Wnioski płynące z tych analiz – ze szczególnym uwzględnieniem Ciechanowa prezentujemy w tekście

Dwunastego października br. analitycy z Urzędu Statystycznego w Warszawie przedstawili wyniki badań nt. krajowych migracji mieszkańców Mazowsza oraz rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej województwa w kontekście procesów demograficznych.

Ilustracja do artykułu DSC01416.JPG

Dokąd wyprowadzają się mieszkańcy Mazowsza?

Na przedmieścia albo do Warszawy – oto najpopularniejsze kierunki migracji w województwie mazowieckim. Na przeprowadzkę najczęściej decydują się osoby młode i będące już w związku małżeńskim.

Jakie są kierunki migracji na Mazowszu? Kim są osoby decydujące się na przeprowadzkę? Odpowiedzi na te pytania udziela Urząd Statystyczny w Warszawie w opracowaniu „Portret migranta. Migracje wewnętrzne w miastach subregionalnych województwa mazowieckiego w latach 2005-2015”. Analitycy prześledzili zmiany miejsca zameldowania na pobyt stały w obrębie kraju mieszkańców Ciechanowa, Ostrołęki, Płocka, Radomia i Siedlec.

Najbardziej popularnym kierunkiem migracji mieszkańców tych miast były strefy podmiejskie, czyli gminy położone w sąsiednim powiecie. Ten proces był najbardziej widoczny w Płocku, gdzie 57,6% osób wymeldowujących się z miasta zamieszkało w gminach powiatu płockiego. Natomiast najmniejsze zainteresowanie wyprowadzką pod miasto zaobserwowano w przypadku Ciechanowa (37,4%).

Drugim najważniejszym kierunkiem mazowieckich migracji była Warszawa. Stolica była atrakcyjna zwłaszcza dla mieszkańców najbliżej położonych miast subregionalnych: Siedlec (22,9% migrantów) i Ciechanowa (20,7%).

Co „Portret migranta” mówi o osobach podejmujących decyzję o przeprowadzce? Wyniki analiz wskazują, że najczęściej migrowały osoby młode (25-34 lata), pozostające w związku małżeńskim, przy czym we wszystkich badanych miastach większą mobilnością wykazywały się kobiety.

Pełny tekst publikacji Portret migranta. Migracje wewnętrzne w miastach subregionalnych województwa mazowieckiego w latach 2005-2015 jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Warszawie pod linkiem: http://warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/ludnosc/portret-migranta-migracje-wewnetrzne-w-miastach-subregionalnych-wojewodztwa-mazowieckiego-w-latach-20052015,7,1.html

Czy rozbudowa wodociągów i kanalizacji podąża za wzrostem ludności?

Rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej powinien być dostosowany do potencjału demograficznego danej miejscowości. Z badań Urzędu Statystycznego w Warszawie wynika jednak, że w przypadku gmin województwa mazowieckiego nie zawsze tak jest.
Sieć wodociągowo-kanalizacyjna to jeden z podstawowych elementów infrastruktury, zwłaszcza z punktu widzenia mieszkańców. Dlatego gminy przeznaczają znaczącą część swoich budżetów na inwestycje związane z bazą wodno-ściekową.

Na początku 2004 roku długość sieci wodociągowej w województwie mazowieckim wynosiła 30,3 tys. km i była o 23,7 tys. km dłuższa od sieci kanalizacyjnej. W ciągu 12 lat sieć wodociągową rozbudowano o 13,9 tys. km, natomiast sieć kanalizacyjna wydłużyła się o 8,3 tys. km. Oznacza to, że w latach 2004–2015 całkowita długość wodociągów na Mazowszu zwiększyła się prawie o połowę, a długość sieci kanalizacyjnej ponad dwukrotnie. Jak mają się te liczby do trendów demograficznych?

W latach 2004–2009 w gminach zaludniających się długość sieci wodociągowej zwiększyła się łącznie o ok. 3,6 tys. km. W tym samym czasie w gminach odnotowujących spadek liczby mieszkańców wybudowano łącznie ponad 5,2 tys. km nowych wodociągów. W latach 2010–2015 gminy o progresywnym charakterze zaludnienia zwiększyły długość sieci wodociągowej o ok. 2,8 tys. km. Natomiast w gminach depopulacyjnych wybudowano w tym czasie 2,2 tys. km sieci wodociągowej.

Jeśli chodzi o sieć kanalizacyjną, jej długość w gminach zaludniających się wzrosła w latach 2004–2009 o ok. 2,2 tys. km. W gminach depopulacyjnych wybudowano w tym okresie niecałe 1,1 tys. km. W latach 2010–2015 gminy zaludniające się zwiększyły długość sieci kanalizacyjnej o ok. 3 tys. km, zaś gminy wyludniające się o 2 tys. km.

Zauważyć można, że w latach 2004–2009 nowe odcinki sieci wodociągowej powstawały niezależnie od zachodzących w nich zmian w ruchu ludnościowym. Jednak już w okresie 2010–2015 znacznie zmniejszył się odsetek nowych wodociągów na terenie wiejskich gmin wyludniających się. Również sieci kanalizacyjne w obu badanych okresach najsłabiej rozwijały się na terenie wiejskich gmin depopulacyjnych. Natomiast w miejskich gminach zaludniających się widać było stosunkowo wysoki rozwój sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w latach 2010–2015.

Więcej informacji można znaleźć w publikacji Urzędu Statystycznego w Warszawie pt. Rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na tle zmian demograficznych w gminach województwa mazowieckiego w latach 2004–2009 oraz 2010–2015, dostępnej na stronie internetowej pod linkiem: http://warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/infrastruktura-komunalna/rozwoj-sieci-wodociagowej-i-kanalizacyjnej-na-tle-zmian-demograficznych-w-gminach-wojewodztwa-mazowieckiego-w-latach-20042009-oraz-20102015,1,1.html

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony