To 6. tura naboru

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.pwszciechanow.edu.pl

Ilustracja do artykułu pwsz_logo.jpg

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ogłasza rekrutację instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Ciechanowie, prowadzonych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w VI turze.

W VI praktyk zawodowych udział mogą wziąć instytucje spełniające wymagania określone w Regulaminie wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

Planowaną liczbę studentów biorących udział w VI turze Projektu podajemy w tabeli poniżej.


1. Ekonomia - 32
2. Informatyka - 23
3. Inżynieria Środowiska - 11
4. Mechanika I Budowa Maszyn-  12
5. Bezpieczeństwo Wewnętrzne - 22
6. Elektronika I Telekomunikacja - 10
7. Logistyka - 14
8. Praca Socjalna - 29
9. Pedagogika - 35
10. Rolnictwo - 22

Wniosek o udział w projekcie, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji i składania oświadczeń woli, należy złożyć w rektoracie PWSZ w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9, pokój nr 124 (I piętro) lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 6 sierpnia 2018 r. do godz. 13.00 na adres: PWSZ w Ciechanowie 06-400 Ciechanów, ul. Narutowicza 9, z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja instytucji (zakładów pracy) przyjmujących studentów na pilotażowe praktyki zawodowe”.

W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Wynagrodzenia opiekuna zakładowego za jednego studenta w trakcie trzymiesięcznej praktyki pilotażowej wynosi 1 000 zł brutto miesięcznie, jedna osoba może być opiekunem maksymalnie 5 studentów.

Dodatkowe informacje uzyskać można u Kierownika Działu Współpracy z Otoczeniem Społeczno – Gospodarczym, Pani Iwony Szwejkowskiej tel 661 111 114, e-mail: iwona.szwejkowska@pwszciechanow.edu.pl lub Pełnomocnika Rektora ds. Programu Praktyk Zawodowych, Pani Barbary Jank: tel. 513 075 081, e-mail barbara.jank@pwszciechanow.edu.pl

Na podstawie inf: Iwony Szwejkowskiej - PWSZ

BTW

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony