkie lata dołożyliśmy wiele starań, aby poprawić bezpieczeństwo użytkowników dróg. Jedną ze sztandarowych inwestycji jest obwodnica Żuromina. W całości przebudowaliśmy również drogę 617 z Ciechanowa do Przasnysza. Aktualnie prowadzone są roboty na drodze 541 na terenie gmin Żuromin i Lubowidz. Przed nami kolejne wyzwania, jak np. budowa zachodniej obwodnicy Mławy – mówi Renata Drążewska, dyrektor Rejonu Drogowego Ciechanów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Największe dotacje drogowe zasiliły m.in.:

  • rozbudowę drogi woj. nr 617 relacji Przasnysz – Ciechanów na całej długości (24 km) (24,3 mln zł z UE i 15,5 mln zł z budżetu samorządu województwa);
  • budowę obwodnicy Żuromina (24,8 mln zł z budżetu samorządu województwa);
  • przebudowę w sumie 17 km odcinka drogi woj. nr 615 relacji Mława – Ciechanów (12 mln zł z budżetu samorządu województwa);
  • przebudowę w sumie 32 km odcinka drogi woj. nr 618 relacji Gołymin-Wyszków (8 mln zł z budżetu samorządu województwa).


Wsparcie dla dróg powiatowych

Na wsparcie z budżetu samorządu województwa mazowieckiego liczyć mogły również samorządy powiatów. Ponad 100 mln zł przeznaczonych zostało w tym roku na budowę i przebudowę dróg powiatowych. Do samorządów z subregionu ciechanowskiego trafiło łącznie ponad 15,1 mln zł na przebudowę pięciu odcinków dróg w powiatach: ciechanowskim, przasnyskim, pułtuskim, żuromińskim i mławskim.

Lepszy dojazd do gruntów rolnych

Zarząd województwa mazowieckiego od lat wspiera również samorządy lokalne w budowie i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ciągu ostatnich 20-lat tylko w subregionie ciechanowskim udało się wybudować ponad 556 km tych dróg, za ponad 29,5 mln zł dofinansowania. To ważne inwestycje nie tylko dla rolników, którzy mają łatwiejszy dojazd do swoich pól i gospodarstw rolnych, ale także dla wszystkich mieszkańców terenów, które zostały objęte dofinansowaniem. Kolejne 4,2 mln zł wsparcia trafi do beneficjentów z subregionu ciechanowskiego w tym roku. Dzięki tym środkom wybudowanych zostanie 48,3 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

ZDROWIE

Inwestycje nie ominęły także placówek służby zdrowia, do których trafiło w sumie ponad 208 mln zł z budżetu województwa, w tym ponad 193 mln zł na inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. Najwięcej środków pochłonęła prowadzona w latach 2006-2008 modernizacja i rozbudowa bloku operacyjnego (17,2 mln zł). W ramach inwestycji zakupiono także niezbędny sprzęt m.in.: stoły operacyjne, stół do zabiegów endoskopowych, lampy operacyjne i bakteriobójcze, kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne itp. Modernizacja pomieszczeń i doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Neonatologicznego z blokiem porodowym kosztowała 8,6 mln zł. Całość środków pochodziła z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Podobnie jak pieniądze (5,5 mln zł) na zakup rezonansu magnetycznego i modernizację pomieszczeń dla tego urządzenia. Rozbudowa i modernizacja Oddziału Psychiatrycznego pochłonęła z kolei 2,3 mln zł.

Nasz szpital stale się zmienia i rozwija, wychodząc naprzeciw potrzebom zdrowotnym mieszkańców północnego Mazowsza. Ostatnie lata to nie tylko szerszy wachlarz oferowanych usług medycznych, ale przede wszystkim inwestycje realizowane przy wsparciu środków z budżetu województwa, dzięki którym poprawia się komfort leczenia i hospitalizacji. Tylko w ciągu ostatnich kilku lat doposażyliśmy w nowy sprzęt m.in. oddziały chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, anestezjologii i intensywnej terapii. Nasz oddział ortopedyczny, stał się jednym z niewielu w Polsce, w którym wszczepiane są protezy stawu skokowego. Nasz zespół lekarzy ortopedów wykonuje operacje od usunięcia dysków międzykręgowych po skomplikowane stabilizacje kręgosłupa z użyciem implantów. Z kolei w pododdziale urologicznym rozpoczęto leczenie kamicy układu moczowego z użyciem zakupionego niedawno nowoczesnego lasera. Przy jego pomocy leczone będą również nowotwory. Wdrażamy też, procedury endoskopwe w leczeniu kamicy dróg moczowych, a także rozpoczęliśmy wszczepianie stymulatorów – podkreśla Andrzej Kamasa dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

Dużym wsparciem dla placówek zdrowia z subregionu ciechanowskiego okazały się też środki unijne – ponad 64,6 mln zł w latach 2004-2013. Wiele z nich zyskało szansę na specjalistyczne wyposażenie – np. szpital w Pułtusku (8,3 mln zł). Inne mogły liczyć na dotację na rozbudowę – np. 11,3 mln zł otrzymał na ten cel szpital w Płońsku, a szpital w Mławie na rozbudowę i doposażenie – 13,3 mln zł. Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przy wsparciu ponad 4,9 mln zł przeprowadził modernizację placówki, by poszerzyć ofertę rehabilitacji.

Placówki samorządu województwa brały również udział w kompleksowym projekcie „E-zdrowie dla Mazowsza”. Informatyzacji w ramach tego projektu poddany został też szpital wojewódzki w Ciechanowie.

Środki unijne wsparły ochronę zdrowia w subregionie ciechanowskim także w ramach ZPORR 2004-2006. Po dofinansowanie w wysokości blisko 12,9 mln zł sięgnęło 5 placówek. Ponad 9 mln zł wsparcia na realizację dwóch projektów pozyskał Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. Szpital powiatowy w Płońsku 1,9 mln zł na rozbudowę pracowni tomografii komputerowej, a szpital w Mławie ponad 1 mln zł na rozbudowę SOR-u wraz z pracownią tomografii komputerowej.

Sześć placówek medycznych z subregionu ciechanowskiego otrzymało także blisko 15,2 mln zł wsparcia z budżetu samorządu województwa w ramach komponentu G SIWRM-u, m.in. 1 mln zł wsparcia pozwoliło na rozbudowę szpitala powiatowego w Płońsku. Jednak największą dotację otrzymała budowa szpitala powiatowego w Pułtusku – ponad 13 mln zł.

Kolektory w Ciechanowie

Dzięki dotacji ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz wsparciu z budżetu województwa Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie wziął udział w programie, w ramach którego w 12 szpitalach na Mazowszu zamontowano farmy paneli słonecznych. Wartość inwestycji w ciechanowskiej placówce to ponad 3,1 mln zł.

KULTURA I TURYSTYKA

Placówki kultury oraz obiekty zabytkowe z subregionu ciechanowskiego w sumie otrzymały już ponad 31,6 mln zł z budżetu województwa, a także ponad 58,8 mln zł z funduszy unijnych. Środki te pozwoliły m.in. zrewitalizowanie Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, który jest wizytówką miasta (8,3 mln zł z UE) czy ratusza w Ciechanowie (3,2 mln zł). Ogromnym zmianom uległ Zabytkowy Zespół Pałacowo-Parkowy Muzeum Romantyzmu w Opinogórze – powstała Oranżeria, a także zaplecze edukacyjne, folwarczne, gospodarcze i zrewitalizowany park krajobrazowy (całość z dotacją ponad 20,4 mln zł).

– Przez kilkanaście ostatnich lat nasze muzeum przeszło wielkie zmiany. Stało się instytucją o marce silnej i rozpoznawalnej nie tylko na terenie Mazowsza, ale i całego kraju. Dzięki środkom pozyskanym z UE, a także tym z budżetu województwa udało nam się przeprowadzić szereg inwestycji – jak budowa dworu Krasińskich, stworzenie Gościńca u Ogrodnika czy budowa Oranżerii z funkcją konferencyjno-kulturalną. Kompleksowej rewitalizacji został poddany zabytkowy zespół parkowy, a także neogotycki pałacyk. To oczywiście tylko te najważniejsze – podsumowuje zastępca dyrektora Muzeum Romantyzmu Monika Salamon-Miłoboszewska. – Co przed nami? W zamysłach mamy stworzenie bazy noclegowej. Chcielibyśmy także jedną z alejek parku ozdobić rzeźbami nawiązującymi do twórczości Zygmunta Krasińskiego, tak aby powstała „aleja rzeźby romantycznej”. Projekt jednej z takich rzeźb, inspirowanej „Psalmami Przyszłości” Zygmunta Krasińskiego już jest w posiadaniu naszego muzeum. Ponieważ nasza placówka jest placówką naukową, naszą szczególną ambicją jest kontynuowanie tradycji naukowych i wydawniczych Biblioteki i Muzeum Ordynacji Krasińskich w Warszawie – dodaje Monika Salamon-Miłoboszewska.

Z kolei na organizację imprez kulturalnych i turystycznych w subregionie ciechanowskim oraz renowację obiektów zabytkowych samorząd województwa przeznaczył ponad 840 tys. zł. Tylko w tym roku do subregionu ciechanowskiego trafi ponad 169 tys. zł na prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone przy zabytkach. Dofinansowanie z budżetu Mazowsza otrzymają 4 projekty.

Ponad 214 tys. zł w 2018 r.

W tym roku zarząd województwa rozstrzygnął dwa konkursy dla organizacji pozarządowych na organizację imprez, wydarzeń kulturalnych i turystycznych czy też publikację wydawnictw. Do subregionu ciechanowskiego trafi w sumie ponad 214 tys. zł na organizację 13 projektów. Znalazły się wśród nich m.in. Czerwińskie spotkania z historią i kulturą średniowiecza, Festiwal strażackich i amatorskich orkiestr dętych „Żuromińskie granie 2018”, Sympozjum popularnonaukowe pod hasłem „Rok 1918 w powiecie mławskim”.

W pierwszym konkursie w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dofinansowanie w wysokości ponad 168 tys. zł otrzymało 10 przedsięwzięcia z subregionu ciechanowskiego. Kolejne 3 projekty, dotyczących turystyki i krajoznawstwa dostanie ponad 46 tys. zł wsparcia z budżetu Mazowsza.

OBIEKTY SPORTOWE

Samorząd województwa stworzył nowy autorski program „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”. Na zmodernizowanie lub stworzenie m.in. boisk, bieżni, torów czy siłowni plenerowych do subregionu ciechanowskiego trafi ponad 1,6 mln zł. Dzięki tym środkom zrealizowanych będzie 12 projektów. Każdy powiat bądź gmina mogły złożyć najwyżej dwa wnioski. Maksymalne wsparcie obejmuje do 75 proc. kosztów kwalifikowanych zadania, nie więcej jednak niż 200 tys. zł.

SOŁECTWA

W tym roku w ramach pilotażowego programu samorządu województwa Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 wsparcie otrzymało 35 gmin z subregionu ciechanowskiego. Dzięki temu zrealizują one 70 inwestycji za ponad 672,2 tys. zł.

OSP

Samorząd województwa mazowieckiego od lat wspiera również mazowieckich strażaków ochotników w zakupie samochodów pożarniczych oraz niezbędnego sprzętu. W latach 2006-2017 do jednostek OSP z subregionu ciechanowskiego trafiło w sumie blisko 8,2 mln zł z budżetu Mazowsza. Wsparcie to pozwoliło na zakup m.in. 69 samochodów pożarniczych, 2 łodzi ratunkowych, 105 pomp i motopomp pożarniczych oraz innego sprzętu specjalistycznego. Tylko w tym roku ochotnicze straże pożarne z subregionu ciechanowskiego otrzymają pół miliona zł na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Wsparcie trafi do 5 jednostek. Gminy, które wnioskowały o dofinansowanie, mogły uzyskać do 130 tys. zł na ciężki lub średni samochód ratowniczo-gaśniczy wyposażony w specjalistyczny sprzęt i do 70 tys. zł na lekki samochód. W tym roku jednostki otrzymają również wsparcie na remonty strażnic. Do subregionu ciechanowskiego na ten cel trafi 351 tys. zł na realizacje 16 projektów.

Na podstawie inf. Biura Prasowego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony